שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תמצית פסק דין בושא: חסיון מסמכי ייעוץ משפטי

07.10.2005

 

חסיון מסמכי ייעוץ משפטי

 

ת"א (מחוזי-ת"א) 002486/02 קבוצת כרמלטון בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח', תק-מח 2003(2) 598.

עובדות: התובעת, קבוצת כרמלטון בע"מ (להלן: "כרמלטון") דרשה מהבנק הבאת מסמכים מסויימים, בידי עדה מטעם הבנק לשם הצגתם כראיה מטעם כרמלטון. החלטה קודמת בנושא קבעה כי החמצת הליכי גילוי מסמכים טרום המשפט אינה מונעת הצגת מסמכים שבעל הדין היריב לא גילה אותם על-ידי הבאתם לבית-המשפט לפי הוראת בית-המשפט בהתאם לתקנה 178(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. במקרה כזה הצגת המסמכים כראיה תתבצע בלי שלמבקש להגישם תהיה אפשרות לעיין בהם עיון מוקדם. לעניין החסיונות נקבע בעבר כי אינטרס בירור טענת התביעה הרלבנטית של כרמלטון מתגבר על חסיון הדיון והמסמך הפנימיים שהוא חסיון יחסי ואילו שני חסיונות אחרים – חסיון התקשורת עם עורך-דין וחסיון בנקאי עלולים לגבור על אינטרס הבירור האמור, בלבד שיוכח קיומם של החסיונות ביחס לכל מסמך ומסמך. בירור שאלת קיומו של חסיון יעוץ משפטי ייעשה על-ידי בית-המשפט כשהמסמכים יוצגו לעיונו.

כעת נותרו שלוש סוגיות הטעונות הכרעה: א) האם ניתן עקרונית לקבוע שמסמכי הייעוץ המשפטי חסויים; ב) איזו פרוצדורה ניתן לנקוט כדי לברר את מעמדו של כל מסמך בנפרד; ג) מיהו הנהנה מחסיון הייעוץ המשפטי.

הלכה: מסמכי הבנק ש"הוחלפו" עם יועציו המשפטיים ושניתן לראות בהם מימד של ייעוץ משפטי ענייני – חסויים.

שאלת החסיון הקונקרטי על כל מסמך תתברר בהליך שבו יובא המסמך לעיון בית-המשפט, אם ישתכנע שיש טעם לדבר.

פקידי הבנק הם בכלל "נהנה" מן החסיון האמור ולא יידרשו לחשוף חומר המשקף התייעצות מקצועית בין הבנק לעורכי דינו.

תמצית פסק-הדין: כב' השופט מודריק פסק כי מסעיף 48 לפקודת הראיות (נוסח חדש) נובע באורח ברור למדי שהתייעצות של לקוח עם עורך-דין ובכלל זה מסמכים שנמסרו מידי הלקוח לעורך-הדין ומעורך-הדין אל הלקוח – חסויים. זאת, בין שמדובר בהתייעצות לצורך הליך משפטי ובין שלא מדובר בהתייעצות לצורך הליך כזה; בין שצפוי הליך משפטי ובין שהליך כזה אינו צפוי. שני סייגים עשויים להיות לחסיון של מסמכים כאלה. הסייג האחד כרוך ב"החלפת" המסמכים והסייג השני כרוך בזיקת קשר ענייני לשירות המקצועי.

לעיתים מתעוררת סוגיית קבילותם של מסמכים שהוכנו על-ידי הלקוח או על-ידי עורך-הדין לקראת התייעצות וטרם הוחלפו; היינו, טרם הועברו מיד אחת למשניה. הפסיקה קבעה כי גם מסמכים כאלה חסויים ובתנאי שהוכנו לשם הליך משפטי קיים או לקראת הליך משפטי צפוי כשעניין ההליך המשפטי משמש גורם דומיננטי בהכנת המסמך.

ניתן להניח שכל, או לפחות רוב, המסמכים שהבנק תובע את חסיונם כמסמכי ייעוץ משפטי הם בחזקת "מסמכים שהוחלפו בין עורך-דין ללקוח" (ואין נפקא מינה שעורך-הדין הוא יועץ משפטי המועסק כשכיר בידי הלקוח). לפיכך צריך לסנן מתוך המסמכים הללו את אלה שלא "הוחלפו" ואת המסמכים נעדרי זיקת שירות מקצועי ענייני.

בגדר מסמכים ש"הוחלפו" ניתן לכלול סיכומי דיונים או פרוטוקולים של דיונים שבהם התבקש עורך-דין (יועץ משפטי) לחוות-דעה מקצועית, שכן מסמכים אלה משקפים "דברים" שהוחלפו עם עורך-הדין (החסיון חל, בנסיבות אלה הן על דברי עורך-הדין והן על דברי המשתתפים בדיון, שדבריהם הם בחזקת "החלפת דברים" עם עורך-הדין. אולם דיון שבו נדונים שני נושאים שונים, שאחד מהם אינו קשור בסוגייה שנדונה עם עורך-הדין; או דיון שנערך בשני שלבים שאחד מהם לא כלל כל התייעצות עם עורך-הדין, ניתן לפיצול. החסיון יחול רק על החלק שבו ניתן הייעוץ המשפטי).

סוגיה קשה יותר היא שאלת זיקת השירות המקצועי והענייני. ברור שלא יקום חסיון מעצם העובדה שבדיון נכח או השתתף עורך-דין ושבו לא נשאלה עצתו של עורך-הדין או שתרומתו לדיון לא היתה בחוות-דעת מקצועית. טול, למשל, דיון בבנק שבו מוערכת היתכנות כלכלית של פרוייקט. בדיון נוכח גם יועץ משפטי של הבנק והוא מעיר כי במדינת ישראל מלאכתן של ועדות התכנון והבניה מתנהלת בעצלתיים וריבוי ההליכים התכנוניים עלול לגרום לעיכוב ממשי של מלאכת הבניה, דבר שצריך להילקח בחשבון בהערכות הכלכלנים ובחישוביהם. ועוד נניח שבהקשר להערתו נשאל היועץ המשפטי אם ניתן בהליכים משפטיים כלשהם לזרז את הליכי התכנון או למנוע חלק מהם והוא נותן תשובתו. ברור שההערה הראשונה איננה ייעוץ מקצועי ענייני כלל ועיקר. גם בהערה השניה אפשר לראות "מסירת מידע מאוד פורמלי וראשוני" שקשה לראות בו שירות מקצועי ענייני.

הנה כי כן אם המסמכים שהבנק טוען לחסיונם כוללים התייעצות עם המערך המקצועי המשפטי של הבנק אזי חל עליהם חסיון גם אם לעת הכנתם לא החל עדיין ההליך המשפטי הנוכחי ואפילו לא היתה צפיה סבירה לפתיחת הליך זה.

מה הדין כאשר בעל דין טוען לחסיון ייעוץ משפטי ובעל הדין דידו טוען לתחולת סייג על מסמכים קונקרטיים. במצב דברים כזה נוצר באופן ברור "סכסוך" (lis) נקודתי הטעון הכרעה. לעניין החסיונות היחסיים קבעה הפקודה שיטה של בירור והכרעה באמצעות בית-המשפט[1]. לעניין החסיון המוחלט הנוגע לייעוץ משפטי לא נאמר בדין דבר[2].

כאמור, נקבע בהחלטה קודמת כי מסמכים שבמחלוקת יובאו לעיון בית-המשפט כדי לקבוע את מעמדם. ראוי לציין כי הדרך של הצגת מסמך שחסיונו שנוי במחלוקת, לעיונו של בית-המשפט לשם הכרעה בשאלת החסיון, הוכרה בפסיקתו של בית-המשפט העליון. אין חשש כי העיון של השופט במסמך עלול להשפיע על גיבוש עמדתו לגבי התוצאה, אפילו יגיע למסקנה שעל המסמך חל חסיון.

עם זאת יש להעיר כי כיון עקב תחולתו הרחבה יחסית של החסיון לפי סעיף 48 לפקודת הראיות, יצטרך בא-כוח כרמלטון אחרי שיקבל הסבר כללי על כל מסמך[3] (ישיבת התייעצות עם היועץ המשפטי של הבנק, העברת מסמך לעיון היועץ המשפטי, חוות-דעת יועץ משפטי וכיו"ב) לנסות לשכנע שהעיון במסמכים, מצד בית-המשפט באמת נחוץ.

אשר לזהות הנהנה – מבחינה תיאורטית אין ספק שהבעלים של החסיון הוא הלקוח (והוא, לכן, רשאי לוותר עליו) ואילו הנהנה מן החסיון הוא עורך-הדין. אולם ברור שהוצאת הלקוח מ"חוג" הנהנים בעצם שמה לאל את החסיון. דברים ומסמכים שהבנק החליף עם יועציו המשפטיים אמנם לא יתקבלו על-ידי בית-המשפט מידי היועצים, אך – אם לא ייקבעו גם פקידי הבנק (פקידי ה"לקוח") כנהנים מן החסיון – ניתן יהיה על נקלה לעקוף את החסיון באמצעות פקידים אלה.


 

לפיכך יש לקבל את דבריו של המלומד קדמי ולפיהם:

"ויהיו הדברים כאשר יהיו, נראה כי 'לקוח' לא יידרש לחשוף חומר המשקף התייעצות מקצועית בינו לבין עורך-דינו."[4]
 


[1]     אמנם הבירור, בעניינים אלה, מיועד לקבוע עדיפות של אינטרס החיסוי או של אינטרס הגילוי, אך ברור – והדבר גם מקובל – שלשם ההכרעה רשאי בית-המשפט "הדן בדבר" לעיין במסמכים או בראיות שחסיונם נטען ומפני ה"מקצועיות" של בית-המשפט אין חוששים להטיית דעתו או לרכישת "דעה קדומה" מכוח עיון במסמכים ובראיות שחסיונם יאושר.

[2]     פרט להסדר מיוחד לעניין סעיפים 235א-ח לפקודת מס ההכנסה.

[3]     השווה מחסיון אחר ע"פ 1152/91 סיקסיק נ' מ"י, פ"ד מו(5) 8.

[4]     י' קדמי, על הראיות, חלק שני (תשנ"ט) 772.