שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דוגמה לבקשה לצו מניעה בטענת קיזוז,הטעיה ע"י הבנק,דיור חילופי,הפרת חובת הגילוי והנאמנות.

08.11.2006

כבוד בית-המשפט מתבקש להורות על צו מניעה זמני במעמד צד אחד שיורה על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל בתיק ההוצאה-לפועל מספר _______, באשר למימוש דירת מגוריהם של המבקשים - הנכס הידוע כמשק ______ (להלן: "הנכס"), עד להחלטה בתביעה לסעד הצהרתי המוגשת בד בבד עם בקשה זו.

 

ואלה נימוקי הבקשה:

 

המבקשים ______ (ייקראו להלן: "הילדים") יטענו כי ביום פתיחת תיק
ההוצאה-לפועל ובכל תאריך מוקדם יותר לא היו חייבים לזוכה כספים כלשהם, וכפי שיראה להלן, על-פי מסמכים מצורפים, הזוכה הוא אשר חייב כספים למבקש מספר 1 (ייקרא להלן: "מר ______").

 

הילדים יטענו לחילופין ו/או בנוסף ומבלי לגרוע בכלליות האמורה לעיל, כי הם ו/או מי מהם הינם דיירים מוגנים על-פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר"), ולפיכך אין לפנותם בשום פנים ואופן מבית מגוריהם.

 

התובעים יטענו כי לאחרונה קיבלו הודעת פינוי מלשכת ההוצאה-לפועל, כך שיש לדון בבקשתם זו בדחיפות מרבית. הודעת הפינוי והבקשה לביצוע משכון מצ"ב כנספח __________ לתביעה זו.

 

 

טענות המבקשים מתבססות על מספר נדבכים עיקריים:

 

האחד, הבנק חב למר ______ סכומי כסף נכבדים בגין ________.

 

השני, הנכס בבעלות מר ______ וילדיו, ולפיכך לא רשאי הבנק לפעול למימוש הנכס תוך התעלמות מזכויות המבקשים 2 עד 4. יתר-על-כן, משלא נתנו ילידי מר ______ את הסכמתם להליך המשכון, אין להליך זה כל תוקף כלפיהם. יצוין כי הבנק ידע היטב בבואו למשכן את הנכס כי המבקשים _____ ירשו את זכויות אמם והם הבעלים של חלקה בנכס. יצוין כי הילדים לא ידעו ו/או היו מעורבים באופן כלשהו בעסקת המשכון ואף לא קיבלו טובת הנאה כלשהי ממשכון ביתם.

 

השלישי, כבוד ראש ההוצאה-לפועל קבע באופן חד-משמעי כי יש לפעול להעברת הנכס ע"ש החייב, קרי מר ______, ועד אז לא יתבצע פינוי הנכס. אולם למרות זאת נקט הבנק בתחילתו של הליך פינוי.

 

הרביעי, הבנק הסתיר מבית-המשפט את העובדה כי הנכס הוא בבעלות הילדים בנוסף למר ______, ואילו הראשונים לא נתנו הסכמתם למשכון הבית. פועל יוצא כי הם מוגנים על-פי חוק הגנת הדייר. הבנק התעלם לחלוטין מעובדה זו על-אף ידיעתו הברורה.

 

החמישי, לחילופין יטענו הילדים ומבלי לפגוע בטענותיהם בדבר בטלות המשכון מעיקרו, כי יש לנהוג על-פי הוראות חוק ההוצאה-לפועל בכל הנוגע לדיור חילופי, וזאת באם חלילה בית-המשפט הנכבד לא יעתר לתביעתם. הבנק התעלם מסוגיה זו ולא נתן את המידע הרלוונטי לראש ההוצאה-לפועל, וזאת בחוסר תום-לב ובניגוד לחובתו ככונס נכסים, הפועל כידו הארוכה של בית-המשפט.

 

 

 

המבקשים יטענו כי העובדות הנכונות הינן כדלהלן.

 

המבקשים הינם הבעלים של הנכס. הנכס הינו בית מגוריהם של המבקשים ובנוסף משמש מקור פרנסתם, שכן מדובר במשק פעיל המייצר הכנסות. בנוסף יטענו המבקשים כי ביתם נמצא על קו התפר. עובדה זו גרמה וגורמת לקושי רב בהפעלת המשק.

 

מר ______ הינו אביהם של המבקשים ______, ומי שנטל מהמשיב (להלן: "הבנק") הלוואה, נשוא בקשה זו.

 

המבקשים ______ הינם יורשיה של גב' _____ _____ ז"ל אשר נפטרה
ב- ________.

 

פסיקה שניתנה על-ידי בית-המשפט ______ מצ"ב כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מבקשה זו.

 

המבקשים יטענו כי לאור עובדות שתוצגנה על-ידם, התצהיר שהוגש ביסוד הבקשה להורות על מימוש הנכס על-ידי מר ______, במסגרת הבקשה בלשכת
ההוצאה-לפועל, הינו חלקי, ונעדרות ממנו יריעות רחבות ממערכת החיובים ההדדיים בין הבנק לבין מר ______. בין אם נעשו השמטות אלו בתום-לב, בין אם לאו, הרי חסר זה בנדבכים חשובים של הפרשה מעמיד בפני כבוד ראש
ההוצאה-לפועל תמונה מוטה, מגמתית ומסולפת.

 

זאת ועוד, גם פניותיו של מר ________ אל הבנק, בהן הוא דורש את מלוא האינפורמציה בנוגע לחשבונותיו, לא זכו למענה הולם. התובעים שומרים לעצמם את הזכות להגיש בקשה נפרדת ו/או תביעה נפרדת ו/או להגיש תצהיר משלים לאחר קבלת מלוא האינפורמציה, באשר להתנהלות חשבונו של מר ________ ובדיקתו על-ידם ועל-ידי מומחה מטעמם.

 

הבנק העמיד במועדים שונים הלוואות למר ________, לצורך עסקו. יצוין שוב כי הילדים לא היו חלק מעסק זה ולא היו שותפים בכל דרך שהיא למשכון הנכס לבנק.

 

בצד חובו של מר ________ כלפי הבנק, עומד חוב משמעותי, בסך של _____ ש"ח, שחב הבנק כלפי מר _____, שכר טרחה בגין עבודה שביצע הלה בעבורו.

 

בתאריך _______ נחתם חוזה (להלן: "ההסכם") בין מר ________
לבין ________. בהתאם לאותו הסכם קיבל עליו מר _____ לפעול בעבור הבנק בקשר לתביעה שהגיש האחרון בשם חברת _______ נגד משרד הבינוי והשיכון. בתמורה לפעולותיו עבור הבנק הוסכם בין הצדדים כי ישולם למר ________ סך ____ %  מסכום התביעה, העומדת כעת לצורכי אגרה ע"ס _____ ש"ח.

 

מסמך המפרט את סכומי שכר הטרחה המוסכם מצ"ב כנספח ___ ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

כתב התביעה ואישור שכ"ט מצ"ב כנספח ___ ומהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

יצוין כי כפי שניתן לראות מעיון בנספח, מדובר בכתב תביעה מבוסס ביותר, שכבר זיכה את מר ________ בכספים לא מבוטלים. עד כה הועבר למר ________ סך של כ- _______, כך שאין ספק שמר ________ זכאי לקבל מהבנק סכום גבוה לאין שיעור מהסכום הנתבע במסגרת מימוש בית מגוריו.

 

 

התובעים יטענו כי למר ________ עומדת זכות מהותית לקיזוז הסכומים שחב לו הבנק בגין אותו הסכם, עם יתרת חובו של ________ לבנק.

 

התובעים יטענו כי אין מניעה לקזז את החיובים ההדדיים.

 

התובעים יטענו, כי בין אם מדובר בטעות בתום-לב של הבנק או בהתעלמות מכוונת מהעובדות, הרי שבחינת הסכומים שיש לקזז מעלה שלא זו בלבד שביום פתיחת תיק ההוצאה-לפועל, ובכל תאריך מוקדם יותר, לא היו חייבים לבנק כספים כלשהם, אלא שהבנק הוא זה שחייב למר ________ כספים בסך של כמיליון ש"ח, ולפיכך לא היה כל מקום לפתיחת הליך המימוש.

 

בסמוך לחתימת אחד מהסכמי ההלוואה שהעניק הבנק למר ________, ושהוזכרו לעיל, הוחתם האחרון על שטר משכון (להלן: "המסמך"), אשר היה אמור לשעבד את הנכס לטובת הבנק.

 

הילדים, בעלי זכויות בנכס, לא ידעו דבר על אותו "שעבוד" לכאורי, קל וחומר לא נתנו את הסכמתם לשעבוד חלקם בנכס.

 

הילדים כופרים בעצם תוקפו של אותו מסמך, וטוענים כי הינו בטל בשל פגם חמור בכריתתו.

 

הילדים יטענו כי הבנק ידע, באופן ברור וחד-משמעי, כי הם בעלי זכויות בנכס.

 

הילדים יטענו כי היה על הבנק לקבל את אישורם למשכון זכותם בנכס, וזאת לאור ידיעתו הברורה והחד-משמעית כי זכויות אמם המנוחה הועברו אליהם. הילדים יטענו כי היעדר הסכמת הבעלים שומטת את הקרקע תחת המסמך, ומשאין לו כל נפקות משפטית שהיא, הרי שאין כל אפשרות לנקוט בהליך מימוש המבוסס עליו.

 

יפים לעניין זה דברי כבוד השופט בר אופיר בספרו "הוצאה-לפועל הליכים והלכות", הגורס כי "... ככלל בסיסי, מכירת מקרקעין בהוצאה-לפועל צריכה להתבצע בזהירות רבה כדי שלא לפגוע באורח בלתי הפיך ברכושו של החייב, ומן הראוי לנקוט בכל ההליכים מתוך הקפדה מרבית על מילוי הוראות החוק והתקנות. מקום שיש בו כונס נכסים, חייב הוא להקפיד על מילוי כל ההוראות כדי שלא יישאר ספק באשר לתקינות ההליכים וכשרותם החוקית..." (שם, עמ' 326)

 

ואם זהירות יתירה נדרשת מקום שמדובר ברכושו של החייב, קל וחומר כשמדובר ברכושם של צדדים שלישיים, הילדים.

 

הילדים יטענו כי האיסור על העברת קניינם לידי הבנק הינו ברור, ורמז לדברים ניתן לראות גם בסעיף 7 להחלטתו של כבוד ראש ההוצאה-לפועל מיום
ה- ________, המטילה מגבלות על ההעברה:

 

"... א. במקרה שהנכס טרם נרשם סופית על שם החייב, על הכונס יהיה לעסוק תחילה בהעברתו ע"ש החייב. עד לרישום הזכויות ע"ש החייב אין לפעול לפינוי החייב מהנכס." .

 

מצ"ב ההחלטה לנוחיות בית-המשפט הנכבד כנספח המהווה חלק בלתי נפרד מתביעה זו.

 

הילדים יטענו כי בהתאם להוראות חוק הגנת הדייר אין לפעול למימוש בית מגוריהם. הילדים יטענו כי יש להגן עליהם מהתוצאות ההרסניות של פעולות הבנק. הילדים יטענו כי משלא החתים אותם הבנק על משכון בית מגוריהם (בקשה לה היו מסרבים הילדים מכל וכל), אין לו להלין אלא על עצמו, ומשלא עשה כן הבנק, במקרה דנן, הילדים חוסים תחת הגנת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר וסעיף 38 לחוק ההוצאה-לפועל.

 

 

המבקשים יטענו כי בכל מהלכיו האחרונים הפר הבנק את חובת תום-הלב המוגברת ואת חובות האמון המוטלות עליו. מחד, בהתעלמו מזכויות הילדים בנכס; ומאידך, בהתעלמו מחובותיו שלו עצמו כלפי מר _____ ובהעלמת נדבך חשוב זה של הפרשה מעיני בית-המשפט.

 

המבקשים יטענו כי חיוניותו של הסעד המתבקש הינה מקסימלית, וכי מתן הצו הוא בעל חשיבות עליונה למניעת נזק עצום ושאינו בר תיקון כלפי המבקשים.

 

מאזן הנוחות בעניין זה מכריע את הכף באופן ברור וחד-משמעי לטובת מתן הצו. הנזק העשוי להיגרם למשיב (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש), בעקבות מתן הצו, הוא כאין וכאפס בהשוואה לנזק הברור והחד-משמעי שייגרם למבקשים באם לא יינתן צו כזה:

 

מחד, שוויו של הנכס גבוה באופן ניכר וקיצוני מגובה החוב. ערכו המשוער של הנכס הינו כ- ________ דולר, ואילו החוב לו טוען הבנק הינו ________ ש"ח בלבד.

 

הטיעון המקובל כנגד עיכוב מימוש בטוחות הינו, כי עלול להיגרם לזוכה נזק במובן זה שייגרעו סיכויו להיפרע מהבטוחה, באותה המידה, גם אם יורשה המימוש בסופו של חשבון. לא זו בלבד שבמצב כזה בוחרים בתי-המשפט למנוע את הנזק על-ידי חיוב בערובה, הרי בענייננו סכנה כזו כלל אינה קיימת!

 

לאור הפער בין הסכומים, ברור ונעלה מעבר לכל ספק כי אין בהשהיית הליכי המכירה כדי לגרום כל נזק לבנק, שכן בכל תרחיש מתקבל על הדעת, אין סכנה כלשהי שבגמר הדיון בתיק העיקרי יקטן שווי הנכס אף אל מתחת גובה החוב לבנק.

 

יתירה מזאת, בנסיבות אלו אין מקום לחיוב המבקשים בהפקדת ערובה, שכן פער זה בין מחיר הנכס לגובה ההלוואה מותיר מרווח כזה, לפיו הנכס עצמו מהווה ערובה הולמת.

 

מאידך, אם יימשכו הליכי המימוש ויימכר הבית, לא זו בלבד שייאלצו המבקשים לתור אחר קורת גג, הרי שגם אם יזכו בתביעה העיקרית, ייוותרו אל מול שוקת שבורה לאחר שאיבדו בהליך נפל את בית האם והרעיה המנוחה, הבית בו העבירו את מיטב שנותיהם, נזק שבלתי אפשרי לתקנו בממון.

 

"כאשר מדובר במימוש זכות קניין במקרקעין, נוטה הדעה לכך שברגיל הנזק אינו ניתן לפיצוי כספי (ע"א 538/80 דרחי (אברהמי) נ' כורש ואח', פ"ד לו(3) 498, 501; ר"ע 555/85 מרכז הארגזים בע"מ נ' שאולשמה, פ"ד מ(1) 559, 560). הדברים ברורים לגבי נכס המשמש דירת מגורים (רע"א 5686/00 אסתרמיסטריאל נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, תק-על 2000(4) 215); ואולם, הם הוחלו גם לגבי משכון שנרשם על נכס עסקי (רע"א 4615/00 גבאי שלמה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2000(3) 2098, וראה גם החלטתו של כבוד השופט גל ב-בש"א 2137/00 (י-ם) שלמה גבאי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינים מחוזי, כרך לב(7) 584), וגם במקרה של מימוש משכון על דירת מגורים שבעליה לא גרו בה (רע"א7139/96 טריגוב נ' "טפחות" בנק למשכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד נא(2) 661, שם ראה כבוד השופט אור)."

 

כבוד השופטת אורית אפעל גבאי בבש"א 2834/03, ע"א 4397/03 רימונים חברה להשקעות בע"מ נ' ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ.

 

ואם נכונים הדברים לגבי נכס עסקי ולגבי דירה שלא התגוררו בה, לית מאן דפליג בדבר נכונותם לגבי ביתם של המבקשים.

 

 

המבקשים יטענו כי בחינת הנזק העשוי להיגרם למשיב (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש) בעקבות מתן הצו, אל מול הנזק הברור והחד-משמעי שייגרם למבקשים באם לא יינתן צו כזה, מעלה כי מאזן הנוחות במקרה זה נוטה באופן ברור מעל לכל ספק לטובת מתן צו המניעה.

 

יפים לעניין זה דברי בית-המשפט בת"א (תל-אביב) 2094/90 עיזבון המנוח משה נ' בנק לאומי, תק-מח 91(4) 137, שם נפסק:

"... מטעמים אלה ממש אציין: זוסמן בספרו 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988) בעמ' 782, שם נאמר כי
בתי-המשפט נוהגים להיעתר לבקשת עיכוב ביצוע של צו פינוי כמעט כדבר שבשגרה, או עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד, ולענייננו אין אני רואה כל הבדל בין עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד לבין מתן עיכוב מימושו של שעבוד זה.

אין אני מוצאת לנכון להיכנס לעובי הקורה בעניין הטענות שמעלה המבקש בכתב תביעתו, וטענות הנגד שמעלה המשיב מולן. מן הראוי הוא להשאיר זאת לשלב של המשפט העיקרי, בו תלובנה הנקודות השנויות במחלוקת, עד תום.

לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית די לי כי אתרשם, שהתובע הוכיח את זכותו לכאורה שבתביעתו, אשר בגינה הוא מבקש את מתן הסעד וההגנה עד לתום הדיונים. אין אני רשאית בשלב זה של הדיון, על סמך תצהירים בלבד, לחוות דעה לגופו של עניין. ראה לעניין זה י' זוסמן, 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988), עמ' 561.

... עולה מן המקובץ, כי אני מקבלת את הבקשה באופן חלקי, במובן זה שיינתן צו עיכוב לגבי מימוש המשכנתא בלבד. במידה שהוחל כבר בהליכי הוצאה-לפועל לגבי מימוש משכנתא זו, הריני מורה על עיכוב ההליכים לעניין זה..."

וכן ראה: ת"א (תל-אביב) 2427/90 גליק רוזנה נ' הבנק הבינלאומי, תק-מח 91(2) 1064:

"יש לזכור כי בפני בקשה לעיכוב הליכי הוצאה-לפועל, היינו עיכוב ביצוע של פסק-דין, למעשה, עד שתתברר ותוכרע התובענה שבפניי. במקרים כאלה אין צורך לבחון לעומק, כבר בשלב זה, את סיכויי התביעה. נקבע לא אחת בפסיקה כי במקרה כזה די למבקשים להראות כי התובענה והטענות המועלות בה מעוררות שאלות נכבדות, אם מבחינה עובדתית ואם מבחינה משפטית.

אין ספק כי התובענה אכן מעוררת שאלות כאלו, ואין אני מביע בכך עמדה כלשהי בדבר סיכויי התובענה.

כאשר מדובר על עיכוב ביצוע, השאלה העיקרית שיש לבחון היא האם אי העיכוב ייצור מצב אשר יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיבו לקדמותו, באם המערער, או במקרה שלפניי, התובע - יזכה בתביעתו. במקרה זה ברור כי באם לא יעוכבו הליכי מימוש המשכנתא והחנות תימכר עוד בטרם יוכרע גורלה של תובענה זו, ברור כי זכייתם של התובעים - המבקשים - בתובענה, אם אכן יזכו בה, תהיה מבחינת ברכה לבטלה.

במקרים כאלה נוהגים בתי-המשפט, בדרך-כלל, לעכב את ביצוע
פסק-הדין או את המשך הליכי מימוש המשכנתא, חרף הכלל שבדרך-כלל אין לעכב ביצוע של פסקי-דין. ראה ע"א 547/61, פד"י ט"ז 943.

אני נעתר לבקשת המבקשים בהמר' 14957/90, ומורה על עיכוב הליכי ההוצאה-לפועל שנקט המשיב נגד המבקשים בתיק הוצאה-לפועל ת"א 01-82331-90-9 עד למתן פסק-דין בתובענה שבפניי, היינו בת"א 2427/90."

 

 

 

 

המבקשים יטענו כי גם שיקולי תום-לב, יושר וצדק מכריעים את הכף לזכותם, לאור התנהלותו של הבנק בחוסר תום-לב, בהיעדר ניקיון כפיים ותוך הסתרת העובדות לאישורן מכבוד ראש ההוצאה-לפועל, כפי שתואר לעיל.

 

המבקשים יטענו כי בנסיבות דלעיל, אין, ולא היה כל מקום, כי ינקטו נגדם כל הליכי הוצאה-לפועל שהם, שכן אינם חבים מאומה למשיב בגין ההלוואה, וכי הבנק הוא שחייב כספים למר ________, כפי שפורט לעיל.

 

כבוד בית-המשפט מתבקש ליתן את הצו במעמד צד אחד, שאם לא כן, בהיוודע דבר הבקשה למשיב, ינקטו מיידית בהליכי פינוי הנכס וייגרם למבקשים נזק חמור ובלתי הפיך.

 

לאור האמור, מתבקש כבוד בית-המשפט להורות על צו מניעה זמני שיורה על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל בתיק ההוצאה-לפועל מספר ________, באשר למימוש דירת המגורים של המבקשים, וזאת עד להחלטה בתביעה לסעד הצהרתי המוגשת בד בבד עם בקשה זו.

 

במקביל לתביעה זו מוגשת בקשה לראש ההוצאה-לפועל להשהות את הליכי המכירה.

 

לבקשה זו מצורפים תצהיר מטעם מר ________ ו ________ ________ מטעם ילידי מר ________.

 

מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן