שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובתו של הבנק להסביר זאת ללקוח

11.10.2005

 

מות אחד הלווים שלו ביטוח חיים, מפקיע את הצורך בהמשך תשלומי המשכנתא ופרמיית הביטוח; חובתו של הבנק להסביר זאת ללקוח

ת"א (שלום-ת"א) 18801/93 רוזה שרבייט נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ

עובדות המקרה

התובעת ובעלה המנוח חתמו על הסכם הלוואה עם הבנק הנתבע, לצורך רכישת דירה. במועד חתימת ההסכם הם הוחתמו על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח בין הבנק לבין חברת ביטוח. התובעת המשיכה לשלם את כל תשלומי המשכנתא והפרמיות אף לאחר פטירת בעלה. שלוש שנים מאוחר יותר, הודיעה לבנק על פטירת בעלה. בשלב זה, עדיים לא היתה מודעת לזכויותיה על-פי חוזה הביטוח, שכן הבנק לא הודיע לה על זכותה להפסיק לשלם את תשלומי המשכנתא ולזכות בסילוק יתרת ההלוואה. מאידך גיסא, המשיך הבנק לגבות הן את החזר ההלוואה והן את פרמיות הביטוח. רק שלוש שנים מאוחר יותר, נודע לה על זכויותיה. לטענת התובעת, התרשל הבנק באי-הסברת זכויותיה. עוד לטענתה, התנהג הבנק שלא בתום-לב, ושלא בדרך מקובלת. לטענת הנתבע, עם היוודע לו דבר פטירת המנוח   ב-1992, הוא זיכה את החשבון של התובעת בדיעבד בסכומי הפרמיות, מיום הפטירה.

נקבע

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981, אשר קבע חובות מיוחדות של בנק כלפי לקוחו קובע בסעיף 3 את חובתו של הבנק שלא לעשות - במעשה או במחדל - בכתב או בעל-פה, או בכל דרך אחרת, דבר העלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי למתן שירות ללקוח. עניינו של מהות השירות וטיבו הוא חזקה שנקבעה על-ידי המחוקק, בסעיף-קטן (1) לסעיף זה. מעבר לכך, קיימת חובת תום-הלב בעת מו"מ על כריתת חוזה (סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי)), אשר כרוכה בה חובת גילוי מלא ונאות, וכן חובת קיומו של חוזה בתום-לב (סעיף 39 לחוק החוזים). בנסיבות המיוחדות של המקרה, כאשר מדובר בעולים חדשים מרוסיה, שלא רק שאינם יודעים את השפה העברית, אלא שעצם מושג הביטוח זר להם, לא עמד הבנק בחובותיו האלמנטריות הן על-פי דיני החוזים, הן על-פי חוק הבנקאות, והן על-פי דיני הרשלנות. אין די בהחתמת לקוח מסוג זה על מסמכים וגביית הפרמיה אחר כך, מתוך הנחה שהלקוח יבין על איזה מסמך הוא חותם ומהן זכויותיו על-פי מסמך זה. היה על הבנק לאמץ אותן הנחיות שניתנו בזמנו על-ידי המפקח על הבנקים - ואשר אף העד מטעם הבנק אישר כי היום נוהגים כך - וליתן לתובעת ולבעלה המנוח הסבר מלא על טיבם של המסמכים שעליהם הם חותמים, אילו זכויות הם מעניקים ואילו חובות הם מתחייבים בגינם. לא נמצא איש מבין היועצים והמומחים השונים המועסקים על-ידי הבנק, אשר יידע את התובעת האלמנה על זכותה להפסיק לשלם את תשלומי המשכנתא. התנהגות זאת של הבנק, היא חמורה בעיני בית-המשפט הן מהבחינה המוסרית והן מן הבחינה המשפטית. לא יכול להיות ספק כי בעת ביצוע ההליכים לגרירת המשכנתא ידעו עובדי הבנק את זכויותיה של התובעת, ואף-על-פי-כן המשיך הבנק לגבות ממנה את הפרמיות ואת סכומי ההחזר מבלי ליידעה. מדובר ללא ספק בהתנהגות שלא בתום-לב בקיומו של חוזה. הבנק הפר את חובתו על-פי חוקי הבנקאות (שירות ללקוח), את חובת תום-הלב שלו על-פי דיני החוזים ואת חובת הזהירות שלו על-פי דיני הנזיקין.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן