שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מהו היקפו של יפוי הכח שנתן הנתבע למנהל התיקים ואשר הבנק חתום עליו?

מאת: פקס בנק -גיליון מס' 66   |   20.08.2006

 

 

א 195230/02 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' שפירא יוסף, בית משפט השלום תל אביב-יפו, כב' השופטת מארק – הורנצ'יק דליה, 26/06/2006

 

הנתבע טוען כי בהתאם ליפוי הכח שנחתם על ידו  ועל ידי מיופה הכח, הוגבלה פעולתו של מיופה הכח לבצע פעולות של קניה ומכירה למסגרת הסכומים המופקדים לזכות הנתבע או העומדים לזכותו במועד ביצוע העסקה בחשבון או במסגרת האשראי שאושרה או שתאושר על ידי הבנק. טוען הנתבע כי התחייבותו של מיופה הכח לפעול במסגרת האשראי שיעמיד הבנק לרשותו של המבקש בחשבון, כרוכה ושלובה בהתחייבותו של הבנק, להגביל את מיופה הכח - למסגרת האשראי המאושרת.לטענת הנתבע - מסגרת האשראי שהועמדה לרשותו בחשבון הייתה בסך 2.5 מליון ₪ , וכנגד אותה מסגרת - נתנו לבנק בטחונות בסכום העולה על הסכום האמור. תמצית טענת הנתבע היא איפא כי מעת שהבנק איפשר למיופה הכח , בניגוד להתחייבותו ביפוי הכח, לבצע פעולות בחשבון מעבר לסכומי האשראי המאושר - הוא זה שאחראי ליתרת החובה שנוצרה בחשבון, שכן התרשלותו של הבנק שאיפשר נזק בגובה יתרת החובה, לאחר מימוש הבטחונות בסך של 2.5 מליון ₪ ולפיכך - על הבנק לשאת בנזק.

עיון ביפוי הכח ובהסכם שבין הבנק למנהל התיקים מעלה את שאלת מהות הקשרים שבין הבנק לבין מנהל התיקים. מהו היקפו של יפוי הכח שנתן הנתבע למנהל התיקים ואשר הבנק חתום עליו? עולה כי על פי ההרשאה שקיבל מנהל התיקים , הוא אכן רשאי להורות לבנק לקנות עבור הנתבע ניירות ערך מן הכספים שבחשבון הנתבע. אין מנהל התיקים רשאי להורות לבנק לרכוש ניירות ערך אלא במסגרת האשראי המאושרת. מכאן שאין מנהל התיקים רשאי להורות לבנק להעניק לנתבע

 

 

 

אשראי נוסף על האשראי המאושר על ידי הבנק ובכספי אשראי נוסף זה לרכוש ניירות ערך.

 

צא ולמד: אילו פעל הבנק כפי שצריך היה לפעול, דהיינו למנוע רכישת ניירות ערך עבור הנתבע עד שיהיה חשבונו במסגרת האשראי - ואז הבנק היה רוכש על פי הוראות מנהל התיקים עבור הנתבע ניירות ערך בסכום שהועבר - הבנק לא היה פועל בחריגה מן ההסכם, ואף לא היה נגרם כל נזק לתובע. במילים אחרות - ככל שהבנק איפשר למנהל התיקים לרכוש ניירות ערך מחוץ למסגרת האשראי , הרי אף הבנק פעל ללא כל הרשאה , בניגוד לאמור ביפוי הכח אשר היה צד לחתימתו , לכאורה בניגוד לרצונו של הנתבע ובניגוד למוסכם בין הצדדים, ובסופה של הפעולה - נגרם לנתבע חסרון כיס אשר על פי חובת הזהירות הקונקרטית, על הבנק לשאת בו.

 

מנהל התיקים קיבל על עצמו את השליחות שהטיל עליו הנתבע, על פי יפוי הכח שנתן לו (לקנות ולמכור ניירת ערך) , על כן - יש לראות את מנהל התיקים כשלוח של הנתבע, כאשר היקף שליחותו מוגבל וידוע לתובע ומוסכם על ידו. על פי ההרשאה שקיבל מנהל התיקים ביפוי הכח , הוא אכן היה רשאי להורות לבנק לקנות ניירות ערך מכספו של הנתבע, במגבלות הסכומים העומדים לרשות הנתבע (במקרה זה - מסגרת אשראי בגובה 2.5 מיליון ₪). על פי ההרשאה שקיבל מנהל התיקים ביפוי הכח הוא לא היה רשאי להורות לבנק להעניק לנתבע אשראי ובכספי אשראי זה לרכוש ניירות ערך.

 

לפיכך - אילו פעל הבנק כפי שצריך היה לפעול, לאמור להמתין עם רכישת ניירות הערך עבור הנתבע, עד אשר יגיעו כספים לחשבונו, לא הייתה בחשבונו יתרת חוב מחוץ למסגרת האשראי ולא היה נגרם כל נזק לנתבע. אולם - מכיוון שהבנק פעל ללא כל הרשאה, דהיינו -ביצע הוראות של מנהל התיקים לרכישת ניירות ערך עבור הנתבע (שניתנו ללא כל הרשאה), מעבר למסגרת האשראי, ובסופה של פעולה זו, מכר הבנק ניירות ערך מיוזמתו - נגרמה בעטייה של פעולה זו לנתבע חסרון כיס אשר על הבנק התובע לפצות את הנתבע. מנהל התיקים הוא מי שבאמצעותו פועל הבנק בכל הנוגע לניהול חשבונות מיוחדים לצורך פעילות ניהול תיקי השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים. כך עולה הן מהוראות המפקח על הבנקים נ/2 , נ/3. בסעיף 1.1 ל-נ/2, מגדיר המפקח על הבנקים את מעמד היחסים שבין הבנק למנהל התיקים: "פעילות הבנק באמצעות מנהל תיקים מרכזת את פעילותם...". הבנק מבצע את פעילות ההשקעות של הלקוחות בנכסים פיננסיים, בהיותו חבר בורסה בעצמו, באמצעות מנהל התיקים.

 

בענייננו - למנהל התיקים - יש הרשאה מאת הבנק לפעול לביצוע פעולות של רכישת ניירות ערך - כמבצע פעולה, בפנייה ישירה ליחידת ביצוע מרכזית, לפעול בחדר העסקאות של הבנק. ביפוי הכח עליו חתם הנתבע נקבע במפורש כי אין בסמכותו של מנהל התיקים לרכוש ניירות ערך מחוץ למסגרת האשראי, מעבר לסכום שהוסכם עליו. לפיכך - משחרג מנהל התיקים מסמכותו בנוטלו את האשראי לצורך רכישת ניירות ערך - אין פעולתו זו מחייבת את הנתבע.

 

המסקנה המתבקשת מן העובדות היא כי גם אם גיבש יפוי הכח את שליחותו של מנהל התיקים עבור הנתבע, הרי בחתימת הבנק עליו, כמו גם מכח הוראות הסכם ההרשאה שבין הבנק לבין מנהל התיקים - הוא הווה מרכיב גם בהסכם שנכרת בין מנהל התיקים לבין הבנק.

 

המפקח על הבנקים קובע מפורשות כי הבנק הכפוף להוראות המפקח על הבנקים וכחבר בבורסה לניירות ערך, באחריותו להקפיד כי מנהל התיקים ינהל את פעילויותיו אך ורק על פי הכללים וההוראות של המפקח על הבנקים , ותקנון הבורסה . (סעיף 6 לנוהלי המפקח על הבנקים נ/2). על מעמדו של מנהל התיקים כלפי הבנק עומד המפקח על הבנקים בהוראות נ/3 (סעיף 6) וקובע, כי הפעילות של התאגידים הבנקאיים באמצעות מנהלי תיקים תוסדר ביפוי הכח ובהסכמים. המפקח על הבנקים מורה לבנק לנהל "חשבונות מיוחדים לצורך פעילות התיקים בשם הלקוח בהם רשאים לפעול רק הלקוח ומנהל התיקים". היקף ההרשאה של מנהל התיקים נקבע באותו סעיף 7 ל- "חשבון מיוחד" אשר ינוהל באופן מיוחד , כאשר הפעילות היחידה המותרת בחשבון כאמור הינה פעילות בשוק ההון על ידי מנהל התיקים , וכן פקדונות למשמורת מיוחדים.

הוכח בענייננו - כי הבנק ערבב בין נכסי הנתבע , איפשר פעילות באמצעות כרטיס אשראי, פתיחת תכניות חסכון - בחשבון המיועד לפעילות ע"י מנהל תיקים. בכך הפר הבנק את הוראות המפקח על הבנקים שמעמדן כלפי הלקוח הן של נורמות התנהגות והתנהלות סבירה של בנקאי סביר כלפי לקוחו. הנה כי כן - הבנק בענייננו התעלם מהוראות המפקח על הבנקים - וגם בכך נהג שלא בהתאם לסטנדרט הזהירות הנדרש ממנו.

בסעיפים 9 (א) ו - 9 (ב) להוראות המפקח על הבנקים נקבע היקף הרשאתו של מנהל התיקים בחשבון הנתבע - הלקוח , לאמור : "תאגיד בנקאי לא יתיר למנהל תיקים לקחת אשראי בחשבון לקוח ,אלא אם נחתם הסכם בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח למתן אשראי לצורך ביצוע פעולות ע"י מנהל התיקים. בהסכם יפורטו מסגרות האשראי ופירוט הבטחונות לפי סוגי העסקאות השונים , ונוהלי המעקב בגינם לא נחתם הסכם כאמור , אך נוצרה בחשבון יתרת חובה מקרית , זמנית או שנחתם הסכם אך נוצרה יתרת חובה שחרגה ממנה , על התאגיד הבנקאי לעשות את כל הדרוש בהקדם האפשרי , ובכל מקרה לא יאוחר מאשר ארבעה ימי המסחר הבאים , על מנת לכסות את יתרת החובה שנוצרה.  התאגיד הבנקאי יפעל להבטחת יתרות חובה מקריות שנוצרו כאמור".

 

עוד נקבע בפרק ד' להוראות המפקח על הבנקים, בפרק העוסק בהסכם שבין התאגיד הבנקאי , לבין מנהל התיקים כי על הבנק לוודא כי "מנהל התיקים יתחייב שהוראות השקעה אשר תינתנה על ידו בשם הלקוח, לא תחרוגנה ממסגרת ההסכם המופקד בחשבון הכספי של אותו לקוח , אלא אם נחתם הסכם בדבר מתן אשראי בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח , למעט מקרים חריגים בהם תיוותר בחשבון יתרת חובה מקרית , זמנית"  מנהל התיקים - יתחייב כי במקרים אלה "עשה כל הדרוש בהקדם האפשרי,  ובכל מקרה לא יאוחר מאשר תוך שני ימי המסחר הבאים על מנת לכסות את יתרת החובה שנוצרה"  (סעיף 16 (ג) להוראות המפקח נ/3).

 

בענייננו - הוכח שימוש לא מורשה בידי שליח הנתבע , בתיאום ובהסכמה עם הבנק. שימוש לא מורשה זה גרם נזק לנתבע - הלקוח - לאור הוראותיו של הסכם הבנק עם מנהל התיקים. חובות הנאמנות והזהירות המיוחדים של הבנק כלפי הנתבע (ע"א 5893/91 - טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' נתן צבאח ואח' . פד"י מ"ח (2), 573בעמ' 594) - הופרו. ניתן לראות בבנק כמי שהתרשל והפר את חובת הזהירות החלות עליו למניעת פעולות רכישת ניירות ערך בסכומים שהם מחוץ למסגרת האשראי המוסכמת בחשבון הבנק של הנתבע  - הלקוח. התעלמות הבנק מהוראות המפקח על הבנקים - עולה כדי התנהגות רשלנית שלא בהתאם לסטנדרט הזהירות הנדרש מן הבנק .

מיופה הכח אחראי לעשיית כל הדרוש לכסוי כל יתרת חריגה ארעית תוך 2 ימים עסקיים, ובמקרה בו לא תכוסה יתרת החריגה הארעית כאמור - רשאי הבנק לחייב את חשבונו של מיופה הכח שפעל ללא הרשאה. מקום שנקבע בין הבנק, לשליח - מנהל התיקים , כי השליח הוא האחראי לכסוי אותה יתרת חריגה , ברור שהנתבע אינו אחראי לה (כאשר השליח חורג מהיקף שליחותו וללא הסכמת / ידיעת השולח - הלקוח). הוראות ההסכם נ/4 בין הבנק לשליח - מנהל התיקים נקבעו בהתאמה להוראות המפקח על הבנקים להם כפוף הבנק , והוא חוייב לפעול על פיהן. אי שמירת זכויות הלקוח על ידי הבנק , בין מכח ההסכם עימו ובין מכח יפוי הכח נספח י"ג שנחתם הן ע"י מנהל התיקים ואושר על ידי הבנק - מהווה סטייה מנורמת ההתנהגות שנקבעה בהוראות המפקח על הבנקים , סטייה המגיעה לכדי רשלנות אשר נזקיה הם סכום התביעה , אשר על הבנק לשאת בתוצאות רשלנותו .

סעיף 4.1 ליפוי הכח - הפטר הבנק  - טוען הבנק כי ביפוי הכח שנתן הנתבע למנהל התיקים, הסכים הנתבע כי אם יחרוג מיופה הכח מהוראותיו , יהיה הבנק פטור מכל האחריות. אני דוחה את טענת הבנק להפטר , ואבאר טעמי. סעיף 4.1 ליפוי הכח אשר נוסח ע"י הבנק , עומד בתוכנו , בסתירה מוחלטת לכל הסעיפים האחרים , המגבילים את פעולות מיופה הכח , פעולות אותן יכול וחייב הבנק לבקר. אין לקבל ההפטר שנקבע לבנק בסעיף 4.1 ליפוי הכח המבטל הלכה למעשה את כל ההוראות המפורטות ביפוי הכח.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן