שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דוגמא לסיכומים בעניין מימוש מגורים

08.11.2006

 

אקדמות מילין:

 

עניינה של תביעה זו הוא במקרה עגום במיוחד בו נהג הנתבע, בנק _____  למשכנתאות, בתובעים ברשלנות חמורה, הטעיה וחוסר תום-לב.

 

התובעים, אנשים מבוגרים וחולים, נתבקשו על-ידי בנם (להלן יכונה _____) לחתום לו כערבים להלוואה אותה הבהיר להם כי בכוונתו לקחת. מתוך ידיעה כי מדובר בערבות כזו עסקינן, הובלו התובעים על-ידי בנם אל אחד מסניפיו של הנתבע, ושם בלא שהוסבר להם כנדרש מהי משמעות חתימתם ותוך הפרת שורה ארוכה של חובות בנקאיות, החתים אותם הנתבע באמצעות אחד מפקידיו במקום על טפסי ערבות להלוואה לבנם _____, על טפסי הלוואת משכנתא, תוך שפקידת הבנק מרגיעה את התובעים כי לבנם יש יכולת כלכלית להחזיר את ההלוואה. מהלך זה של החתמת המבקשים כלווים תוך הטעייתם אפשר לנתבע לדרוש בחוסר  תום-לב מובהק את ביתם.

 

הוכח כי למבקשים לא ניתן הסבר על משמעות חתימתם

אנו סבורים כי הוכח מעבר לכל ספק כי למבקשים לא ניתן הסבר על משמעות חתימתם, ובוודאי לא הסבר סביר, מפורט ואמיתי כפי שנדרש "מהבנקאי הסביר" החב בחובות נאמנות וזהירות שונות כלפי לקוחותיו.

 

כך למשל בתצהירה _____ שהוגש לבית-משפט זה טענה גב' _____ בביטחון רב שאינו משתמע לשתי פנים כי "הסברתי לתובעים כל שנדרש על-פי נהלי הבנק". בסעיף _____ הוסיפה כי בעת החתימה "הנני שמה דגשים מיוחדים על סכום ההלוואה ועל תנאיה". אולם הצהרה זו נסתרה בחקירתה של גב' _____, כאשר ציינה בתשובה לשאלה האם הסבירה לתובעים כי יש חשש שיפונו מהבית אם לא ישלמו, כי "ספציפית אני לא זוכרת לגבי המבקשים", אם כך מדוע הצהירה היא בביטחון כזה שהיא כן הסבירה להם בתצהירה. למותר לציין כי לא ניתן למבקשים כל הסבר באשר לנפקות של ויתור על הוראות החוק המוזכרות בחוק הגנת הדייר. במילים אחרות, פקידת הבנק שזה תפקידה המוצהר להסביר ללווים מה משמעות צעדיהם מול הבנק, כלל לא עשתה כן והפרה חובותיה כלפיהם באופן ברור, וזאת במיוחד כאשר היה ידוע לה כי ההלוואה היא לטובת בנם ולא עבורם.

 

גב' _____ גם ציינה בבירור בראשית עדותה כי היא זוכרת "את המקרה נשוא הדיון". אולם בהמשך חקירתה נראה כי זיכרונה הלך והתפוגג עד שלמרבית השאלות החשובות לענייננו, כפי שניתן להתרשם מהפרוטוקול, לא הייתה לה תשובה, בין אם בשל חוסר זיכרון, ובין אם בשל היעדר הסבר. העדה אפילו לא זכרה את מצבם הבריאותי הרעוע של התובעים באותו יום ובמיוחד של גב' _____. בשל כך יש לקבל את גרסת התובעים שלא נסתרה באשר למצבם הבריאותי הקשה במועד החתמתם על טפסי המשכנתא.

 

הוכח כי המבקשים סברו כי הם חותמים לא כלווים אלא כערבים

בלבד להלוואה של בנם

 

אנו סבורים כי עדותה של גב' _____ בפני בית-משפט זה, משאירה ספק קטן מאוד לגבי זהותו של הלווה האמיתי בתיק דנן. אכן, בתצהירה טענה העדה כי הודיעה לתובעים במפורש כי הם חותמים כלווים וכי נחלתם עומדת להיות משועבדת לטובת החזרת ההלוואה שלקחו עבור עצמם. בסעיף _____ לתצהירה הצהירה העדה כי התובעים הצהירו בפניה כי מטרת ההלוואה מלבד סילוק חובות _____.

 

 

 

אולם שוב רחוקה התמונה המצוירת בתצהירה לעומת המציאות שהתגלתה בחקירתה כמרחק מזרח ומערב. אכן נראה כי הוכח מעבר לכל ספק כי גם העדה סברה כי הלווה הוא _____, ועל-פי עדותה כל התנהגות הבנק כוונה בהתאם.

 

העדה ציינה בפני בית-המשפט כי היא זוכרת שהיה מדובר בתהליך ארוך, ואנו נוסיף כי הליך זה ________ להיות ארוך לא בכדי. העדה המשיכה וסיפרה כיצד מתנהלת בקשה של לווה לקבלת הלוואה מהבנק - בין היתר אמרה (שם): "כשאנו מגישים בקשה להלוואה בבנק אנו מעבירים דפי חשבון ותלושי משכורת של הלווה למחלקה המסחרית והם בודקים את טיב הלווה". במקרה הספציפי הנ"ל העידה גב' _____ בעמ' _____ כי _____ הוא שביקש את ההלוואה ו"הוא הציג לי הכנסות גבוהות", העדה גם הבהירה כי _____ הוא גם מי שהיה אמור להחזיר את ההלוואה. העדה הודתה כי לגבי המבקשים "לא ביקשתי להציג הכנסות", ועוד הודתה כי "לא קיבלתי דפי בנק או תלושי משכורת של המבקשים". ברור גם מדוע לא נתבקשו הם להציג את הכנסותיהם, דפי חשבון שלהם וכדומה - גם לשיטתו של הבנק לא היו הם כלל לווים, אלא ערבים ותו לא, ומכאן היחס "המקל" אליהם, לעומת היחס "הדקדקני" הנטען אל _____, שכלל בין היתר את בדיקת הכנסותיו, במסגרת "התהליך הארוך" של אישור בקשתו להלוואה.

 

אין ספק, אם כן, כי הלווה היה _____ והבנק ידע זאת ופעל בהתאם תוך ביצוע בדיקות רק לגביו; ואם נותר שביב של ספק כלשהו בעניין זה, באה העדה ובעמ' _____ אומרת במפורש: "הלווה הוא _____, ופרוצדוראלית הם צריכים להיות לווים כי הם בעלי הנחלה... הבן שלו היה הלווה בעל ההכנסות והוא זה שהיה צריך לפרוע את ההלוואה". אמירה חמורה ביותר מבחינת הבנק לגביה תהא התייחסות נפרדת בבמשך הדברים.

 

יודגש דווקא התנהגותו של _____ טרם מתן ההלוואה והעובדה כי ההלוואה ניתנת לו ולו בלבד - צריכות היו להדליק נורות אדומות אצל הבנק, כך שהיה על הבנק להסביר באופן ברור בפני המבקשים את משמעות חתימתם כלווים - דבר שכאמור לא נעשה.

 

מסמך השמאות והודעת המשכון שצורפו על-ידי הבנק לתצהירו

עדות נוספת אמינה לא פחות לעובדה זו, ניתן למצוא דווקא במסמך השמאות אותו צירף הנתבע לתצהירה של העדה (נספח ___). העדה העידה כי לפני שהבנק מאשר הלוואה הוא מבקש שתיערך שומה על בסיס הצהרת הלווה שיש לו נכס בשווי מסוים. העדה אישרה גם בעמ' _____ כי היא האחראית לעיין ולקרוא את השומה ולראות מה שווי הנכס. אולם הפלא ופלא, העדה לא ידעה להסביר מדוע בנספח ___ שצירף הבנק כביכול על-מנת להוכיח את טיעונו, כתוב שהשומה היא על שם הלווה _____ _____, הא ותו לא.

 

באורח דומה לא ידעה העדה להסביר מדוע בהודעת המשכון אותה צירף הבנק לתצהירה לא מופיעים שמות המבקשים, אלא רק שמותיהם של _____.

 

הנה כי כן נראה כי ברור מעבר לכל ספק כי גם אליבא ד-נתבע היה _____, הלווה, והוא שהיה אמור הן ליהנות מן ההלוואה והן להחזיר אותה, ואילו למבקשים לא יועד כל תפקיד אחר מלבד להיות ערבים להלוואה זו, והדבר עולה גם מהתנהגות הבנק לגבי המבקשים. בהקשר זה נציין כי עדותו של מר _____ _____ כלל לא נסתרה בסוגיה זו, ובניגוד לתצהיר העדה מטעם הבנק שנסתר פעמים רבות בחקירתה הנגדית, נותרה עדותו של המבקש חדה, ברורה ואמיתית הן בתצהירו והן בחקירתו הנגדית על-ידי ב"כ הנתבע.

 

סוגיית "הטופס הסטנדרטי" והחתמת ערבים כלווים פרוצדוראליים

אנו חשים כי במיוחד יש להוקיע את דרכו של הנתבע, לפיה בהיעדר טפסים מתאימים, נוהג הוא להחתים ערבים על "הטופס הסטנדרטי" ההופך אותם ללווים, וזאת כמעט כלאחר יד. אנו סבורים כי לאור חובות הזהירות המוגברות של

תאגידים בנקאיים יש לראות בחומרה מיוחדת את המצב שהשתקף מעדותה של גב' _____, לפיה "אני לא עורכת את המסמך, זהו מסמך סטנדרטי שמחתימים עליו את הלווים". מעדות גב' _____ נובע למעשה שהבנק "מעדיף" לסווג ערבים מסוגם של המבקשים כ"לווים פרוצדוראליים", וזאת בטיעון טכני שמקומו לא יכירנו כי אין טפסים אחרים, וכי ניתן לחתום רק על הטופס הספציפי שהופך את הערב ללווה בעל כורחו, טופס שהופך את הערב לחשוף הרבה מעבר למה שהתכוון מלכתחילה. האינטרס של הבנק בסיטואציה הזו לנקוט בשיטה זו ברור, ומה שעוד יותר ברור והוכח בלי צל של ספק בתיק זה, הוא שהמבקשים לא קיבלו כל הסבר על התופעה הפסולה הזו, כל שכן על נפקויותיה ועל הסכנה שקורת הגג שלהם תילקח מהם עקב היעדר טפסים מותאמים למקרה דנן, השונים "מהטופס הסטנדרטי".

 

למותר להזכיר שוב כי המבקשים היו במצב בריאותי קשה בעת שהוחתמו על הטפסים הנ"ל, ומסמכים רפואיים בנדון צורפו לכתב התביעה. נראה כי גם המצהירה מטעם הבנק זכרה היטב את מצבם הבריאותי הקשה, אך ככל הנראה זיכרונה בגד בה, שכן בתחילת חקירתה ציינה כי היא זוכרת את הנפשות בעניין, אך כאשר נשאלה באשר למצבם הבריאותי לפתע חל שינוי בזיכרונה. תמוה ביותר!!

 

הנה כי כן בחר הבנק בדרך קיצור שהתאימה לצרכיו, ובמקום לייצר חוזה הלוואה עבור _____ בלבד, כאמור הנהנה היחידי מההלוואה, וחוזה ערבים עבור המבקשים כפי שהוטעו להאמין, ייצר הבנק חוזה אחד לכולם, תוך הפרת רצף שלם של חובות זהירות ואמון החלות עליו. קשה שלא להיות נחרד מהקלות הבלתי נסבלת בה נעשה הדבר, ומהקלות הבלתי נסבלת עוד יותר בה היו מוצאים עצמם המבקשים ברחוב בגין כך, אם תלוי היה הדבר בלבדית בבנק ובמעשיו. עוד יותר בלתי נסבל הביטחון המקומם בעדותה של המצהירה כי כך צריכים להתנהל הדברים. אף בית-המשפט התערב בנקודה זו וניסה להבין את פשר הדבר.

 

הבנק נמנע מלהביא את הנוטריון להעיד מטעמו - עדות המבקש לא נסתרה

יצוין כי לשיטת הבנק עצם העובדה כי המבקשים הלכו לנוטריון והוציאו ייפוי-כוח בלתי חוזר בו הם מתחייבים לשעבד לטובת הבנק לשם הבטחת החזר ההלוואה, מוכיחה כי הם ידעו שהם עומדים להיות לווים ולא ערבים. לאמיתו של דבר, ציין המבקש בעדותו שכאמור לא נסתרה לחלוטין, כי הנוטריון לא הסביר לו שום דבר וכי בנו שלח אותו לנוטריון זה לאחר ששוחח עמו. נתבע שציין את שמו של
הנוטריון - עורך-דין _____ בתצהירו, יכול היה על נקל להביא אותו להעיד על-מנת שיאשר בפני בית-המשפט כי אכן הובהר למבקשים על מה הם חותמים כטענת הבנק, אולם הבנק בחר מסיבותיו הוא שלא לעשות זאת. אין אנו צריכים להזכיר בסיכומים אלה, מה הן ההשלכות כאשר בעל-דין נמנע במודע מלהביא עד מטעמו. נראה לנו כי אי הבאת הנוטריון להעיד במקרה זה מדברת בעד עצמה.

 

הופרכה טענת הבנק כי הכסף יועד לחיסול חובות של המבקשים

בתצהיר שהוגש מטעם הבנק נטען על-ידו, באותם "ימים יפים" מבחינתו שקדמו לחקירתה של גב' _____, שמוטטה למעשה את גרסתו של הבנק וניפצה אותה לרסיסים, כי המבקשים רצו את ההלוואה לעצמם על-מנת לכסות את חובותיהם. מעבר לעובדה שכאמור, בקולה שלה, הודתה גב' _____ כי כל הכסף הלך ל _____, הרי אנו סבורים כי חשוב להזכיר שלמבקשים לא היה כל אינטרס בקבלת ההלוואה, שכן החוב הלכאורי עמד על-סך של כ- _____ ש"ח. חוב זה כלל לא נדרש ולא הייתה כל מניעה להשאירו. הנה כי כן רק בשל העובדה ש_____ היה מעוניין בקבלת ההלוואה, קם הצורך לסלק את החוב; ונראה לנו כי מכתבו של _____ בנדון מבהיר נקודה זו לחלוטין, כמו גם עדותה של גב' _____ ששוב חיזקה את טענת המבקשים, כאשר אישרה במפורש בעמ' _____ כי הבנק לא היה מוציא את ההלוואה מלכתחילה אם החובות ו/או העיקולים שרבצו על הנכס לא היו מוסרים מבעוד מועד. ברור אם כן כי כל סוגיית מחיקת החוב הייתה אך ורק אמצעי להגעה אל המטרה הסופית והיא מתן ההלוואה ל _____ ול _____ בלבד. הטיעון של הבנק על "כיסוי החובות" שהמבקשים רצו לעצמם נמוג לפיכך כעלה נידף.

 

היעדר חתימה של המבקשים על נספח __ - המסמך המורה על ביצוע ההלוואה

הבנק דואג גם להדגיש בתצהירו כי המבקשים חתמו על כל מסמך ומסמך לאחר שהובהרה להם באריכות משמעותו. נראה לנו כי על "אריכות" זו כבר הכברנו במילים, ובכל זאת אנו מפנים את בית-המשפט הנכבד לנספח לתצהירו של הבנק. זהו אחד המסמכים החשובים ביותר שהוצג בתיק זה אם לא החשוב שבהם. למעשה מדובר במסמך המורה על-פי כותרתו על ביצוע הלוואה על נכס קיים. גוף המסמך מכיל הוראה בלתי חוזרת לבנק לשלם כמעט ____ ש"ח, ובעצם להוציא לפועל את מתן ההלוואה. אולם מבט חטוף לתחתית העמוד מגלה כי דווקא במסמך החשוב הזה לא מופיעה חתימתם של המבקשים אלא רק ראשי התיבות של שמותיהם, וזאת לעומת חתימות _____ ו _____ המופיעות במלואן.

 

האם סביר הדבר שדווקא במסמך זה לא תופענה חתימות המבקשים, לאחר שהללו הופיעו בכל מסמך אחר שניתן להעלות על הדעת. ניתן רק לשער מדוע לא מופיעה חתימתם של המבקשים כנדרש בנספח זה - איש איש והשערותיו הוא, אולם דבר אחד ברור - המבקשים בפשטות מעולם לא חתמו עליו. ייתכן כי דווקא נסיבות הוצאות של מסמך זה והרשלנות הבלתי מוסברת שבהנפקתו בצורה זו, יש בהן כדי להעיד היטב כיצד התנהג הנתבע בתיק זה. אגב, העדה בעדותה לא ידעה להסביר מדוע חסרה חתימת המבקשים על מסמך זה. משלא חתמו המבקשים על טופס זה יש להורות, לכל הפחות, על השבת כל הכספים שהתקבלו כפועל יוצא מחתימה עליו, וזאת בנוסף לסעדים המתבקשים בתביעה זו.

 

אנו סבורים כי הוכח מעבר לכל ספק כי הבנק לא התייחס לחלוטין אל המבקשים כאל לווים אלא כאל ערבים, לא בדק את יכולתם הכלכלית להחזיר את ההלוואה, לא בדק דפי חשבונות ולא בדק הכנסות. בנוסף אנו סבורים כי הוכחה לחלוטין טענת המבקשים כי פקידת הבנק לא הסבירה להם כי ביתם עלול להילקח מהם, והטעתה אותם לחשוב כי נעשתה בדיקה מקיפה לגבי יכולותיו של _____ להחזיר את ההלוואה, יכולת שכפי שהמציאות הוכיחה כלל לא הייתה קיימת אצלו.

למותר לציין כי לא נסתרה טענת המבקשים כי הם מתקיימים מקצבת זקנה בלבד, כי אין להם כל חסכונות וכי יכולת הקיום שלהם מוגבלת לצרכים הבסיסיים ביותר. כן לא נסתרה טענתם כי מקום מגורים חילופי אין להם וכי לילדיהם אין אפשרות לסייע להם כלכלית. לא נסתרה גם טענתם כי מצבם הוא כה קשה עד כי אין להם מספיק כסף אפילו לתרופות.

 

העילות המשפטיות לבטלות הסכם המשכנתא:

התנהגות בחוסר תום-לב מובהק

סעיף 12(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 (להלן - חוק החוזים), קובע: "במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב. פרופ' גבריאלה שלו בספרה "דיני חוזים" עמ' 232 קובעת כי: "מחובה כללית זו נגזרת גם החובה לגלות עובדות מהותיות במהלך המשא ומתן. הפרתה של חובת הגילוי לפי סעיף 12 מהווה הטעיה, על-פי הסיפא של סעיף 15." נראה כי זהו מקרה מובהק בו לא גילה הבנק עובדות מהותיות למבקשים בקשר להסכם בו התקשרו עימו.

 

הבנק הפר את חובתו לתת הסברים מספקים ללקוח

לעניין חובת בנק לתת הסברים מספקים ללקוח נקבע בע"א 1/75 בנק-ישראל למשכנתאות בע"מ נ' הרשקו, פ"ד כט(2) 208: "אין חולק על כך שאדם קשור להסכם שהוא חתום עליו. אך נכון גם שבנק חב חובת אמונים מיוחדת
ללקוחותיו... אומנם נכון הדבר שהמשיבים הראו את החוזה לעורך-דין שלהם, אך אם ההסבר, שנתנו להם פקידי הבנק, היה לקוי, אף העובדה שהיה להם ייעוץ משלהם, אינה פוטרת את המערער מחובתו להסביר להם את העסקה בצורה השווה לכל נפש על כל החיובי וגם על כל השלילי שבה מבחינתם. הוא לא עמד בחובה זו." (מדברי השופט ויתקון, שם עמ' 211).

אין ספק כי במקרה שלפנינו לא זו בלבד שלא ניתנו הסברים, אלא שהמבקשים הוחתמו על מסמכים אחרים מאלה שעליהם התכוונו לחתום. נראה כי התנהלות נכונה מצד הבנק הייתה פותרת מחלוקת זו.

 

הבנק נהג ברשלנות רבתית באי מתן הסברים כמתבקש

בע"א 230/80 פנידר בע"מ ואח' נ' קסטרו, פ"ד לה(2) 712, 727 (שאליו מתייחס ד"נ 7/81 הנ"ל), אמר כבוד השופט ברק כי: "מקור אחר להטלת סטנדרט ראוי של דרכי משא ומתן משמשים סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין (נ"ח)... על-פי הוראות סעיפים אלה מוטלת החובה על כל אדם לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע נזק מאדם, שצריך לצפות כי ייגרם לו נזק" (עמ' 727). מכאן נובעת "החובה שלא ליתן מידע רשלני אלא ליתן מידע עובדתי מדויק, וזאת כלפי אדם הסומך על מידע זה." (שם, עמ' 727 מול האות ג'). באותו עניין נקבע בע"א 483/83 קפלן נ' נובוגרוצקי ואח', פ"ד לח(3) 477, מפי השופט שמגר בעמ' 484 (מול האות ז'), כי: "החובה הכללית לנקוט אמצעים סבירים למניעת נזק מאדם הופכת במהלך ניהולו של משא ומתן, לחובה קונקרטית ומוגדרת יותר; חובה היא שלא ליתן הודעה רשלנית אשר יש בה כדי להטעות את הצד השני למשא ומתן."

 

התקשרות בחוזה עקב טעות לפי סעיף 14 לחוק החוזים

סעיף 14 לחוק החוזים קובע: "(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על-כך, רשאי לבטל את החוזה. ...(ד) 'טעות' לעניין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה." בע"א 11/84 רבינוביץ נ' שלב - הקואופרטיב המאוחד להובלה בע"מ ואח', פ"ד מ(4) 533, 541, נאמר: "טעות הינה אמונה של צד לחוזה שאינה תואמת את המציאות". אין ספק כי המבקשים לא התכוונו לחתום על הסכמי משכנתא, אלא על ערבות ותו לו.


 

התקשרות בחוזה עקב הטעיה

סעיף 15 לחוק החוזים קובע כי מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לעניין זה "הטעיה" - לרבות אי גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.

 

אין ספק כי היה על הבנק לנהוג במבקשים כערבים ולא כלווים, או באם חפץ בביתם כבטוחה, שומה עליו להסביר להם היטב כי הם חותמים על מסמך כזה, במיוחד כאשר הבנק ידע היטב כי ההלוואה נלקחת על-ידי בנם ולא על-ידם.

 

סיכום

אין ספק כי הבנק לא הסביר למבקשים את משמעות החתמתם על מסמכים שאינם בשום פנים ואופן מסמכי ערבות אלא מסמכי משכנתא. הבנק הטעה את המבקשים בשעה שהם סברו, בין היתר בהסתמך על פעולות הבנק ומסמכיו, כי כל שהם עושים הוא לחתום על הסכם ערבות לבנם, ובוודאי לא על הסכם הלוואה שהם כלל לא נהנו ממנו, ואף לא התיימרו ליהנות ממנו מעולם. לא זו אף זו. הבנק ו _____ יצרו מצג שווא כלפי המבקשים, כאילו יש ביכולתו של _____ לעמוד בתשלומים בעצמו וכי מצבו הכלכלי מצוין - בשעה שלא כך היו פני הדברים.

 

המבקשים רשאים לפיכך לבטל את החוזה על-פי כל אותן עילות משפטיות שפורטו לעיל. אנו סבורים כי הנתבע התכוון לכך שהמבקשים לא יהיו ערים לתוצאות האמורות שעלולות לנבוע להם מחתימתם על המסמכים הנ"ל, אולם גם אם בסופו של יום מדובר אך בהתרשלות חמורה מצד הנתבע, הרי התוצאה תהיה אותה תוצאה.

 

מדובר בזוג קשישים שהיו במצב בריאותי קשה והובלו על-ידי בנם לחתום על ערבות להלוואה שזה האחרון לקח. מצבם הבריאותי ביום חתימת ההלוואה היה

קשה ביותר. לטענתם, שלא הוכחשה אף ביום ההלוואה, הפקידה הזדעזעה ממצבם הבריאותי ומהעובדה כי הגיעו לסניף. אין ספק כי מדובר במסמכים מורכבים מאוד, כך שיש להניח כי אפילו היו קוראים אותם, לא היו מבינים את משמעותם והתוצאות אשר ינבעו מהם.

 

מטעמי הגינות יטענו המבקשים כי באמת קשה לדעת האם מאחורי התנהגות הבנק עומדת כוונת זדון כלשהי, אך אין ספק כי הבנק נהג ברשלנות רבתית, בחוסר
תום-לב במשא ומתן ותוך הטעיית המבקשים (בין בזדון ובין שלא, כאמור). אין ספק כי הבנק ידע היטב כי המבקשים אינם הלווים, אך בכל זאת החתים אותם על טפסים שגויים; הבנק ידע היטב כי אין ביכולתם של המבקשים לעמוד בהלוואה ובכל זאת הגדירם כלווים; הבנק ידע כי הרוח החיה בכל ההלוואה היה בנם של המבקשים הזקוק להלוואה, אך בכל זאת לא טרח לוודא ולהסביר למבקשים, ברחל בתך הקטנה, את משמעות חתימתם. אין ספק כי המסמכים החסרים והמטעים מדברים בעד עצמם; למרות האמור ברשיא סעיף זה באשר לכוונת הזדון, בהחלט יש לגנות ולהוקיע את התנהלות הבנק בשניים: האחד, עריכת הסכמים מטעים א-פריורי תוך ידיעה כי מדובר במצב דברים שונה. על כך אמרה המצהירה כי מדובר בטפסים קבועים. השני, עריכת תצהיר שקרי המנוגד כלל ועיקר לאמת. למעשה המצהירה באופן ברור סתרה אחת אחת את הצהרותיה. חבל שנציג של בנק משנה עמדותיו באופן כה קיצוני. יצוין כי התצהיר ניתן אך מספר ימים לפני החקירה.

 

לאור האמור לעיל אנו סבורים כי המבקשים הוכיחו מעבר לכל ספק כי הבנק כשל בעניינם פעם אחר פעם במילוי חובותיו כלפיהם. בית-המשפט יתבקש לפיכך להצהיר כי ההתקשרות של התובעים בכל הקשור למשכון ביתם, בטלה, וכי יש להורות לרשם המשכונות למחוק את הרישום שנרשם בגין המשכון על הנחלה הרשומה במינהל מקרקעי ישראל על שם המבקשים. כן מתבקש בית-המשפט לחייב את הנתבע בתשלום שכר טרחה של עורך-דין בתוספת מע"מ כחוק.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן