שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דוגמה לבקשה להורות על עיכוב הליכי מימוש בית מגורים,בטענת התרשלות מצד הבנק.

08.11.2006

 

כבוד בית-המשפט מתבקש להורות על צו מניעה זמני במעמד צד אחד שיורה על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל בתיק ההוצאה-לפועל מספר ________, באשר למימוש דירת מגוריהם של המבקשים - הנכס הידוע __________ (להלן: "הנכס"), עד להחלטה בתביעה לסעד הצהרתי המוגשת בד בבד עם בקשה זו. פינוי המבקשים קבוע ל _____________ ולכן הדחיפות במתן הסעד המבוקש.

 

ואלה נימוקי הבקשה:

המבקשים יטענו כי ביום פתיחת תיק ההוצאה-לפועל ובכל תאריך מוקדם יותר, לא היו חייבים למשיב, הזוכה בתיק ההוצאה-לפועל, כספים כלשהם, וכפי שייראה להלן, המשיב התרשל באופן חמור בטיפול בעניינם תוך ניצול חוסר ידיעתם ומצוקתם הבריאותית, הכספית והנפשית.

 

המבקשים יטענו לחילופין ו/או בנוסף ומבלי לגרוע בכלליות האמורה לעיל, כי הם ו/או מי מהם דיירים מוגנים על-פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר"), ולפיכך אין לפנותם בשום פנים ואופן מבית מגוריהם.

 

המבקשים יטענו כי לאחרונה קיבלו הודעת פינוי מלשכת ההוצאה-לפועל, כך שיש לדון בבקשתם זו בדחיפות מרבית. הודעת הפינוי והבקשה לביצוע משכון מצ"ב כנספח לבקשה זו.

 


 

טענות המבקשים מתבססות על מספר נדבכים עיקריים:

המבקשים 1 ו- 2 הם בעלי משק _________. המבקשים היו ועודם נמצאים במצב בריאותי קשה ביותר. מבקשת מספר 2, כפי שמצוין במסמכים הרפואיים הרצ"ב ומסומן כנספח, סובלת ____________.

 

סמוך לקרות האירועים, נשוא תיק זה, פנה בנם של המבקשים, המשיב 2, _____ אל הוריו וביקש מהם כי יחתמו לו כערבים על הלוואה שברצונו לקחת מהבנק המשיב.

 

המבקשים הסכימו לכך, וביום ______ הגיעו לסניף של הבנק על-מנת לחתום על טפסי הערבות. יצוין כי שני המבקשים היו במצב בריאותי קשה ביותר ולא הבינו לחלוטין מה פשר העניין, ומה המשמעות של חתימת ערבות להלוואה שלקח בנם, כל שכן לא ידעו הם ולא יכלו לדעת על איזה טפסים עליהם לחתום בבנק על-מנת שהערבות תאושר ותיחתם.

 

כאשר הגיעו לבנק, אמרה פקידת הבנק למשיבים מיוזמתה, כי אין להם כל מקום לדאגה, שכן היא בדקה במחשב, ולבנם _____, שעבורו הם מתכוונים לחתום ערבות, יש יכולת כלכלית מספקת על-מנת להחזיר את ההלוואה.

 

בפועל התברר כי הבנק המשיב חטא כלפי המבקשים פעמיים. בפעם הראשונה חטא הבנק כאשר ברשלנותו ו/או ברשלנות מי מפקידיו במקום להחתים את המבקשים על טפסי ערבות, החתימם על טפסי הלוואה, וזאת בלא לתת כל הסבר ראוי לגבי ההבדלים בין טפסי הערבות לטפסי ההלוואה, ובין המחויבויות השונות שגוררות החתימות עליהם. בפעם השנייה חטא הבנק כאשר שיקר כשאמר למבקשים שבדק את מצבו הכלכלי של _____ _____ והציג למבקשים מצג לפיו _____ היה מסוגל להחזיר את הכסף, כאשר לאמיתו של דבר בדיקה כזו לא נעשתה ובוודאי לא נעשתה ברצינות ובאחריות המתבקשת מבנק.

 

 

יתרה מכך, המבקשים יטענו כי לא רק שהבנק התרשל בכך שהחתימם על הטפסים הלא נכונים, הוא אף לא בדק את היכולת הכלכלית שלהם לעמוד בהלוואה שכזו, כפי שנדרש ומתחייב ממנו בטרם מתן הלוואות בסדר גודל שכזה, יכולת שלא הייתה קיימת מעולם אצל המבקשים והם אף לא התיימרו להציג יכולת כזו.

 

יצוין כי המבקשים חיים מקצבת זקנה בלבד. אין להם כל חסכונות ויכולת הקיום שלהם מוגבלת לצרכים הבסיסיים ביותר. למותר לציין כי מקום מגורים חילופי אין להם וכי לילדיהם אין אפשרות לסייע להם כלכלית. מצבם הוא כה גרוע עד כי אין למבקשים גם מספיק כסף לתרופות, ובכל מקרה במידה שהליך הפינוי יתבצע, המבקשים ימצאו עצמם נזרקים לרחוב פשוטו כמשמעו.

 

כפי שצוין לעיל, המבקשת 2 הינה אישה חולה במיוחד הנזקקת לטיפול תומך בחמצן בתדירות גבוהה וזקוקה לאינהלציות מרובות. כמו כן נאלצת היא להיעזר בהליכון, ולמעשה ניתן לומר כי היא מרותקת אל הבית, כפי שכתוב במפורש באישור הרפואי הרצ"ב ומסומן כנספח.

 

המבקשים יטענו כי ביום פתיחת תיק ההוצאה-לפועל ובכל תאריך מוקדם יותר, לא היו חייבים לזוכה כספים כלשהם.

 

זאת ועוד, יצוין כבר כעת כי המידע עליו מסתמכים המבקשים הוא חלקי, וזאת מאחר שהבנק לא הציג עד כה את כל המסמכים הקשורים לעניין שלדעת המבקשים יש בהם כדי להצביע על התרשלותו החמורה, על חוסר תום-לבו ועל הפרת חובות האמון כלפי המבקשים.

 

מצ"ב בקשה שהוגשה על-ידי ב"כ המבקשים לקבלת מסמכים ושטרם נענתה.

 


 

יצוין גם כי בהמשך ישיר להתנהלות המשיב בעניין זה אף הוחתמה בתם של המבקשים על טופס כלשהו המאשר פינויים (ככל שזכור לזו האחרונה), שכן ב"כ המשיב לא מסרו לידה העתק של מכתב עליו חתמה. מכל מקום כמובן שהמבקשים יטענו כי למסמך זה על כל האמור בו אין כל נפקות לגבי עצם הבקשה. החתמת בתם אך מחזקת את טענתם כי המשיב עושה כל שלאל ידו על-מנת לשפר מצבו על גבם של המבקשים. מצ"ב הנייר המכונה "הסדר".

 

לפיכך, המבקשים עומדים על כך שהבנק יגלה את מסמכיו הקשורים לכל ההתנהלות בתיק, זאת לרבות דפי החשבון של החשבון, נשוא המשכון, מסגרות אשראי ביום החתימה ומצב החשבון של המבקשים ושל _____ הבן, תכתובות
בין _____ _____ לסניף הבנק, פרטים לגבי כל חשבונותיו של _____, כל המסמכים שנערכו בקשר להלוואה לרבות מצבו הפיננסי של _____, המסמכים שנדרשו ממנו, נהלים של הבנק באשר להחתמת לווים למשכנתא, וכן באשר להחתמת ערבים - כל הסכם או מסמך עליו חתמו המבקשים, כל מסמך הקשור במישירין או בעקיפין למשכנתא. המבקשים סבורים כי לאחר שתוצג התמונה המלאה בפני בית-המשפט הנכבד, לא יישאר כל ספק ולו קל שבקלים לגבי אחריות הבנק למחדלים שהתרחשו.

 

המבקשים שומרים לעצמם את הזכות להגיש בקשה נפרדת ו/או תביעה נפרדת ו/או להגיש תצהיר משלים לאחר קבלת מלוא האינפורמציה באשר להתנהלות חשבונו של מר _____ _____, ו/או התנהלות חשבונם שלהם, ו/או נהלי הבנק שהופרו במקרה זה, אחד לאחד, ובדיקתם על-ידם ועל-ידי מומחה מטעמם.

 

המבקשים יטענו כי לאור עובדות שתוצגנה על-ידם, התצהיר שהוגש ביסוד הבקשה להורות על מימוש הנכס על-ידי הגברת ____________, במסגרת הבקשה בלשכת ההוצאה-לפועל, הינו חלקי, ונעדרות ממנו יריעות רחבות לגבי הרקע להחתמת זוג אנשים מבוגרים וחולים על טפסי הלוואה במקום על טפסי ערבות כפי שביקשו,

והתרשלותו החמורה של הבנק במסגרתה. בין אם נעשו השמטות אלו בתום-לב, בין אם לאו, הרי חסר זה בנדבכים חשובים של הפרשה מעמיד בפני כבוד ראש ההוצאה-לפועל תמונה מוטה, מגמתית ומסולפת.

 

המבקשים יטענו, כי בין אם מדובר בטעות בתום-לב של הבנק או בהתעלמות מכוונת מהעובדות, הרי שבכל מקרה בעת פתיחת תיק ההוצאה-לפועל, ובכל תאריך מוקדם יותר, לא היו חייבים לבנק כספים כלשהם, כספים אשר מעולם לא הגיעו אליהם אלא הלכו ישירות ל _____ _____, שהוא הלווה כאן, ואילו המבקשים היו בסך הכל ____________ להיות ערבים להלוואה שלקח ותו לא, לפיכך לא היה כל מקום לפתיחת הליך המימוש האכזרי כנגדם.

 

יצוין כי המבקשים לא ידעו דבר על אותו "שעבוד" לכאורי כלווים שהוחתמו עליו בבנק באותו היום, קל וחומר לא נתנו את הסכמתם לשעבוד הנכס שהוא כל עולמם, אלא רק הסכימו להיות ערבים ל _____. יצוין כי בהתאם לדרכו הרשלנית המאפיינת טיפולו בעניינם של המבקשים, הבנק כלל לא פנה ל _____ להחזר ההלוואה שהוא אשר היה זה שנהנה ממנה מתחילה ועד הסוף, והוא זה שלמעשה קיבל אותה לידיו. תחת זאת העדיף הבנק לחפש את הפתרון הקל עבורו והאכזרי מכל עבור המבקשים, ופנה ישר אל המבקשים (שראו עצמם כערבים ולא יותר, בהסתמך על המצג שהוצג על-ידי הבנק לגבי יכולת הפירעון של _____). בכך נהג הבנק באטימות, חוסר תום-לב וציניות חסרת גבולות שהלב מזדעק לאורה.

 

המבקשים כופרים בעצם תוקפו של אותו מסמך הלוואה, וטוענים כי הינו בטל בשל פגםחמור בכריתתו. המבקשים טוענים כי לא קיבלו כל הסבר מינימלי מצד פקידת הבנק באשר לטפסים שחתמו עליהם, ולמעשה הוטעו על-ידי הבנק ועל-ידי _____, תוך שהם מתומרנים לחשוב בכוונה לאורך כל התהליך כי הם ערבים ולא לווים.

 


 

המבקשים יטענו כי היה על הבנק לקבל את אישורם הספציפי למשכון לאחר שהוסברה להם המשמעות החמורה של הדברים באחריות ובכובד ראש. משלא הוסבר להם דבר וחצי דבר, משלא נעשתה בדיקה לגבי יכולתם הכלכלית להחזיר הלוואה שכזו, בדיקה שהייתה מבהירה על אתר כי אין להם כל יכולת כזו, ומשלא נעשו דברים אלמנטרים אלה, הרי שנשמטת הקרקע תחת המסמך המצדיק מבחינת הבנק את הוצאתם מן הבית, ומשאין למסמך זה כל נפקות משפטית שהיא, הרי שאין כל אפשרות לנקוט בהליך מימוש המבוסס עליו.

 

יפים לעניין זה דברי כבוד השופט בר אופיר בספרו "הוצאה-לפועל הליכים והלכות", הגורס כי "... ככלל בסיסי, מכירת מקרקעין בהוצאה-לפועל צריכה להתבצע בזהירות רבה כדי שלא לפגוע באורח בלתי הפיך ברכושו של החייב, ומן הראוי לנקוט בכל ההליכים מתוך הקפדה מרבית על מילוי הוראות החוק והתקנות. מקום שיש בו כונס נכסים, חייב הוא להקפיד על מילוי כל ההוראות כדי שלא יישאר ספק באשר לתקינות ההליכים וכשרותם החוקית..." (שם, עמ' 326)

 

ואם זהירות יתירה נדרשת מקום שמדובר ברכושו של החייב, קל וחומר כשמדובר ברכושם של מי שלמעשה היו ערבים במקרה הנ"ל ולא לווים.

 

המבקשים יטענו כי יש לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר ואין לפעול למימוש בית מגוריהם. המבקשים יטענו כי יש להגן עליהם מהתוצאות ההרסניות של פעולות הבנק. המבקשים יטענו כי משלא החתים אותם הבנק כראוי ובהתאם לנהלים על משכון בית מגוריהם כלווים (בקשה לה היו מסרבים המבקשים מכל וכל), אין לו להלין אלא על עצמו; ומשלא עשה כן הבנק במקרה דנן, המבקשים חוסים תחת הגנת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר וסעיף 38 לחוק ההוצאה-לפועל.

 


 

 

המבקשים יטענו כי בכל מהלכיו האחרונים הפר הבנק את חובת תום-הלב המוגברת ואת חובות האמון המוטלות עליו. מחד, בהתעלמו מזכויות המבקשים בנכס; ומאידך, בהתעלמו מחובותיו שלו עצמו כלפיהם ובהעלמת הנדבכים החשובים שהוזכרו לעיל מעיני בית-המשפט.

 

המבקשים יטענו כי חיוניותו של הסעד המתבקש הינה מקסימלית, וכי מתן הצו הוא בעל חשיבות עליונה למניעת נזק עצום ושאינו בר תיקון כלפי המבקשים.

 

מאזן הנוחות בעניין זה מכריע את הכף באופן ברור וחד-משמעי לטובת מתן הצו. הנזק העשוי להיגרם למשיב (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש) בעקבות מתן הצו, הוא כאין וכאפס בהשוואה לנזק הברור והחד-משמעי שייגרם למבקשים באם לא יינתן צו כזה.

 

הטיעון המקובל כנגד עיכוב מימוש בטוחות הינו, כי עלול להיגרם לזוכה נזק במובן זה שייגרעו סיכויו להיפרע מהבטוחה, באותה המידה, גם אם יורשה המימוש בסופו של חשבון. לא זו בלבד שבמצב כזה בוחרים בתי-המשפט למנוע את הנזק על-ידי חיוב בערובה, הרי בענייננו סכנה כזו כלל אינה קיימת!

 

לאור הפער בין הסכומים, ברור ונעלה מעבר לכל ספק כי אין בהשהיית הליכי המכירה כדי לגרום כל נזק לבנק, שכן בכל תרחיש מתקבל על הדעת, אין כל סכנה שהיא שבגמר הדיון בתיק העיקרי יקטן שווי הנכס אף אל מתחת גובה החוב לבנק.

 

יתירה מזאת, בנסיבות אלו אין מקום לחיוב המבקשים בהפקדת ערובה, שכן הנכס מכסה היטב את גובה ההלוואה, ונוצר מרווח כזה לפיו הנכס עצמו מהווה ערובה הולמת.

 

מאידך, אם יימשכו הליכי המימוש ויימכר הבית, לא זו בלבד שייאלצו המבקשים לתור אחר קורת גג, הרי שגם אם יזכו בתביעה העיקרית, ייוותרו אל מול שוקת שבורה וחסרי כל, שלא לדבר על המצוקה הבריאותית אליה יקלעו, מצוקה שקיימת כבר עתה אך תגבר על אחת כמה וכמה לאחר שייזרקו לרחוב על לא עוול בכפם. נזקים אלה הינם נזקים שבוודאי בלתי אפשרי לתקנם בממון.

"כאשר מדובר במימוש זכות קניין במקרקעין, נוטה הדעה לכך שברגיל הנזק אינו ניתן לפיצוי כספי (ע"א 538/80 דרחי (אברהמי) נ' כורש ואח', פ"ד לו(3) 498, 501; ר"ע 555/85 מרכז הארגזים בע"מ נ' שאולשמה, פ"ד מ(1) 559, 560). הדברים ברורים לגבי נכס המשמש דירת מגורים (רע"א 5686/00 אסתרמיסטריאל נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, תק-על 2000(4) 215); ואולם, הם הוחלו גם לגבי משכון שנרשם על נכס עסקי (רע"א 4615/00 גבאי שלמה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2000(3) 2098, וראה גם החלטתו של כבוד השופט גל ב-בש"א 2137/00 (י-ם) שלמה גבאי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינים מחוזי, כרך לב(7) 584), וגם במקרה של מימוש משכון על דירת מגורים שבעליה לא גרו בה (רע"א7139/96 טריגוב נ' "טפחות" בנק למשכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד נא(2) 661, שם ראה כבוד השופט אור)."

כבוד השופטת אורית אפעל גבאי בבש"א 2834/03, ע"א 4397/03 רימונים חברה להשקעות בע"מ נ' ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ.

 

ואם נכונים הדברים לגבי נכס עסקי ולגבי דירה שלא התגוררו בה, לית מאן דפליג בדבר נכונותם לגבי ביתם של המבקשים, שאין צורך להדגיש מה חשיבותו לבריאותם הנפשית והפיזית.

 


 

המבקשים יטענו כי בחינת הנזק העשוי להיגרם למשיב (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש) בעקבות מתן הצו, אל מול הנזק הברור והחד-משמעי שייגרם למבקשים באם לא יינתן צו כזה, מעלה כי מאזן הנוחות במקרה זה נוטה באופן ברור מעל לכל ספק לטובת מתן צו המניעה.

 

יפים לעניין זה דברי בית-המשפט בת"א (תל-אביב) 2094/90 עיזבון המנוח משה נ' בנק לאומי, תק-מח 91(4) 137, שם נפסק:

"... מטעמים אלה ממש אציין: זוסמן בספרו 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988) בעמ' 782, שם נאמר כי
בתי-המשפט נוהגים להיעתר לבקשת עיכוב ביצוע של צו פינוי כמעט כדבר שבשגרה, או עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד, ולענייננו אין אני רואה כל הבדל בין עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד לבין מתן עיכוב מימושו של שעבוד זה.

אין אני מוצאת לנכון להיכנס לעובי הקורה בעניין הטענות שמעלה המבקש בכתב תביעתו, וטענות הנגד שמעלה המשיב מולן. מן הראוי הוא להשאיר זאת לשלב של המשפט העיקרי, בו תלובנה הנקודות השנויות במחלוקת, עד תום.

לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית די לי כי אתרשם, שהתובע הוכיח את זכותו לכאורה שבתביעתו, אשר בגינה הוא מבקש את מתן הסעד וההגנה עד לתום הדיונים. אין אני רשאית בשלב זה של הדיון, על סמך תצהירים בלבד, לחוות דעה לגופו של עניין. ראה לעניין זה י' זוסמן, 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988), עמ' 561.

... עולה מן המקובץ, כי אני מקבלת את הבקשה באופן חלקי, במובן זה שיינתן צו עיכוב לגבי מימוש המשכנתא בלבד. במידה שהוחל כבר בהליכי הוצאה-לפועל לגבי מימוש משכנתא זו, הריני מורה על עיכוב ההליכים לעניין זה..."

וכן ראה: ת"א (תל-אביב) 2427/90 גליק רוזנה נ' הבנק הבינלאומי, תק-מח 91(2) 1064:

"יש לזכור כי בפני בקשה לעיכוב הליכי הוצאה-לפועל, היינו עיכוב ביצוע של פסק-דין, למעשה, עד שתתברר ותוכרע התובענה שבפניי. במקרים כאלה אין צורך לבחון לעומק, כבר בשלב זה, את סיכויי התביעה. נקבע לא אחת בפסיקה כי במקרה כזה די למבקשים להראות כי התובענה והטענות המועלות בה מעוררות שאלות נכבדות, אם מבחינה עובדתית ואם מבחינה משפטית.

אין ספק כי התובענה אכן מעוררת שאלות כאלו, ואין אני מביע בכך עמדה כלשהי בדבר סיכויי התובענה.

כאשר מדובר על עיכוב ביצוע, השאלה העיקרית שיש לבחון היא האם אי העיכוב ייצור מצב אשר יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיבו לקדמותו, באם המערער, או במקרה שלפניי, התובע - יזכה בתביעתו. במקרה זה ברור כי באם לא יעוכבו הליכי מימוש המשכנתא והחנות תימכר עוד בטרם יוכרע גורלה של תובענה זו, ברור כי זכייתם של התובעים - המבקשים - בתובענה, אם אכן יזכו בה, תהיה מבחינת ברכה לבטלה.

במקרים כאלה נוהגים בתי-המשפט, בדרך-כלל, לעכב את ביצוע
פסק-הדין או את המשך הליכי מימוש המשכנתא, חרף הכלל שבדרך-כלל אין לעכב ביצוע של פסקי-דין. ראה ע"א 547/61, פד"י ט"ז 943.

אני נעתר לבקשת המבקשים בהמר' 14957/90, ומורה על עיכוב הליכי ההוצאה-לפועל שנקט המשיב נגד המבקשים בתיק הוצאה-לפועל ת"א 01-82331-90-9 עד למתן פסק-דין בתובענה שבפניי, היינו בת"א 2427/90."

 

  

המבקשים יטענו כי גם שיקולי תום-לב, יושר וצדק מכריעים את הכף לזכותם, לאור התנהלותו של הבנק בחוסר תום-לב, בהיעדר ניקיון כפיים ותוך הסתרת העובדות לאישורן מכבוד ראש ההוצאה-לפועל, כפי שתואר לעיל.

 

המבקשים יטענו כי בנסיבות דלעיל, אין, ולא היה כל מקום, כי ינקטו נגדם כל הליכי הוצאה-לפועל שהם, שכן אינם חבים מאומה למשיב בגין ההלוואה שלא נטלו, וכי הבנק התרשל באופן חמור כפי שתואר בהרחבה לעיל.

 

כבוד בית-המשפט מתבקש ליתן את הצו במעמד צד אחד, שאם לא כן, בהיוודע דבר הבקשה למשיב, ינקטו מיידית בהליכי פינוי הנכס וייגרם למבקשים נזק חמור ובלתי הפיך.

 

לאור האמור, יתבקש כבוד בית-המשפט להורות על צו מניעה זמני שיורה על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל בתיק ההוצאה-לפועל מספר __________, באשר למימוש דירת המגורים של המבקשים, וזאת עד להחלטה בתביעה לסעד הצהרתי המוגשת בד בבד עם בקשה זו.

 

במקביל לתביעה זו מוגשת בקשה לראש ההוצאה-לפועל להשהות את הליכי המכירה.

 

לבקשה זו מצורפים תצהיר מטעם מר _____ _____, המבקש מספר 1.

 

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן