שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת סודיות והגנה על פרטיות הלקוח

21.10.2005

 

חובת סודיות והגנה על פרטיות הלקוח

רע"א 1917/92 יעקב סקולר ואח' נ' ניצה ג'רבי ו-6 אח', פ"ד מ"ז(5) 764

עובדות המקרה

בשנת 1989 נפטרה האישה ובשנת 1990 נפטר בעלה. המבקשים, ילדי המנוחה מנישואיה הקודמים ויורשיה היחידים על-פי צוואה שעשתה, הגישו תביעה נגד המשיבים 1-4, בתו ויורשי בנו של המנוח מנישואיו הקודמים, להצהיר כי מחצית הכספים שהיו בחשבונות בני הזוג ביום פטירת המנוחה שייכים ליורשיה החוקיים. כן ביקשו להורות לבנקים, המשיבים 5-7, להעביר את מחצית החשבונות על כל הפירות שעשו, עד ליום התשלום בפועל, לידי המבקשים.

לאחר הגשת התביעה, הגישו המבקשים לבית-המשפט המחוזי הודעה על בקשת רשות לעיין בספר בנקאי במעמד צד אחד, על-פי סעיף 39 לפקודת הראיות, כדי להעתיק את הרישומים בספרי הבנקים בכל הנוגע לחשבונות עובר-ושב של המנוח ועל שמו ועל-שם המשיבה 1 או על שמו ועל-שם המנוחה. בית-המשפט המחוזי דחה את הבקשה.

נקבע

סעיף 15א לפקודת הבנקאות מדבר אך בידיעות ובמסמכים לפי הפקודה, והפקודה, לענייננו, אינה מתייחסת ליחסי בנק ולקוח. לפיכך, גם לא חל סעיף 2(7) לחוק הגנת הפרטיות, אשר לפיו פגיעה בפרטיות היא כהפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם. מוסכם על הכל כי מוטלת על הבנק חובת סודיות לגבי ענייניו של לקוחו. חובת הסודיות עולה מעצם טיבו של החוזה שבין הבנק והלקוח, ומאופיה של מערכת היחסים שביניהם.

עניינו של הלקוח כי פעולותיו הכספיות ומצבו הכלכלי לא יהיו נחלת הכלל, ונותן הוא את אמונו בבנק, כי לא ייתן להם פומבי. המערכת הבנקאית מושתתת על יחסי אמון וחובת סודיות. בלעדי אלה לא תיכון, ונמצא אז נפגע גם האינטרס הלאומי-כלכלי בקיומה של מערכת זאת. אינטרס ציבורי זה הוא שנותן ייחוד לחובת הסודיות הבנקאית, ומבדיל אותה מחובת סודיות שמקורה בהסכם, שאין לציבור כל עניין בו. אולם חובת הסודיות לא נתפשת כחובה מוחלטת אלא יחסית. הקביעה, לפיה המערכת הבנקאית, שקיומה הוא מאינטרס הלקוחות והציבור גם יחד, בנויה על חובת סודיות של הבנק כלפי לקוחותיו, תהא חסרת משמעות, אם לא תתחייב מכך המסקנה בדבר קיומו של חיסיון בין הבנק והלקוח, שמשמעו הענקת פטור לבנק מן החובה (החלה על כל עד) לגלות לבית-המשפט את כל המידע הרלוונטי למשפט שבידו. זאת על-אף שאין בפקודת הראיות הוראה מפורשת בדבר חיסיון כזה. אפיונה של חובת הסודיות החוזית של הבנק, שילובה עם חובת הסודיות הסטטוטורית שבסעיף 2(8) לחוק הגנת הפרטיות, ומעמדה של הזכות לפרטיות כזכות יסוד, הם שמחייבים לתת לחובת הסודיות האמורה משמעות ונפקות, מעבר למתחייב מחובת סודיות חוזית שנעדר ממנה היסוד הציבורי, וליצוק תוכן חדש בסעיף 39 לפקודת הראיות.

השאלה הראשונה שעל בית-המשפט להשיב עליה היא מידת החיוניות והחשיבות של המידע המצוי בחשבונות הבנק, להכרעה במחלוקת שבין הצדדים. שנית, על בית-המשפט לתת דעתו אם הונחה תשתית ראייתית לכאורית המצדיקה את גילוי החשבונות. שכן לא די בטענה בעלמא בדבר הרלוונטיות והחיוניות של החשבונות, העלולה להיות מסווה ל"דיג ראיות". שלישית, על הצד המבקש גילוי חשבונות הבנק לשכנע את בית-המשפט כי אין בידיו להישען על ראיות חלופיות, שאין בהן פגיעה בפרטיות. ורביעית, היקפו של גילוי החשבונות אסור לו שיחרוג מעבר למתחייב לעשיית צדק באותו הליך שיפוטי.

כל זאת אומר בית-המשפט לגבי גילוי חשבונותיו של מי שהוא צד להתדיינות, כשהאחרון מתנגד לכך, שהרי החיסיון הוא שלו, ומשוויתר עליו אין בידי הבנק כל פתחון פה. ואילו לגבי חשבונותיו של זר להתדיינות, את אלה ניתן לגלות בנסיבות נדירות ביותר, שבהן נטען, והובאה ראיה לכאורית לטענה זו, כי החשבון הבנקאי הוא למעשה חשבונו של בעל הדין, אף שאינו רשום על שמו, או כי בעל הדין העביר לחשבונו של אותו צד שלישי כספים, שלא בתום-לב ובמטרה להסתיר עובדה זו, תוך שיתוף פעולה עם בעל החשבון. כל זאת לאחר שניתנה לצד השלישי, העלול להיפגע, הזדמנות להשמיע טענותיו והסתייגויותיו לגילוי.

זכות הפרטיות אינה עוברת מן העולם יחד עם בעל הזכות, והיא ממשיכה להיות מוגנת גם אחרי מותו. אלא שבמקומו של בעל הזכות ה"מקורי", שעם מותו אינו כשר עוד לזכויות, באים יורשיו תחתיו כבעלי אותה זכות שהיתה למורישם.

 

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן