שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דוגמה לתביעה כנגד בנק בטענה,כי לא יידע את הלקוח על כוונה להחזיר צ'קים ולבטל את מסגרת האשראי.

08.11.2006

מהות התביעה : כספית, נזיקית ועל פי עילות התביעה

סכום התביעה : ________- (לצורכי אגרה)

 

כ ת ב   ת ב י ע ה

 

התובעת מתכבדת לפתוח תובענתה במסירת כתב תביעה זה לידי בית המשפט הנכבד. התובעת תהיה מיוצגת בתובענה על ידי באי-כוחה הנ"ל אשר כתובתם תשמש עבור התובעת מען להמצאת כתבי בי-דין.

 

מבוא ורקע עובדתי כללי

 

התובעת הייתה חברה המשווקת _________ בהצלחה ניכרת בשוק הישראלי. המבקשת הייתה חברה מבוססת המגלגלת מחזורים של מיליוני ש"ח מידי שנה והייתה אחת מהחברות המוכרות והמכובדות בתחומה.

 

יודגש כי גם בתקופה זו של מיתון קשה מציגה התובע במאזניה מחזורים כספיים נכבדים. התובעת העסיקה כ ___ עובדים ומחזור עסקיה החודשי הממוצע נע בסביבות _______ לחודש. יצוין כי מחזורה העסקי החודשי של התובעת אצל הנתבע הסתכם בסך של כ _________לפחות.

 

הנתבע הנו תאגיד בנקאי בו ניהלה התובעת את חשבונותיה ומי שנהג בתובעת בדרך פסולה ביותר כפי שיפורט בהמשך.

 

כחברת מובילה בתחומה הקפידה התובעת לאורך כל שנות פעילותה לעמוד בהתחייבויותיה השונות הן הכספיות והן המקצועיות. התנהגותה זו היא זו שהביאה את התובעת להיחשב כחברת מובילה בתחומה, אחת המובילות בארץ.

 

מצ"ב דו"ח רואה חשבון המעיד על מחזוריה הכספיים של  התובעת כנספח_________ ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

התובעת ניהלה, בין היתר, חשבון אצל הנתבע שמספרו______בנוסף בעליה של התובעת ניהלו חשבונות פרטיים בסניף הנתבע.

 

ההסכם שבין התובעת לנתבע

 

התובעת תטען כי ניהלה את חשבונותיה אצל הנתבע שנים רבות וזכתה ליחס "של כבוד" (ואף זו בלשון המעטה).

 

במסגרת הסיכומים שבין התובעת לנתבע סוכם כי לתובעת יועמד אובליגו כולל המורכב ממסגרת עו"ש, מסגרת ניכיונות, הלוואות לפי החלוקה הבאה:

מסגרת אשראי בעו"ש ________.

מסגרת ניכינות עד לסך של ________ (כאשר מדי פעם אף הוגדלה מסגרת זו).

 מסגרת הלוואות ע"ס _____- בחשבון המבקשת והלוואה ע"ס ______ בחשבון הפרטי של בעלי המבקשת.

מסגרת עו"ש בחשבון הפרטי של בעלי המבקשת  ע"ס _________.

בנוסף הועמדה לתובעת מסגרת אשראי כנגד המחאות בלתי סחירות.

סה"כ אובליגו שעמד לרשות התובעת עמד על סך של __________.

 

התובעת תטען ותוכיח להלן כי הנתבע הפר ברגל גסה סיכום זה תוך שהוא גורם לתובעת נזקים קולוסלים.

 

 

התובעת מזמינה את הנתבע לבקר במשרדיה

תוך הצגת תוכנית עסקית

 

התובעת תטען כי זמן מה לאחר החלפת המנהלים בסניף הנתבע נתבקשה על ידי הסניף לחזור למסגרת האשראי "המוסכמת" שהייתה עמה. נציגי התובעת הסבירו שוב ושוב כי זוהי המסגרת המוסכמת אולם לשווא. לפיכך ובמטרה להגיע למסגרת שנדרשה (על אף שמדובר היה בדרישה חסרת בסיס) הכינה התובעת תוכנית עסקית באמצעות איש מקצוע חיצוני.

 

בסמוך לשינויי מצבת העובדים הבכירים בסניף הנתבע ביקרו אלו האחרונים במשרדי התובעת. במעמד זה הוצגה לפניהם התוכנית העסקית. הוברר לנציגי הנתבע כי יידרשו מספר חודשים על מנת לחזור למסגרת האשראי שנדרשה לפתע. עוד סוכם כי התובעת תכין תזרים מזומנים לשלושת החודשים הקרובים.

 

התובעת תטען כי נציגי הנתבע אישרו תוכנית זו ואף הביעו את התלהבותם מעסקה של התובעת ומהתוכנית שהוצגה בפניהם כמו גם את תזרים המוזמנים שהומצא להם כמוסכם.

 

מצ"ב העתק חלק מהתוכנית שהוצגה בפני הנתבע כנספח _____ המהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

בעלי התובעת מעביר את חסכונותיו לנתבע

 

התובעת תטען כי במסגרת סיכומיה עם הנתבע אף העבירה סך של ______מחשבונות הבעלים בבנקים אחרים.

 

מצ"ב דפי הבנק המלמדים על העברת החסכונות כנספח ______ לכתב תביעה זה המהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

התובעת תטען כי הנתבע בחוסר תום ליבו הרב ובנוסף לפעולות הנפסדות שיפורטו להלן, המתין לקבלת הסכומים הנ"ל והחל לסרב לכבד שיקים המשוכים על חשבון התובעת אלא לאחר העברת הפיקדונות האמורים.

 

יתר על כן התובעת תטען כי יומיים טרם ההגבלה הסכים בעלי התובעת לפרוע את תוכניות החסכון ולהזרימם לחשבון העו"ש. אך נאמר לו כי אין צורך לעשות כן. אין ספק כי אילו היו מוזרמים כספים אילו לחשבון העו"ש, מצויה הייתה התובעת מתחת למסגרת המאושרת (אף לטענתו המוכחשת של הנתבע).

 

הבנק מפר הסכם ליתן הלוואה

הגם ששועבדה לזכותו משאית כמוסכם

 

התובעת תטען כי פנתה לנתבע וביקשה כי תועמד לה הלוואה בסכום של כ 80% משווי הביטחון. כביטחון להלוואה התחייבה התובעת לשעבד משאית _________ ששווייה כ _________.

 

הנתבע הסכים לבקשתה של התובעת. לפיכך נתבקשה התובעת כמקובל לשעבד את המשאית. או אז הובטח כמובן כי תועמד ההלוואה המובטחת כמוסכם.

 

התובעת תטען כי נהגה על פי המוסכם, שיעבדה את המשאית אולם הנתבע הפר את הסיכום, שיעבד את המשאית (בחוסר תום לב משווא) אך לא העמיד את ההלוואה.

 

ברור כי אילו היה מעמיד את ההלוואה כמוסכם יכלה התובעת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הנתבע (אף לשיטתו המוכחת ביום הגבלת החשבון).

 

מסגרות האשראי שאושרו לתובעת

 

התובעת תטען כי כפי שניתן לראות מניתוח הנתונים בדפי החשבון התנהל חשבונה של התובעת במסגרת אשראי השונה משמעותית מזו שאושרה לתובעת פורמלית על-פי מסמכי הבנק. התובעת תטען שאחוז "החריגה" מהמסגרת המאושרת הרשומה יצר הלכה למעשה נוהג מוסכם בינה לבין הנתבע כי זוהי למעשה המסגרת האמיתית, וזאת במיוחד לאור הביטחונות המצוינים שהעמידה התובעת לנתבע.

 

התובעת תטען כי הנתבע החליט בהפתעה מוחלטת להודיע לתובעת כי עליה לסגור "מהיום למחר" את "החריגה" הלכאורית שנוצרה לה בחשבון, דבר שהוא מטבע הדברים קשה עד בלתי אפשרי בחברות מסוג התובעת, שבשורה שכזו עלולה להביא להתמוטטותה המיידית, כפי שהתרחש במקרה של התובעת. כל זאת כאשר הנתבע ידע היטב כי המסגרת האמיתית שאושרה בפועל לתובעת הייתה גבוהה באופן ניכר מזו שהייתה רשומה ובה כמובן עמדה התובעת.

 

יודגש כי הנתבע למעשה ניצל באופן ציני ומקומם את מחדליו והתנהגותו הפסולה בהודיעו כאמור. הנתבע העניק בפועל מסגרת אשראי גבוהה מזו שאושרה בספרי הבנק על מנת לזכות בתשלומי ריבית חריגה גבוהים שאם לא כן כיצד יסביר הנתבע את התנהגותו לאורך זמן כה רב.

 

התובעת תטען כי לו היה הנתבע נוהג בה באופן סביר ואחראי כפי שמצופה מבנק רציני ואחראי והיה מעמיד אותה מראש על חומרת הצעדים שבדעתו לנקוט, הייתה יכולה היא לגייס את הכספים הדרושים לחיסול החוב בחשבון. יתר על כן אילו היה נוהג הבנק כמוסכם, היה מעמיד את ההלוואה המוסכמת כפי שנטען לעיל; היה מזרים לחשבון את תוכניות החסכון ואת הכספים שהתקבלו מחברת הביטוח כפי שיראה להלן, החשבון היה מצוי מתחת למסגרת המאושרת (אף לשיטתו שלו).

 

התובעת תטען כי לא הייתה כל סיבה נראית לעין שהנתבע יבצע את המהלך החד צדדי שהחליט לבצע בדמות הגבלת חשבונה והחזרת עשרות שיקים על אתר, מהלך שהביא לתחילת קריסתה, והתובעת תטען כי הנתבע ידע שכך יהיה או לחלופין חייב היה לצפות שכך יקרה לאור התנהגותו הנפסדת. 

 

התובעת תטען כי הנתבע בהתנהגותו זו ובמצגיו הטעה את התובעת והפר את החובות המוטלות עליו על-פי דין, וביניהן את חובת המיומנות, המקצועיות וחובת הנאמנות ללקוח.

עוד תציין התובעת, כי עשתה כל שביכולתה על מנת להימנע מבירור העניין בערכאות המשפטיות, אולם הנתבע לא הותיר בידם כל ברירה אלא לתור אחר הסעד המבוקש בבית משפט נכבד זה.    

 

מצ"ב מכתב התראה שנשלח לב"כ המשיב כנספח ______ ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

הנתבע ממליץ לתובעת בתחבולה

להפקיד סך של ________להקטנת הלוואות.

 

התובעת תטען כי ברשותה היו שני כלי רכב בשווי של כ _______ התובעת תטען כי רכב אחד נגנב והשני עבר תאונה וכפועל יוצא אמורה הייתה לקבל את שווים מחברות הביטוח. לפיכך פנתה לנתבע הפנתה את תשומת ליבו לאמור והודיעה כי תפקיד את היתרה בעו"ש. אולם הנתבע "המליץ" כי במקום להקטין את העו"ש תפקיד את הכספים לכיסוי חלק מההלוואות ובכך תקטין את האובליגו הכללי.

 

יובהר - מייד לאחר קרות אירועים אילו ועל מנת להמציא לבנק בטחון אחר תחת רכבים אילו שיעבדה התובעת רכב נוסף מסוג ___- שבבעלותה בשווי של כ ________.

 

יובהר מסגרת האובליגו הכללית שהועמדה לתובעת הייתה כמפורט לעיל.

 

התובעת שסברה כי בטובתה מעוניין הנתבע נעתרה והפקידה את הסכומים הללו בחשבונות ההלוואה. כתוצאה מההפקדה בחשבון ההלוואות ירד האובליגו של התובעת לסך של _______ כך שלמעשה הייתה התובעת מתחת האובליגו המאושר בסכום של כ ________ !!!!

 

כיום ברורה מטרתו של הנתבע בהמלצתו. הנתבע העדיף להקטין את סה"כ ההלוואות ולשמור בידו את הזכות לסרב לכבד המחאות המשוכות על חשבון התובעת, כפי שאף עשה בסופו של יום. אין ספק כי אילו הייתה מפקידה התובעת את הסכומים שקיבלה בחשבון העו"ש, כפי שרצתה לעשות, לנתבע לא הייתה כל סיבה אפשרית, נראית לעין, לנהוג כפי שנהג.

 

התובעת תטען כי הנתבע נהג שלא כדין  ובניגוד לחובתו הברורה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת.

 

הנתבע מבטל את מסגרת האשראי ומחייב את החשבון בריבית חריגה באופן מיידי

 

התובעת תטען כי אם באמור לא די הנתבע אף לא בחל בביטול מידי של מסגרת האשראי והעמדת כל יתרת העו"ש ללא מסגרת מאושרת, דבר שגרם כי החשבון יחוייב בריבית חריגה.

 

התובעת תטען כי גם אם סבר הנתבע כי עומדת לו הזכות שלא לכבד שיק כזה או אחר (שכאמור לטענת התובעת עשה כן שלא כדין ובניגוד לחובתו), אסור היה עליו לבטל לאלתר את מסגרת האשראי ולחייב את החשבון בריבית חריגה כה גבוהה.

 

הפרת הנתבע את חובותיו על פי דין

 

תביעה זו עניינה במחדלו של הנתבע ומי מעובדיו בהתנהגות רשלנית, מטעה ובלתי אחראית ובהפרתו את חובת תום הלב וחובת הזהירות המוטלות עליו מעצם היותו תאגיד בנקאי, ובין היתר מכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981, מהטעמים אשר יפורטו להלן.        

על הנתבע, כתאגיד בנקאי היה לפעול בכל הקשור בענייני התובעת:

א.     בתום לב.

ב.      באמון ובנאמנות.

ג.       בחובת זהירות.

ד.      בגילוי נאות.

ה.     במקצועיות ומיומנות.

הנתבע הפר אחת לאחת את כל החובות האמורות המוטלות עליו וזאת מתוך זלזול, קלות דעת ו/או אי אכפתיות.     

 

כפי שצוין לעיל, התובעת ניהלה את חשבונה אצל הנתבע ללא דופי תוך שהיא מקפידה ליידע אותו שלב אחר שלב בהכנסותיה הצפויות ובהתפתחותו הדינאמית של החשבון.

 

בנוסף על האמור לעיל יצוין, כי הנתבע פעל בחוסר מיומנות, רשלנות והפר את חובת הנאמנות לתובעת כאשר לא טרח ליידע את התובעת על כוונותיו השרירותיות להחזיר לתובעת צ'קים ולהגביל את חשבונה ללא כל התראה מוקדמת ובניגוד לנוהלי העבודה המקובלים של הנתבע.

 

חרושת השמועות מכה בתובעת ומחסלת את עסקיה

 

עקב התנהגותו הנפסדת של הנתבע אבד לחלוטין המוניטין של התובעת כחברה אמינה ומובילה בתחומה. 

 

הידיעה כי הנתבע הפך את חשבון התובעת למוגבל וכי השיקים שנתנה חזרו, התפשטה כאש בשדה קוצים והרכילויות שנפוצו על התובעת היו רבות ומרושעות. ספקים מסוימים לא רצו עוד לעבוד עם החברה ואחרים הסכימו לעבוד אולם ללא אשראי וזאת בגין השם הרע שיצא לתובעת עקב התנהגותו הנפסדת של הנתבע.

 

יתרה מכך עד לפני מספר חודשים נאלצה התובעת "להתחנן" בפני ספקים חיוניים  שיאפשרו לה לקבל אשראי מינימלי כנהוג בשוק ולספק להם ערבויות לתשלום – דבר שהתובעת לא ידעה כמותו לפני אותה הגבלה שערורייתית שעליה החליט הנתבע ו/או מי ממנהליו או פקידיו באופן חד צדדי ובלא שניתנה לתובעת כל אפשרות מינימלית להיערך למצב החדש שנוצר.

 

התובעת תטען כי לעט לעט החלו נושים להגיש תביעות נגדה ולהטיל עיקולים, הליכים שבסופו של יום גרמו לחיסולה המוחלט.

 

זאת ועוד, גם בנקים נוספים שעמם עבדה התובעת, לא איפשרו לתובעת לקבל אשראי בשוטף בשל התנהגות הנתבע עובדה שהפכה את פעילות התובעת לכמעט בלתי אפשרית. מכאן ואילך אפשר היה להתחיל לספור את הימים לקראת הקריסה הבלתי נמנעת של התובעת, קריסה שלעולם לא הייתה מתרחשת אלמלא התנהגות הנתבע שהפר כל חובת זהירות ואמון, הכתובה עלי ספר, וכל נורמת התנהגות ראויה של בנק רציני ואחראי.

 

התובעת תטען כי התנהגותו של הנתבע שהובילה במישרין לקריסתה הייתה פזיזה ובלתי אחראית, גרמה לה לנזק בלתי הפיך וכפי שניתן להוכיח בקלות לא הייתה כל בעיה להגיע להסדר מניח את הדעת לו ניהל את ענייני התובעת באופן סביר, הוגן ורציונלי. 

 

עילות מכוח פקודת הנזיקין - עוולת הרשלנות

 

התובעת תטען כי הנתבע ונציגיו, לא השתמשו במיומנות ולא נקטו מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – ולכן ניתן לראות בהתנהגות זו משום התרשלות וגרם עוול כלפי התובעת.         

התובעת תטען, כי הנתבע חב באורח ישיר לפצותה בגין הנזקים אשר נגרמו לה וזאת בגין התנהגותו הרשלנית, אשר באה לידי ביטוי במעשים ובמחדלים אשר פורטו לעיל ואשר הנתבע  היה בקלות יכול להימנע מעשייתם ומתוצאותיהם בזהירות סבירה על-ידי מתן ייעוץ מקצועי, הסברים מלאים ונאותים, יידוע מראש על מהלכיו החד צדדיים, והתנהגות סבירה המצופה מבנק אחראי. התנהגותו זו של הנתבע הנה הגורם הבלעדי לנזקה של התובעת.

 

הנתבע זלזל ו/או עצם עיניים ופעל בחוסר מיומנות בענייני התובעת כמתואר לעיל ובכך הפר את חובת הזהירות המוטלת עליו.

הנתבע צפה או היה צריך לצפות שהתנהגותו הרשלנית דלעיל תגרום לתובעת נזקים כאמור ולא עשה דבר למנוע או להקטין או למזער נזקים אלו.

 

הנתבע נהג בדרך שבנק במעמדו של הנתבע לא נוהג, הן לפי כללי האדם הסביר והן לפי נורמות בסיסיות המחייבות את הנתבע כמשרת ציבור עליו הוחלו החובות החלים על גופים ציבוריים.

ביטול מסגרת האשראי – ההיבט המשפטי

 

התובעת תטען כי הנתבע לא היה רשאי לנקוט בהליך של עצירת האשראי באופן מידי. להלן יפרטו המבקשים את ההלכות המשפטיות בעניין, לנוחיות בית המשפט הנכבד.

 

בה"פ (חיפה) 32831/96 אמין עיסמי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-מח 98(3), 2245:

"אכן, סעיף 3 ל"תנאי ניהול חשבון חוזר דביטורי" (הנספח ת/1 לכתב התביעה) קובע כי - א) הבנק לא יהיה חייב לתת או לחדש האשראי האשראי ויהיה רשאי, בכל עת, בלי לתת ללקוחות הודעה מוקדמת על כך, להפסיק את מתן האשראי או להקטין את סכומו. כמו כן, יהיה רשאי הבנק, בכל עת, לדרוש את סילוק יתרת החשבון, כולה או מקצתה, והלקוחות ישלמו לבנק, תוך שבעה ימים מתאריך דרישתו הראשונה, את הסכום הנדרש כאמור_..."

 

ברם, למרות נוסחו הגורף של הסעיף האמור  אין המשיב רשאי לעשות בו שימוש בכל עת שימצא לנכון, ללא כל הצדקה, ובניגוד להסכם שנעשה עם הלקוח - המבקש, ימים ספורים קודם לכן. ואם יעשה כן, בנסיבות כאמור, הרי שיהיה מקום לראות בהתנהגותו משום התנהגות חסרת תום לב שתזכה את הלקוח, לפחות במתן רשות להתגונן כנגד התביעה, אם לא יותר מכך.

 

שנית, יש לזכור כי מעמדם ותפקידם של הבנקים בחיי הציבור הינו כזה שפעולה מן הסוג שננקט כאן יכולה להיות, לגבי לקוח ספציפי, הרת אסון: תביעה משפטית ועיקולים זמניים במסגרתה (כפי שאכן ננקטו בתיק זה), יכולים לגרום ללקוח שהוא תאגיד, להגיע למצב של פירוק, ולאדם פרטי להגיע לכדי פשיטת רגל... סגירתו של ברז האשראי ללקוח שנהנה מאשראי הינה תמיד צעד טראומטי ולעתים יהיה הדבר כרוך בנזק בלתי הפיך..... לכן, אין מקום לבחון את הדברים באורם דהיום, לאחר שמעשיו של המשיב גרמו למבקש, לכאורה, נזקים. לא יהיה זה נכון או צודק לבדוק היום, לאחר שתקופת האשראי חלפה, אם יש בידי המבקש לסלק את חובו. שהרי ייתכן שלו היו הדברים נמשכים כפי שהוסכם עליהם מראש בין הצדדים, היה המבקש מוצא מקורות לסילוק חובו, עוד לפני תום התקופה שנקבעה לסיום מסגרת האשראי". (ההדגשות אינן במקור).

 

בת"א (ירושלים) 2178/00 בנק _______ לישראל נ' סאסי 2000 ואח', תק-מח 2003(2), 9722, עמ' 9730:

"המשטר ההסכמי" משקף את מעמדו המיוחד של הבנק כסוכנות חברתית (דנ"א 4979/02 הדר חברה לביטוח בעמ' נ' אנטולי רוזנצוויג; ע"א 1304/91 טפחות נ ' אלן ליפרט, פ"ד מז(309 (3). אחת הנגזרות של מעמד זה היא החלת מבחני המידתיות על פעולותיו של הבנק. בתוך כך, כפוף הבנק ל"חובות המלווים".

 

חובות אלה כוללות גם הימנעות מפעולה חד צדדית המעמידה את החוב לפירעון מיידי ואוסרת על ניצול כוח ללא אינטרס מוצדק: יש לתת הודעה מוקדמת על הכוונה להפסיק מתן אשראי ללקוח ופעולת הבנק בקשר לכך חייבת להצביע על הבנק "בסיס אוביקטיבי" שעל יסודו "פקיד מחלקת אשראי סביר" היה מפעיל את שיקול דעתו באופן האמור. כתוצאה מכך צומצמה יכולת ההפעלה של זכות ההעמדה המיידית של מלוא האשראי לפירעון. לצורך כך הבנק ייחשב כאחראי, אם פעל באופן שאינו עולה בקנה אחד עם פרקטיקות בנקאיות מקובלות. יתר על כן, הבנק רשאי אמנם לפעול על פי האינטרס שלו, אך עליו להביא בחשבון את האינטרסים של הלקוח, והפגיעות שהוא עלול לספוג, ולאזן ביניהם באופן סביר. פעולה אשר גורמת ללקוח נזק ניכר ואינה מקדמת את אינטרס הבנק באופן המצדיק זאת, מטילה חבות על הבנק. עקרונות אלה חלים גם על פעילות בנקאית אחרת, כמו מימוש בטוחות, לרבות קביעת סדר מימושן. רובינשטיין, אוקון, "הבנק כסוכנות חברתית" ספר שמגר (מאמרים ג'), (לשכת עורכי הדין, 819 (2003, בע' 831-832.) כן ראו: ת"א (ת"א) 803/88 אלקטרו בסיס נ' הבנק הבינלאומי הראשון, דינים מחוזי כו (9) 852 (הש' וינוגרד)".

 

הבנק טרם המציא מסמכים רבים

 

למרות בקשות חוזרות ונשנות מצד התובעת, טרם המציא המשיב את כל המסמכים הדרושים לתובעת על מנת לכמת את נזקיה ולהוכיח בכתובים את טענותיה.

 

התובעת תעמוד על זכותו לפנות במסגרת הליך זה לבית המשפט הנכבד בבקשה לחייב את הנתבע להמציא את המסמכים הנדרשים ואף לתקן את כתב תביעתה לאחר קבלת מסמכים אילו.

 

פירוט נזקי התובעת

 

כתוצאה מהתנהגותו הנפסדת המתוארת לעיל של הנתבע, נגרמו לתובעת נזקים כדלקמן:

א.נזקים ישירים כתוצאה מהגבלת חשבונה של התובעת וניהול החשבון באופן פסול ונוגד את המוסכם (ריביות חריגות וכדו') – _________.

הגבלת החשבון הביאה כאמור לקריסתה של התובעת, ולאובדן רווחים. אף כי נראה כי נזק זה כשלעצמו נאמד במספר מיליוני שקלים לכל הפחות, התובעת מעמידה אותו על _________₪ לצורכי תביעה זו.

 

ב.אובדן מוניטין – נזק המוערך בסך של _______.

כפי שהראתה התובעת, שמה הלך לפניה בתחומה והיא נחשבה לאחת החברות היציבות, האמינות, והאיכותיות ביותר במשק הישראלי שעסקו בתחום. מוניטין זה ספג מכה אנושה, לאחר שהנתבע החליט להגביל את חשבונה של התובעת ולבצע החזר שיקים המוני שמוטט באחת את שמה הטוב של החברה בעיני העובדים, הספקים, ומי לא, שאיבדו אמונם בתובעת באחת וזאת על לא עוול בכפה. מן המפורסמות הוא כי בעסקים אין לו לאדם יותר מאשר שמו הטוב שהוא ההמלצה הטובה ביותר עבורו. הנתבע בהתנהגותו מוטט שם זה והחברה מעריכה את נזקיה בלפחות ________ בגין כך.

 

ג.עגמת נפש בסך _________.

התובעת תטען כי נגרמה לה עוגמת נפש נדירה בחומרתה בגין התנהגות הנתבע. התובעת תוסיף ותטען כי העובדה שבתוך ימים נגרם לתובעת נזק כה עצום אשר למעשה במידה רבה מוטט את החברה, מדברת בעד עצמה לגבי הסבל, אי הנוחות והתחושה הנוראה שליוותה את החברה ואת בעליה שאיבדו את כל עולמם העסקי באחת. התובעת מעריכה את נזקיה בלפחות _______, בגין עגמת נפש זו.

 

לצורכי אגרה הועמדה התביעה ע"ס _______, תוך שהתובעת שומרת על זכות להגדיל את סכום התביעה.

שונות

לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה עקב מהותה של התביעה, הסכום הנתבע ומקום עסקיו של הנתבע.

 

כל הטענות הנטענות בכתב תביעה זה נטענות במצטבר או לחילופין, הכל לפי הדבק הדברים או העניין ואין נפקא מינה תחת איזו כותרת מופיעות הטענות; כל טענה חילופית יראוה גם כמצטברת לטענות האחרות.           

כותרות כתב תביעה זה הינן לצורכי נוחיות הקריאה והעיון ולא לכל עניין אחר ואין הן כשלעצמן מלמדות על תוכן כתב התביעה עילותיו וסעדיו.           

 

אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של _______בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט זה, בצירוף אגרה ושכ"ט עו"ד כדין מיום שהוצאו ו/או נפסקו לפי העניין, ועד ליום התשלום בפועל.  

 

 


 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן