שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

לא ניתן לטעון להתניית שירות רק לאור ניתוח מומחה של הסיטואציה בדיעבד.

מאת: לקוח מתוך פקס-בנק גיליון 42   |   01.12.2005

מהותה של טענת התניית שירות הינה כי נכפה על הלקוח לקבל שירות בו לא רצה או במילים אחרות מדובר במצב שבו "הקרבן" יודע ממקור ראשון בלתי אמצעי על הלחץ והכפיה בו הוא נמצא והוא חייב להעיד על כך. לקוח הבוחר מרצונו שירות מסוים אינו יכול בדיעבד להזכר כי למעשה אולץ לעשות כן.

 

 א 011074/02 דרעי יצחק מוצרי חשמל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ. שלום חיפה שופט אליקים 27.11.05

 

התובעים הגישו תביעה כספית כנגד הבנק לתשלום סכום של 500,000 ש"ח. התובעת ניהלה בסניף הבנק של הנתבע חשבון עסקי ולטענתה במהלך נהול החשבון היא שילמה ריבית ביתר, נאלצה לפתוח תוכניות חסכון בשל התניית שירות בשירות ובשל כך נגרמו לה נזקים ישירים ועקיפים בגינם הוגשה התביעה.

הנתבע כפר בזכותם של התובעים לפיצוי כלשהו ובכלל זה בהעדר עילה מצידם של התובעים מס' 2 –3.  הנתבע הוסיף וטען כי דין התביעה להדחות בחלקה בגין התישנות. הנתבע טען כי התובעים מנועים מלהעלות טענות כנגד הבנק מאחר וקבלו מידע עדכני מהבנק, לרבות דפי חשבון מבלי שהעלו טענה כלשהי לענין חיובי ריבית או כפיית קבלת שירות מהבנק. הבנק כפר ספיציפית גם בטענות המרכזיות בתביעה ולטענתו לא חויבו הנתבעים בריבית יתר ולא חויבו הנתבעים לפתוח תוכניות חסכון בגלל תנאי כלשהו אלא מתוך שיקוליהם העסקיים.

השאלות הטעונות הכרעה:

שתי שאלות מסגרת: האם התיישנה תביעת התובעים (או חלקים ממנה) והאם מנועים התובעים להעלות טענותיהם בשל מצגים שיצרו לכאורה כלפי הבנק?

שתי שאלות לגופו של ענין: האם התנה הבנק העמדת אשראים והלוואות בפתיחת תוכניות חסכון והאם חוייב חשבון התובעת בריבית יתר ביחס למוסכם בין הצדדים. 

 

גביית ריבית ביתר

על מנת לבחון קיומה של ריבית יתר, יש לבדוק מהו גובה הריבית שהוסכם בין הצדדים ובהתאם לכך לבחון האם חרג הנתבע מהמוסכם וחייב התובעים בריבית גבוהה מאותו סיכום.

עיון בתצהירו של התובע מראה כי לטענתו עובר לפתיחת החשבון הוסכם בינו לבין נציגי הנתבע כי החשבון יחוייב בריבית המינימלית, ריבית הבסיס ללא כל תוספות. דרך הצגת טענה זו הינה סתמית ביותר, אין ציון תאריך לסיכום, אין ציון תוכן מפורט לאותו סיכום וההגדרה בשפה כה פשוטה "הרבית המינימלית שניתן לחייב" אין בה ודאות ומסוימות. חוסר רצינותה של הטענה בולט לאור העובדה כי אין מסמך כלשהו המתעד אותו "סיכום" למרות שבמעמד פתיחת החשבון נערך מסמך החתום ע"י התובעים והמכונה תנאי נהול החשבון- מסמך שאין בו אזכור ולו ברמז לאותה הסכמה ומנגד יש בו תאור מדויק של דרך חישוב הריבית לפיה פעל הנתבע בעת נהול החשבון ותעודו היומיומי בדפי החשבון.

אך טבעי הוא כי משהתייצב התובע על דוכן העדים נתבקש הוא להסביר תוכנו של הסיכום שלכאורה הופר בדרך של חיוב בריבית גבוהה והנה באופן מפתיע בתחילת חקירתו הנגדית  הודיע התובע "עד כמה שאני יודע לא היה סיכום לענין שיעורי ריבית מופחתים". העדר סיכום משמיט הבסיס לתביעה בגין הפרתו. העדר הסכמה לענין גובה ריבית משמיט הבסיס לטענה בדבר חיוב בריבית גבוהה יותר ממה שלא הוסכם. התובע תאר את נסיבות ההתקשרות כך: "כשיושב מנהל הבנק לפתוח חשבון או לתת תנאים של חשבון יצאתי עם הרגשה שהוא נותן לי את הטוב ביותר. הרגשותיו הפנימיות של התובע –כמי שהיה צד להסכם אינן רלוונטיות משבחר התובע לחתום על מסמכי פתיחת חשבון ותנאי נהולו מבלי לתת ביטוי חצוני לאותן רגשות במידה והיו כאלו הרי שנוסח המסמך מחייב והוא גובר על רגשות, תקוות וציפיות.

תובע שטוען בדבר הפרת הסכם, אבל לא יודע להצביע על תוכן מפורש של התחיבות  ספציפית שהופרה לא הוכיח תביעתו. קיום הסכם או הפרת מצג היא שאלה עובדתית שרק התובע כמי שהיה מעורב בפתיחת החשבון.  

דין טענות התובעים בדין גביית ריבית יתר להדחות.

 

התנית שירות בשירות

סעיף 7(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), אוסר התניית שירות בשירות וקובע כי "לא יתנה תאגיד בנקאי מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהתאגיד ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי". 

נפנה לפסק דינו של כב' הש' מצא הקובע את קווי המסגרת לאיתורה של התניית שירות בשירות. בע"א 6234/00 ש.א.פ. בע"מ נ' בנק לאומי לישראל פ"ד נז(6), 769 בעמ' 783-784 נקבע: "אין ספק כי חייבת להתקיים "קורלציה", מיתאם, יחס הדדי, בין שני השירותים. ללא יחס כזה אין התניית שירות בשירות ((ע"א 6505/97 בוני התיכון בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נג(577 (1, בעמ' 586; ההדגש הוסף - א' מ'). ...קורלציה כזו יכול שתוכח על-ידי עדות ישירה של הלקוח על התניה כאמור, וכן על-ידי נסיבות חיצוניות, כגון סמיכות במועדים שבהם ניתנו שני השירותים או במקרה שבו מדובר על פתיחת תכניות חיסכון כתנאי להגדלת מסגרת אשראי - הוכחת זהות או קירבה גדולה בין הסכומים שהופקדו בתכניות לבין גובהה של מסגרת האשראי שאושרה בעקבות זאת".

מאחר ועל פי סעיף 10 לחוק הנ"ל העובר על איסור זה מבצע עבירה פלילית, יש להתייחס בחומרה למי שמפר האיסור, אך יש לדרוש מהטוען לאותה הפרה כי לא יטען טענות בעלמא אלא יתכבד ויעמוד בנטל המתאים למי שמייחס לנתבע -בתביעה אזרחית אמנם- ביצוע עבירות פליליות.

התובעים טוענים כי הנתבע התנה העמדת אשראי בפתיחת תוכניות חסכון או פקדונות. מחלוקת בנושא זה הינה עובדתית ביסודה ויש חשיבות מכרעת למה שמעידים הצדדים על המתרחש בעת קרות הארועים ואם ב-5 תוכניות חסכון מדובר, חייבת להיות עדות ספיציפית לכל אחת מהן. התובע בתצהירו טען טענות כלליות וסתמיות, תצהירו המשלים אכן היה מפורט יותר אלא שהחקירה הנגדית העמידה באור עמום מאד את טענות התובע. משהוגשו סיכומי התובעים הסתבר כי ניתוח ספציפי של תוכניות החסכון והקשר בינן לבין שירות אחר כלשהו נעדר משום מה מסכומי התובעים.

מהותה של טענת התניית שירות הינה כי נכפה על הלקוח לקבל שירות בו לא רצה או במילים אחרות מדובר במצב שבו "הקרבן" יודע ממקור ראשון בלתי אמצעי על הלחץ והכפיה בו הוא נמצא והוא חייב להעיד על כך. לקוח הבוחר מרצונו שירות מסוים אינו יכול בדיעבד להזכר כי למעשה אולץ לעשות כן. משהגיע התובע להחקר על דוכן העדים ולהסביר מהותה של הכפייה, השתמע מעדותו כי "בזמן אמת" בעת קבלת השירותים לא היתה לו כל טענה או תחושה בדבר התניית שירות. הבעיה נתגלתה לו בדיעבד ולמעשה סופר לו על כך מפי המומחים מטעמו.

"התגלית" שגילו התובעים בדיעבד מחברה לבדיקת חשבונות כי כפו עליהם לקבל שירותים יש בה כדי לעקר את טענת ההתנייה ולהביא לדחיית טענות התובעים גם בנושא זה ואזכיר כי התובע הוא מנהלה של חברה עסקית אשר לפי עדותו הוא לא אץ לפתוח החשבון בסניף הבנק הנתבע אלא רק לאחר שעשה סקר שווקים ובחן אפשרויות.

לכך אוסיף כי מאחר ומדובר בשירות ספיציפי שלכאורה נכפה על הלקוח ללא רצונו במועד מסוים, חובה על המעונין לזכות בתביעה מסוג זה, להתכבד ולפרט מהו השירות, מדוע בחר בו באותו עיתוי ולעשות כן לגבי כל אחד ואחד מהשירותים שנכפו עליו.

גם משנדרש התובע להצביע על קשר סיבתי בין השירות האחד לבין השירות האחר, הוא כהרגלו לא ידע להשיב או התעלם מהעובדות הסותרות טענותיו. 

מול עדותו הסתמית ונעדרת הפרטים של התובע, העידו העדים מטעם הבנק ולא עלתה מעדותם כל כפייה או התנייה, להיפך.

הנני קובע כי לא נמצאה קורולציה בין סכומי האשראי לבין סכומי החסכון ובין עיתוי פתיחת התוכניות לבין עיתוי שינוי כלשהו במסגרת האשראי. לאור האמור לעיל גם הטענה בדבר התניית שירות בשירות נדחית. 

 

 

5129371

 

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן