שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

רווח מפעילות – אינה ערובה ליציבות העסק - חשיבות תזרים המזומנים

מאת: מר בני שחר   |   01.11.2006

 

רווח מפעילות – אינה ערובה ליציבות העסק.

יותר עסקים נסגרים עקב מחסור במזומנים מעסקים שנסגרים עקב חוסר רווחיות !

 

בתכנון צרכי העסק לטווח הקצר או הבינוני חשיבות תכנון תזרים המזומנים אינה נופלת בחשיבותה מתכנון רווחיות העסק. בעוד חישוב רווחי הפירמה משקף את ההפרש בין התקבולים לבין ההוצאות, הרי בניית תזרים מזומנים תשקף את יתרת המזומן שתעמוד לרשות העסק בכל נקודת זמן בעתיד. אין רווחיות הפירמה מהווה ערובה להמשך קיומה או התפתחותה בעתיד.

מחסור במזומנים אשר יכול לנבוע בין היתר מהפער בין מועד התקבולים בגין המכירות לבין התשלומים השוטפים והתשלומים לספקים עלול להביא כל עסק ואפילו הרווחי ביותר לקריסה.

 

ניהול תזרים מזומנים מדויק, עקבי ואמין מהווה כלי ניהול פיננסי למנהל ומאפשר  קבלת החלטות על פי תנאי השוק המשתנים. שימוש מושכל בדוחות תזרים מזומנים מאפשר לצפות בעיות כמחסור במזומנים בטווח קצר, בינוני או ארוך ומאפשר להנהלת העסק להתארגן באמצעים שונים ( עליהם נעמוד בהמשך )  לתקופות ביניים אלו.

 

הגדרה – תזרים מזומנים

 

כלי ניהולי המספק מידע לגבי זרם ההכנסות וההוצאות העתידיות של הפירמה ומצב המזומנים בעתיד בכל נקודת זמן. בסיס נתונים לקבלת החלטות אופרטיביות וביצוע שינויים במהלך חיי הפירמה.

 

תזרים המזומנים משקף את התנועות הכספיות כפי שישתקפו בעתיד בחשבון הבנק ומכין את מנהלי הפירמה לתרחישים עתידיים שלקראתם יהיה צורך בהתארגנות פיננסיות מול המערכת הבנקאית, הספקים והלקוחות, כפי שיפורט בהמשך.

 

הצורך בהכנת תזרים מזומנים 

 

דו"ח תזרים מזומנים טוב הוא זה אשר מכיל את כל תנועות המזומנים בפירוט רב, בדייקנות ובאמינות .

בראש וראשונה משמש  הדו"ח את מקבלי ההחלטות בפירמה יחד עם זאת חשיבותו רבה ביותר בקיום קשרי הפירמה עם המערכת הבנקאית. דיווח עדכני ושוטף למערכת הבנקאית מהווה בסיס למניעת " הפתעות" ( שאינן "אהובות" על מנהלי הבנקים ) ומכין את מנהלי הבנק לתרחישים בעתיד. מאפשר קיום דיון ענייני לגבי צרכי הפירמה בתקופת ביניים של מחסור במזומנים או הרחבת מסגרות  האשראי בעתיד.

 

הקפדה על איכות דו"ח תזרים המזומנים.

 

לקיום האמור חשוב כי תזרים המזומנים יהיה ערוך בצורה שתשקף בדיוק ובפירוט רב את הוצאות והכנסות הפירמה בעתיד.  

הנתונים בתזרים מתחלקים לשני חלקים עיקריים:                                                                           א. הכנסות והוצאות עתידיות  ברמת ודאות גבוהה

            ב. הכנסות והוצאות עתידיות משוערות על פי נתוני העבר והערכות של מנהלי הפירמה לעתיד.

הכנסות והוצאות בוודאות גבוהה

שקים שנתקבלו מלקוחות ועדיין לא נפרעו.

הכנסות קבועות מלקוחות ( הסכמי שרות למשל ) , שכר דירה , הכנסות  מריבית בגין פיקדונות, מימוש נכסים וכו'

הוצאות בגין שקים שניתנו לספקים ומועד פירעונם בעתיד.

הוצאות קבועות בגין תשלומי שכ"ד, הוראות קבע לפירעון הלוואות,

הוצאות משכורת ,משרדיות, חשמל , טלפון , ארנונה, ( סעיפים אלו מתבססים על העבר בהנחה כי לא יהיו שינויים מהותיים בהיקף הפעילות של הפירמה או ישונו בהתאם לצפי הפעילות העתידית ).

הוצאות ביטוח, תשלומים קבועים לליסינג וכו'

 

 

כפי שאנו רואים, כמות סעיפי ההוצאות הוודאיות עולה לאין שיעור על סעיפי ההכנסות הוודאיות מאחר והן כוללות את אותן סעיפי ההוצאה אשר אינן קשורות ישירות לרמת המכירות.

 

הכנסות והוצאות משוערות: הכנסות ממכירות על פי תחזית המכירות ובכפוף לתוכנית המכירות ותנאי האשראי כפי שסוכם עם הלקוחות.

 

                                                הוצאות בגין חומרי גלם לייצור המכירות.

                                                            הוצאות אחזקה , הוצאות בגין רכב

                                                הוצאות ריבית ועמלות בנק,תשלומים בכרטיסי אשראי .

 

למרות שברור מהאמור כי תזרים המזומנים החזוי אינו מדויק ב- 100% ( מכיל סעיפים המבוססים על השערות ותחזית )  אין ספק כי ניהול תזרים אפילו ברמת דיוק של 70%-80% מהווה בסיס לקבלת החלטות ומעקב אחר הביצועים בפירמה.

דו"ח תזרים המזומנים הינו דו"ח דינמי אשר מחייב את העוסקים בו לעדכון ומעקב. הדבר אמור לגבי השוואת הביצוע מול התכנון וכן התאמת התזרים מול תדפיס החשבון בבנק.

 

 

כלים לניהול תזרים מזומנים

 

בפירמות קטנות אפשר לנהל תזרים מזומנים באמצעות גיליון אלקטרוני ( למיומנים לעבוד עם גיליונות אלקטרוניים ).

בעזרת מחשב ותוכנה מתאימה אפשר להכין דו"ח תזרים מזומנים בקלות רבה לתקופות שונות ובהשקעת זמן מינימאלית. שימוש בתוכנה מפשט את תהליך הכנת הדו"ח ומאפשר עדכון יום יומי וניתוח דו"ח התזרים ברמות שונות:

פילוח הנתונים בדו"ח המובנה בתוכנת התזרים מאפשר קבלת תשובות לשאלות הבאות:


סה"כ סכום השקים שיצאו בחודש מסוים ? סה"כ תשלומים מתוכננים לספקים שונים ברבעון ? מה סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות במהלך חצי שנה ? מה תהייה היתרה בבנק ביום מסוים בעתיד ? פירוט שקים והוצאות בחתך יומי חודשי וכו'

תשובות לשאלות אלו חשובות לניהול מושכל של תזרים המזומנים בפירמה.

 

קימת חשיבות במעקב ועדכון התזרים לעתים תכופות.

 

תזרים המזומנים מהווה בסיס לתכנון ההוצאות בצורה מושכלת. זכור: כל עוד לא הוצאת שק לספק אתה המחליט לגבי מועד התשלום – לאחר שהשק הוצא המחליט לגבי כיבוד השק – הוא הבנק! 

 טיפול במחסור במזומנים זמני או מתמשך

 מחסור במזומנים אינו מהווה בהכרח כשלון ניהולי – קיימות סיבות שונות למחסור זמני או מתמשך ביתרת המזומנים, תרחישים  אשר אין בידינו  לצפות, ישפיעו על נכונות הדו"ח עם כל הדיוק וההקפדה בהכנתו.                        

כאשר עסק צופה כי בעתיד יקלע למצב של מחסור במזומנים ( חריגה ממסגרת האשראי שאושרה בבנק ) אם לטווח קצר , בינוני או מתמשך, עליו לנקוט בפעולות  בכדי "לעבור" תקופה זו בשלום.

 

העיקרון המנחה בטיפול במחסור במזומנים הוא כי מנהל העסק יהיה מודע מוקדם ככל האפשר לאפשרות זו.

ספק הכסף של הפירמה – הבנק – יהיה מוכן להלוות כסף נוסף על בסיס תוכנית מפורטת לאחר ששוכנע, על פי תזרים המזומנים, כי אמנם יוכל לקבל את כספו חזרה.

בכל מקרה מצב הפירמה יהיה חמור כאשר מנהל הבנק יגלה כי המחסור במזומנים נובע מחוסר מודעות ותכנון לקוי.

כאשר מנהל הפירמה צופה מחסור במזומנים, עומדות בפניו מס' אפשרויות לפתרון הבעיה:

א.      פניה מסודרת לבנק המלווה לצורך " גישור " על פרק הזמן בו יחסרו מזומנים. (קל יותר ללוות מהבנק כאשר אינך זקוק מידית לכסף).

ב.       הזרמת הון עצמי מבעלי הפירמה. ( דבר המחייב זמן התארגנות ).

ג.        פנייה לספקים בבקשה להארכת מועד התשלום.

ד.       ביצוע קפדני של גביית חובות.

ה.      ביצוע פקטורינג וניכיון חשבוניות.

ו.        פניה ללקוחות המועדפים לצורך הקדמת תשלומיהם. ( מתן הנחת מזומן, דמי קדימה  )

ז.        מכירת נכסים וציוד מיותר.

ח.      בחינה מדוקדקת של החשבוניות לתשלום.

ט.      תכנון מחדש של ההלוואות ופריסתן להקלה בתשלום השוטף.

 

יצירת אמון מצד המערכת הבנקאית

 

דו"ח תזרים מזומנים אמין, מדויק ועקבי משרת יצירת יחסי אמון עם המערכת הבנקאית.

רצוי להציג למנהל הבנק דוחות תזרים לעתים מזומנות, על מנת  להשריש אמון זה. האמון של המערכת הבנקאית יבוא לידי ביטוי בעת שהפירמה תקלע למצב של מחסור במזומנים ותפנה למערכת לקבלת אשראי לצורך גישור זמני על מחסור זה או בעת שהפירמה תהייה זקוקה להרחבת מערך האובליגו.

 

חובת הזהירות

 

בעת הכנת התזרים חלה עלינו חובת הזהירות:

א.                  היה שמרן ברישום ההכנסות .

ב.                  אל תתעלם מהוצאות ולו הקטנות ביותר.

ג.                   רשום הוצאות צפויות על פי התוכנית העסקית וצפי הגידול במכירות.

ד.                  אל תשכח את הבלתי צפוי – הוסף הוצאות בלצ"מ ברמה סבירה.

ה.                  בצע עדכון יום יומי מול דפי הבנק .

 

 

מכירות מול הוצאות והרווח הצפוי אינן בהכרח ערובה לקיום תזרים מזומנים חיובי.

גם כאשר רמת המכירות עומדת בציפיות אין בהכרח שחלוקת ההכנסות מהמכירות עומדת ביחס ישר לרמת ההוצאות. בד"כ קיים שוני במועדי תשלומי הלקוחות בעוד התחייבות הפירמה להוצאות הקבועות ותשלומי ספקים, מחייבת עמידה בזמנים כמוסכם וכמתחייב על פי חוק. נוסיף לכך הוצאות בלתי צפויות והרי מתכון לאפשרות  להיווצרות מחסור במזומנים אשר עלול לסכן את המשך קיום הפירמה גם הרווחית ביותר.

 

מנהלי הפירמה חייבים להיות מודעים בעוד מועד לפערים אלו ולהתכונן מראש לגשר על פניהם.

לשם כך חיוני וחשוב ניהול תזרים המזומנים אשר מהווה כלי אבחון וכלי אופרטיבי לפתרון הבעיה עוד בטרם הוצרה.

 

 

                                                            (הכותב הינו בעל חברת ייעוץ בנקאי  א.ל.י.פ בע"מ  )