שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ביצוע ביטוח באמצעות חברת ביטוח חיצונית לבנק

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   05.11.2005

בהוראות המפקח[1] נקבע כי הבנק יודיע ללקוח הלווה כי הוא רשאי לבצע את הביטוחים במישרין עם חברת ביטוח שלא באמצעות הבנק. במקרה כזה, רשאי הבנק לעמוד על קיומם של אותם תנאים הדרושים לשם הבטחת זכויותיו. הודעה כאמור תופיע באופן בולט ובאותיות גדולות בדפי ההסבר, בהסכם ההלוואה ובהודעה השנתית אותה אמור הבנק לשלוח ללקוח.

 

ההוראות קובעות כי במידה שהלקוח ביצע את ההלוואה שלא באמצעות הבנק ומסר את פוליסת הביטוח בסניף הבנק, ימסור לו הבנק אישור על קבלתה במועד מסירתה לבנק. במידה שהפוליסה שהומצאה אינה עונה על דרישות הבנק, ובעקבות זאת ביטח התאגיד הבנקאי את הלווה בביטוח מטעמו, יודיע הבנק ללווה ולמבטח תוך 14 ימים על כך.

 

 

 

אם הביטוח חיים נערך שלא באמצעות הבנק והוא פוקע בתום שנת הביטוח, מחויב הבנק להודיע ללקוח לקראת תום שנת הביטוח על פקיעת הביטוח. לקוח שלא המציא פוליסה עד למועד פקיעת הביטוח, רשאי הבנק לבטחו.

 

תאגיד בנקאי לא יחייב לווה בביטוח דירת מגורים שרכש מקבלן, במועד מוקדם מהמועד בו התחייב המוכר, בחוזה המכירה, למסור את הדירה לקונה, אלא אם הדירה נמסרה לקונה קודם למועד האמור. אם לא נקבע בחוזה המכירה מועד כנ"ל, או אם ביקש הלווה מועד אחר לתחילת הביטוח - והמועד המבוקש אינו מגדיל את הסיכון של הבנק - ייקבע המועד על-פי הודעת הלווה בכתב.

 

תאגיד בנקאי לא יחייב לווה בביטוח הנכס המשועבד בערך העולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת. לצורך כך, יעמיד התאגיד הבנקאי בפני הלווה, במסמך נפרד, את האפשרות לבחור בביטוח נכס בערך שאינו עולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת. במסמך זה תובהר המשמעות של ביטוח הנכס בערך זה בלבד[2].

 

במקרה שהלקוח בחר לבטח את הנכס בערך שאינו עולה על יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת[3], אחת לתקופה שלא תעלה על שנה, יעדכן הבנק את סכום הביטוח בהתאם ליתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת.

 

עוד נקבע כי תאגיד בנקאי לא יחייב לווה לבצע ביטוח חיים וביטוח נכס בהלוואות בסכומים של עד 30,000 ש"ח או שיתרתם אינה עולה על סכום כזה[4].

 [1]     הוראות ניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים, עדכון פברואר 2005, נהלים למתן הלוואות לדיור, עמ' 451.

[2]     הוראות ניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים, עדכון פברואר 2005, נהלים למתן הלוואות לדיור, עמ' 451.

[3]     יתרת הלוואה משוערכת בלתי מסולקת - יתרת הלוואה משוערכת, בניכוי ערך הקרקע המתייחס לדירה, ובתוספת עד 20% מהיתרה שהתקבלה.

[4]     הוראות ניהול בנקאי תקין, המפקח על הבנקים, עדכון פברואר 2005, נהלים למתן הלוואות לדיור, עמ' 451.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן