שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תניית שירות בשירות; מועד חיוב בריבית רבעונית

11.10.2005

 

תניית שירות בשירות; מועד חיוב בריבית רבעונית

ת"א (מחוזי-ת"א) 367/89 חברת מ.ד. פ מדיום נ' בנק מזרחי תקדין מחוזי 92(2) 1084

עובדות המקרה

חברה ניהלה חשבונותיה בבנק המשיב. נתבעים 2, 3 הם בחלקים שווים, בעליה ומנהליה של החברה אשר חתמו על כתב ערבות מתמדת לאבטחת כל חוב של החברה אצל המשיב. היתרות הנכונות של החשבונות האמורים הן העניין הנדון בתיק זה. הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר, ולצורך הדיון בבקשת הרשות להתגונן, נדרש בית-המשפט רק לאותם טיעונים שנמצאו ראויים למתן רשות להתגונן.

טענתו הראשונה של בא-כוח המבקש הינה, כי הבנק  המשיב כפה על מרשו תוכניות חיסכון ולקיחת הלוואות כנגד המשך מתן אשראי או הגדלתו. על-ידי כך, טוען
בא-כוח המבקש, כפה הבנק על הנתבעים עשיית פעולות מיותרות ומזיקות מבחינה עסקית. פעולות אלו, לטענתם, מהוות עושק או כפיה כאמור בחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 וכן התניית שירות בשירות, בלא שיהיה קשר עסקי סביר ביניהם, בניגוד לסעיף 7(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981. לכן טוען בא-כוח המבקש, זכאים הנתבעים לבטל את התקשרותם בהסכמי תוכניות החיסכון והסכמי ההלוואות שבוצעו לרכישתן, ולנטרל את כל החיובים והזיכויים שבוצעו עקב זאת בחשבונות החברה.

טענתו השניה של בא-כוח המבקש היתה, בדבר חיובי ריבית חריגה שעשה הבנק בחשבון החברה בניגוד למוסכם. עוד טען בא-כוח המבקש, כי הבנק טעה בחייבו את החשבון בריבית ביום האחרון של כל רבעון ולא ביום  הראשון של הרבעון הבא. באת-כוח הבנק טענה בסיכומיה כי: "מחמת מגבלות היקף הסיכומים לא נעשתה התייחסות לטיעונים אשר משקלם הכספי שולי". בית-המשפט דחה את הסברי באת-כוח הבנק וקבע, כי לא יתכן כי החשש מחריגה מהיקף הסיכומים הוא שהרתיעה מלהגיב עניינית לטענה, שכן ממילא חרגו סיכומיה על המותר גם כך.

נקבע

בבקשת רשות להתגונן די אם מראים המבקשים הגנה לכאורה, ולו גם מינימלית כנגד התביעה, וכל עוד לא הצליח התובע למוטט את טענת הגנת המבקשים ולהביא לקריסתה המוחלטת יזכה הנתבע ברשות להתגונן. עם זאת, לא יוצא המבקש ידי חובתו על-ידי העלאת טענות לא מבוססות ככל אשר לעיל ידו, מתוך תקווה כי אחת מהן "תקלע" ותזכה אותו בהגנה המבוקשת. על המבקש מוטל הנטל להיכבד ולהיכנס לפרטי העובדות עליהן נשענת הגנתו ולבסס את טענתו כדבעי.

סעיף 7(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981 אינו אוסר על הבנק מלהתנות מתן שירות לפלוני בקניית שירות אחר על-ידי פלוני דווקא, אלא הסעיף אוסר על התניית מתן שירות אחד בשירות שני באופן כללי ורחב. התנאת שירות אחד בשירות שני מותרת רק במקום בו קיים "קשר עסקי סביר" בין השניים. בהיעדר קשר עסקי סביר כאמור, אל לבנק להתנות את שירותו לראובן, גם לא במתן שירות אחר לשמעון.

עוד קבע בית-המשפט, שאינו רואה כל מניעה מדוע לא יינתן למבקש להתגונן בטענתו לריבית חריגה, ולהוכיח את טענתו, המתבטאת לפי חוות-הדעת המתוקנת בכ-7,500 ש"ח לזכותו (סכום שהוא ממילא שולי בעיני הבנק).

הבקשה למתן רשות להתגונן התקבלה ברובה.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן