שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דוגמא לבקשה בטענת פרעתי לעיכוב הליכי מימוש משכנתא

08.11.2006

כבוד ראש ההוצאה-לפועל מתבקש בזאת להורות על ביטול כל הליכי ההוצאה-לפועל המתנהלים כנגד המבקשת, ובכללם הליכי גביית סך של _______ ש"ח
כאמור באזהרה שנשלחה למבקשת ושמצורפת כנספח ______ לבקשה זו, הנוגעת להליכי מימוש דירתה, נכס הידוע גם כגוש _________ ברחוב __________, זאת מהטעמים שיפורטו בהרחבה להלן. כן מתבקש כבוד ראש ההוצאה-לפועל לקבוע כי המבקשת עמדה בהסדר שנקבע עימה, נשוא ההסכם, מתאריך _________ (רצ"ב הסכם הפשרה כנספח) באופן שיפורט להלן, ומשכך אין למשיב כל צידוק ו/או ביסוס לבוא כיום ולנסות לפתוח בהליכים למימוש דירתה.

 

עד למתן החלטה בעניין יתבקש כבוד ראש ההוצאה-לפועל להורות על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל המתנהלים כנגד המבקשת.

 

ואלה נימוקי הבקשה

פתח דבר

לפנינו מקרה קיצוני וחמור - בו המשיב - בנק בישראל - "רמס" כמעט כל הוראה שבדין, כל נורמת התנהגות ראויה, כל חובת נאמנות, אפילו באספקלריה של המשפט הפרטי.

 

המבקשת תטען כי המשיב העלים מבית-המשפט בבקשתו שתפורט להלן, ביודעין ובכוונת תחילה על-מנת להטעות, עובדות יסוד במערכת הקשרים בין המבקשת למשיב.

 

 

 

בתי-המשפט הדגישו בהלכות השונות לאורך השנים את החובות המוטלות על בנק כתואמות את אותן חובות ונורמות המוטלות על גופים ציבוריים. ללמדנו כי "הרף" לבחינת התנהגותו של בנק הינו גבוה בהרבה מזה לפיו בוחנים את התנהגות האדם במסגרת המשפט הפרטי.

המבקשת תוסיף ותטען כי המשיב העלים מראש ההוצאה-לפועל, כפי שיפורט להלן בהרחבה, את העובדה כי המבקשת עמדה בהסדר תשלומים שנקבע עימה במסגרת ההסכם עם המשיב, ומשכך לא היה למשיב כל צידוק לפעול כנגד המבקשת, ופעולתו היא בגדר חוסר תום-לב מובהק בקיום הסכם כלפי המבקשת, והכל מתוך מטרה להפעיל אמצעי לחץ פסול על ______.

 

ב- ______, הושג הסדר פשרה בין המשיב לבין ____________ וחברת "____________", וכן המבקשת המסדירה את מצבת חובותיהם והדרכים להחזרתם. בכל האמור להלוואה המכונה הלוואה ______, שהיא ההלוואה הרלוונטית לתיק זה, הוסכם כי המבקשת תמשיך לשלם באופן קבוע את המשכנתא בסך של _____, וכי אם אכן כך תעשה וכל עוד ישולם הסכום האמור מדי חודש בחודשו, לא יממש המשיב את הנכס. ____________ וחברת "____________" לקחו על עצמם לטפל בכל יתר החובות המפורטים בסעיפים ________ להסדר, המכונים גם ______.

 

ואכן, המבקשת עמדה בכל התחייבויותיה ושילמה את הסכום ה ____________ מדי חודש בחודשו, כפי שיש בקבלות ההפקדה הרצ"ב כנספח ___ (בהערת אגב יצוין כי מדובר רק בחלק מההפקדות, שכן המבקשת לא שמרה על כל הקבלות).

 

המבקשת תדגיש כי בהסדר הפשרה נאמר במפורש כי השעבוד הינו כנגד החזרת יתרת ההלוואה מספר _____ כפי שמופיע בסעיף _____להסדר הפשרה. זאת גם ניתן ללמוד מהסיפא של סעיף _____להסדר הפשרה, בו נאמר מפורשות כי "לאחר גמר התשלומים על-פי הסכם ההלוואה כמפורט בסעיף ______לעיל, יוסר השעבוד על הנכס."

 

הנה כי כן ברור לכל כי כל יתר החובות של ____________ וחברת "____________" אין בינם לבין חובה של המבקשת וכפועל יוצא בינם לבין מימוש נכסה של המבקשת דבר וחצי דבר.

 

מאז חתימת ההסכם עמדה המבקשת באופן דווקני בקיום ההסכם ושילמה בכל חודש וחודשו סך של ________ ש"ח כקבוע מפורשות בהסכם.

 

מתברר כי ב- _______ פנה המשיב לראש ההוצאה-לפועל בבקשה להתיר לו להמשיך לפעול כנגד המבקשת, וזאת מאחר שלטענת הבנק קיימת יתרת סכום למימוש בסך ____________.

 

הבקשה והחלטת ראש ההוצאה-לפועל מצ"ב כנספח לבקשה זו. על סמך הצהרה שקרית זו, הנוגדת אף את מסמכי המשיב עצמו, מעוניין כעת המשיב להתחיל בהליכים למימוש הנכס.

 

המבקשת תטען כי בעשותו זאת, המשיב הפר הפרה בוטה את ההסכם, ואף העלים מבית-המשפט עובדות יסוד שהיו בידיעתו. יצוין ובשנית כי עסקינן בבנק, לגביו נקבעו אמות מידה שהתנהגות גבוהות ביותר.

 

חוסר תום-הלב של הבנק בקיום ההסכם

זאת ועוד, המבקשת תטען כי המשיב עשה מעשה שלא ייעשה כאשר לקח את הכספים שהפקידה המבקשת והכניסם לחשבון חברת "____________" ו/או לחשבון ____________ כדי "לכסות חורים אחרים", וזאת במקום להמשיך ולהשתמש בהם לצרכים שלהם הם נועדו - קרי פירעון ההלוואה מספר _______,

ופירעון הלוואה זו בלבד כאמור בהסכם. בכך, תטען המבקשת, הפר הנתבע באופן גס את ההסדר שנחתם עימו, תוך רמיסת שורה ארוכה של חובות מכוח הדין והפסיקה המוטלות עליו כתאגיד פיננסי אחראי.

 

המבקשת תטען כי שימוש שגוי זה בכספים שהעבירה לצורך החזרת המשכנתא ולצרכים אלה בלבד, הוא שהביא לחריגה הלכאורית בתשלום המשכנתא, חריגה שאין לה כל ביסוס ו/או אחיזה במציאות, שכן המבקשת שילמה ועודנה משלמת כל שקל שעליו התחייבה.

 

לאור האמור ולאור הרמיסה הברוטאלית של זכויותיה, כספיה והפרת ההסכם עליו חתם המשיב בעצמו, תטען המבקשת בכל לשון כי אין כל ביסוס לפתיחת ההליכים בהוצאה-לפועל כלפי מי שהקפידה הקפד היטב להחזיר את אשר התחייבה אליו, וכעת מבקש המשיב על לא עוול בכפה ל"הענישה" בגין חטאים שלא ביצעה.

 

המבקשת תוסיף ותבהיר את המובן מאליו כי במידה שיש לבנק טענות כלשהן כלפי ____________ או כלפי חברת ____________, יואיל נא ויפנה אליהם ישירות ולא יטפס על "גבה" של המבקשת ללא צורך.

 

המבקשת תטען כי ככל הידוע לה המשיב אף הגיש תביעה כנגד ______ וחברת "____________", ואין זה ראוי כלל ועיקר כי המשיב בעודו מנהל הליכים מול ____________ ינהל הליכים גם מולה באותו עניין ללא כל סיבה או ביסוס נראה לעין.

 

אין כל סיבה כי המשיב ישתמש במבקשת שעמדה בכל התחייבויותיה כאמצעי לנגח וללחוץ את ____________ ו/או ____________. דבר זה אמור להיות מובן מאליו תרתי משמע, אך נראה כי המשיב ביקש בכל זאת לעשות לעצמו "חיים קלים" ולשלוח את ידו הארוכה אל דירתה הצנועה של המבקשת, נכסה היחיד עלי אדמות. כאמור ללא כל צידוק ותוך הפרה גסה של ההסדר.

המבקשת תוסיף ותטען, וזאת על-מנת להמחיש באופן שאינו ניתן להשתמע לשתי פנים את תום-לבה ואת דבקותה בהסכם, כי רק לאחרונה ביצעה הפקדה רבתי של שיקים דחויים על-סך כולל של _________, שקיבלה עליה רצ"ב ומסומנת כנספח. המבקשת סבורה כי הפקדה זו יש בה כדי להעיד כאלף עדים על תום-לבה ועל רצונה הכן והאמיתי לפרוע את המשכנתא האמורה.

 

מאזן הנוחות

באשר לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בטענת הפרעתי שבפי המבקשת, תטען המבקשת כי בנסיבות המפורטות ברור כי מאזן הנוחות בעניין זה נוטה באופן קיצוני וברור לרעת המבקשת. מחד גיסא, באם יימשכו הליכי ההוצאה-לפועל נגדה ו/או תימכר דירתה, ייגרם למבקשת נזק עצום שלא ניתן יהיה לתקנו. מאידך גיסא, למשיב לא ייגרם כל נזק באם יעוכבו הליכי מימוש הנכס עד למתן החלטה בטענת הפרעתי, שכן שווייה של הדירה לא ייאבד מערכו.

 

הפסיקה קבעה בעניין זה כללים ברורים באשר לשאלה לאן נוטה מאזן הנוחות במקרה כגון זה, בו בעצם מדובר בתחילת הליכי פינוי:

"כאשר מדובר במימוש זכות קניין במקרקעין, נוטה הדעה לכך שברגיל הנזק אינו ניתן לפיצוי כספי (ע"א 538/80 דרחי (אברהמי) נ' כורש ואח', פ"ד לו(3) 498, 501; ר"ע 555/85 מרכז הארגזים בע"מ נ' שאולשמה, פ"ד מ(1) 559, 560). הדברים ברורים לגבי נכס המשמש דירת מגורים (רע"א 5686/00 אסתרמיסטריאל נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ, תק-על 2000(4) 215); ואולם, הם הוחלו גם לגבי משכון שנרשם על נכס עסקי (רע"א 4615/00 גבאי שלמה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, תק-על 2000(3) 2098, וראה גם החלטתו של כבוד השופט גל ב-בש"א 2137/00 (י-ם) שלמה גבאי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, דינים מחוזי,

כרך לב(7) 584), וגם במקרה של מימוש משכון על דירת מגורים שבעליה לא גרו בה (רע"א 7139/96 טריגוב נ' "טפחות" בנק למשכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד נא(2) 661, שם ראה כבוד השופט אור)".

כבוד השופטת אורית אפעל גבאי בבש"א 2834/03, ע"א 4397/03 רימונים חברה להשקעות בע"מ נ' ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ. (ההדגשות לא במקור)

 

ואם נכונים הדברים לגבי נכס עסקי ולגבי דירה שלא התגוררו בה, לית מאן דפליג בדבר נכונותם לגבי ביתה של המבקשת, שאין צורך להדגיש מה חשיבותו לבריאותה הנפשית והפיזית.

 

המבקשת תטען כי בחינת הנזק העשוי להיגרם למשיב (אם בכלל אפשרי נזק כזה, דבר המוכחש) בעקבות עיכוב ההליכים כנגדה, אל מול הנזק הברור והחד-משמעי שייגרם למבקשת באם לא יעוכבו, מעלה כי מאזן הנוחות במקרה זה נוטה באופן ברור מעל לכל ספק לטובת מתן עיכוב הביצוע.

 

יפים לעניין זה דברי בית-המשפט בת"א (תל-אביב) 2094/90 עיזבון המנוח משה נ' בנק לאומי, תק-מח 1(4) 137, שם נפסק:

"... מטעמים אלה ממש אציין: זוסמן בספרו 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988) בעמ' 782, שם נאמר כי
בתי-המשפט נוהגים להיעתר לבקשת עיכוב ביצוע של צו פינוי כמעט כדבר שבשגרה, או עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד, ולענייננו אין אני רואה כל הבדל בין עיכוב ביצועו של צו למימוש שעבוד לבין מתן עיכוב מימושו של שעבוד זה.

אין אני מוצאת לנכון להיכנס לעובי הקורה בעניין הטענות שמעלה המבקש בכתב תביעתו, וטענות הנגד שמעלה המשיב מולן. מן הראוי הוא להשאיר זאת לשלב של המשפט העיקרי, בו תלובנה הנקודות השנויות במחלוקת, עד תום.

לצורך הכרעה בבקשה הנוכחית די לי כי אתרשם, שהתובע הוכיח את זכותו לכאורה שבתביעתו, אשר בגינה הוא מבקש את מתן הסעד וההגנה עד לתום הדיונים. אין אני רשאית בשלב זה של הדיון, על סמך תצהירים בלבד, לחוות דעה לגופו של עניין. ראה לעניין זה י' זוסמן, 'סדרי הדין האזרחי' (מהדורה חמישית 1988), עמ' 561.

... עולה מן המקובץ, כי אני מקבלת את הבקשה באופן חלקי, במובן זה שיינתן צו עיכוב לגבי מימוש המשכנתא בלבד. במידה שהוחל כבר בהליכי הוצאה-לפועל לגבי מימוש משכנתא זו, הריני מורה על עיכוב ההליכים לעניין זה..."

וכן ראה: ת"א (תל-אביב) 2427/90 גליק רוזנה נ' הבנק הבינלאומי, תק-מח 91(2) 1064:

"יש לזכור כי בפני בקשה לעיכוב הליכי הוצאה-לפועל, היינו עיכוב ביצוע של פסק-דין, למעשה, עד שתתברר ותוכרע התובענה שבפניי. במקרים כאלה אין צורך לבחון לעומק, כבר בשלב זה, את סיכויי התביעה. נקבע לא אחת בפסיקה כי במקרה כזה די למבקשים להראות כי התובענה והטענות המועלות בה מעוררות שאלות נכבדות, אם מבחינה עובדתית ואם מבחינה משפטית.

אין ספק כי התובענה אכן מעוררת שאלות כאלו, ואין אני מביע בכך עמדה כלשהי בדבר סיכויי התובענה.

כאשר מדובר על עיכוב ביצוע, השאלה העיקרית שיש לבחון היא האם אי העיכוב ייצור מצב אשר יהיה זה מן הנמנע או קשה מאוד להשיבו לקדמותו, באם המערער, או במקרה שלפניי, התובע - יזכה בתביעתו. במקרה זה ברור כי באם לא יעוכבו הליכי מימוש המשכנתא והחנות תימכר עוד בטרם יוכרע גורלה של תובענה זו, ברור כי זכייתם של התובעים - המבקשים - בתובענה, אם אכן יזכו בה, תהיה מבחינת ברכה לבטלה.

 במקרים כאלה נוהגים בתי-המשפט, בדרך-כלל, לעכב את ביצוע
פסק-הדין או את המשך הליכי מימוש המשכנתא, חרף הכלל שבדרך-כלל אין לעכב ביצוע של פסקי-דין. ראה ע"א 547/61, פד"י ט"ז 943.

אני נעתר לבקשת המבקשים בהמר' 14957/90, ומורה על עיכוב הליכי ההוצאה-לפועל שנקט המשיב נגד המבקשים בתיק הוצאה-לפועל ת"א 01-82331-90-9 עד למתן פסק-דין בתובענה שבפניי, היינו בת"א 2427/90."

 

מאחר שעסקינן בפעולות ובהסכמים לאחר מתן פסק-הדין ושעניינם ביצועו של פסק-הדין, לראש ההוצאה-לפועל סמכות לדון בהם במסגרת טענת פרעתי.

 

לבקשה זו מצורף תצהיר ה ___________.

 

לאור האמור יתבקש כבוד ראש ההוצאה-לפועל להורות על ביטול כל הליכי ההוצאה-לפועל המתנהלים כנגד המבקשת, ושבכללם הליכי מימוש הנכס מהטעמים שפורטו בהרחבה. כן מתבקש כבוד ראש ההוצאה-לפועל לקבוע כי המבקשת עמדה בהסדר שנקבע עימה באופן שפורט לעיל, ומשכך יש לערוך תחשיב עדכני הלוקח בחשבון תשלומים אלה תוך זיכוי בתשלומים בגין פתיחת הליכי הנפל שגרמו ל"ניפוח" החוב.

 

עד למתן ההחלטה בעניין יתבקש כבוד ראש ההוצאה-לפועל להורות על עיכוב כל הליכי ההוצאה-לפועל המתנהלים נגד המבקשת ולחייב את המשיבים בהוצאת משפט ושכר טרחה בתוספת מע"מ.

 


 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן