שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

שכר עורך-דין וכונס נכסים

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   28.10.2005

סעיף 81ב1(ד) קובע, כי על-אף הוראות סעיפים 10 ו- 59, על שר המשפטים, בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין, לקבוע הוראות לעניין שכרו של עורך-דין בהליכים לפי סעיף 81ב1, ולעניין שכרו של כונס נכסים שמונה לצורך ביצוע משכנתא כמשמעותה בסעיף זה, את דרכי חישובם ותשלומם, לרבות שיעור השכר מהתמורה שתתקבל בעד מכירת דירת המגורים. שכר טרחה של כונס נכסים שנקבע לפי הוראות אלו ישולם לכונס הנכסים בלבד, אלא-אם-כן בין כונס הנכסים לבין הזוכה מתקיימים יחסי עובד ומעביד. שכר טרחה של עורך-דין וכן שכר טרחה והוצאות של כונס נכסים יהיו חלק מן ההוצאות האמורות בסעיף 9.

 

תכלית החקיקה של סעיף 81ב1(ד) נועדה ליצור "סדר חדש" בתחום שכר הטרחה של עורכי דין וכונסי נכסים בנושא האמור של מימוש משכנתאות ומשכונים. שכר הטרחה, לפי הדין החדש, מדורג בשלבים שנועדו בעיקרם להקל עם החייבים - בכל הנוגע לשכר טרחת עורך-דין - ולהפחית מהערכים שנקבעו לפי הדין הקודם. ערכים אלה גרמו להכבדה ניכרת בגבייה, והעלו את שיעור החוב במידה לא מבוטלת. מצב דברים זה קרא לתיקון אשר קיבל את ביטויו המשפטי בתקנות ההוצאה-לפועל (שכר טרחת עורכי-דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002[1].

 

תקנות ההוצאה-לפועל (שכר טרחת עורכי-דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002, קובעות את שכר טרחת עורך-הדין בעד הגשת בקשה לביצוע משכנתא ואת שכר כונס הנכסים שמונה לצורך ביצוע משכנתא, ונקבע כי הן יחולו לגבי שכר כונס נכסים גם על בקשות לביצוע משכנתא שהוגשו לפני תחילתן, ובלבד שטרם הוכרז על קונה לרכישת הדירה ושטרם נפסק שכר טרחה על-ידי ראש ההוצאה-לפועל.


 

התנאים הם מצטברים, ואם לא התקיים אחד מהם (למשל, אם הוכרז על קונה לפני שנכנסו התקנות החדשות לתוקפן אך עדיין לא נפסק שכר טרחת כונס), אין תחולה לתקנות החדשות במה שנוגע לפסיקת שכר טרחת כונס[2].

 

שים לב, כי תקנה 9 מתייחסת לשכר טרחה של כונס נכסים ולא לשכר טרחתו של עורך-דין שנקבע עם פתיחת התיק. הסיבה לכך היא, ככל הנראה, ששכר הטרחה של עורך-הדין כבר נקבע מיד עם הגשת הבקשה לביצוע, לפי כללי לשכת עורכי-הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, כפי שעמדו בעינם בעת הגשת הבקשה[3].

 

בעניין אדמסקי[4] נאמר, כי השינוי שחל בשיעורי שכר הטרחה של עורכי-הדין, לאחר הגשת הבקשה, אינו משפיע על שכר הטרחה הראשון בלבד, שכבר נקבע עבור הגשת הבקשה לביצוע המשכנתא או המשכון. שכר טרחה זה מוסיף לעמוד בעינו באותם תיקים שבאים בגדרה של הוראת המעבר, לפי התעריף המינימלי המומלץ. אולם לא יהיה זה נכון וצודק אם הכונס יקבל גם שכר טרחה שני כבא-כוחו של הזוכה, ובנוסף לכך יקבל גם שכר טרחה בתור כונס נכסים. מהלך כזה אינו עולה בקנה אחד עם המגמה החקיקתית, שנועדה להקל על החייבים גם בפירעון חובם, במהלך מימוש משכנתא, וגם בשיעורי שכר הטרחה המוטלים במהלך זה.

 

בעניין עקיבא[5] נדון המפתח לחישוב שכר טרחת עורך-דין לפי תקנה 2 לתקנות ההוצאה-לפועל (שכר טרחת עורכי-דין וכונסי נכסים), התשס"ב-2002.

 


 

 

תקנה זו קובעת כי:

 

"2. שכר טרחת עורך-דין בעד הגשת בקשה לביצוע משכנתא

שכר טרחת עורך-דין בעד הגשת בקשה לביצוע המשכנתא, לרבות אם פרע החייב את החוב שבפיגור או את מלוא חוב ההלוואה עד למינוי כונס נכסים, יהיה בשיעור של 10% מהחוב שבפיגור, ואולם הוא לא יפחת
מ- 1,500 שקלים חדשים ולא יעלה על 10,000 שקלים חדשים."

 

עורך-הדין המבקש הלין על החלטת ראש ההוצאה-לפועל בדבר שכר טרחת עורך-דין שנפסק לו. טענתו של המבקש הייתה שיש לחשב את החוב בהתאם ליום מינויו ככונס נכסים, ואילו קביעת ראש ההוצאה-לפועל היא שהמועד הקובע הינו פתיחת ההליך. כבוד השופט הנדל פסק כי המועד הקובע על-פי התקנה הינו מועד פתיחת ההליך. עיון בתקנה ישכילנו שהתוספת, "לרבות אם פרע החייב את החוב שבפיגור או את מלוא חוב ההלוואה עד למינוי כונס נכסים", באה להרחיב את המצבים בהם יחול הכלל הבסיסי של תחשיב לפי עשרה אחוזים מהחוב על-פי מועד פתיחת ההליך. דהיינו, מיד עם פתיחת התיק בלשכת ההוצאה-לפועל, יירשם לחובתו של החייב שכר טרחה שנקבע באחוזים מערכו של החוב שבפיגור, ושיעור זה יחול גם אם פרע החייב את חובו עד למינוי כונס נכסים.

 

המטרה הינה לשמור על האחידות, ולקבוע שכר טרחה הוגן בגבולות ובסייגים שנקבעו. יודגש שאם כונס הנכסים הוא גם עורך-הדין שהגיש את הבקשה לביצוע, יהיה זכאי אותו גורם לשכר טרחה הן בגין היותו עורך-דין והן בגין היותו כונס נכסים (ראה: תקנה 3 לתקנות הנ"ל).[1]     בר"ע (מחוזי-ת"א) 3015/02 עורך-דין ובר, כונס נכסים, נ' אדמסקי (טרם פורסם).

[2]     שם.

[3]     שם.

[4]     שם.

[5]     בר"ע (ב"ש) 619/04 יוסי עקיבא - עורך-דין נ' פנינה סרור, תק-מח 2004(3) 673.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן