שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

תמצית פסק דין בנושא: סדר הדין המקוצר וזכות הגישה לערכאות

04.10.2005

 

סדר הדין המקוצר וזכות הגישה לערכאות; מימוש ני"ע כבטוחה

 

ע"א (מחוזי-ת"א) 002745/99 גד שעשוע נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (טרם פורסם, ניתן ב- 15.6.2003).

עובדות: המערער היה לקוח של הבנק-המשיב, ושוכנע להעביר את תיק ניירות הערך שלו לסניף הבנק. לטענתו, היה זה הבנק אשר עודד אותו, בצורה בלתי-מרוסנת, להשקיע בניירות ערך. אולם בהתמוטטות השערים בבורסה איבד המערער את כספו ואף האשראי, אשר קודם לכן ניתן לו על-ידי הבנק, נתבע ממנו. לגרסתו, הובטח לו כי תיק ניירות הערך שלו ינוהל במיומנות ובמקצועיות ועל-ידי מומחים מיוחדים של הבנק, אך לא כך היה הדבר.

הבנק הגיש נגד המערער תביעה כספית בסדר דין מקוצר. בתגובה ביקש המערער למחוק את התביעה או כותרתה או לחילופין, להעניק לו רשות להתגונן. בקשת הרשות להתגונן נדחתה מאחר שנקבע כי לא הונחה תשתית עובדתית היכולה להוות הגנה, ולו אף קלושה, כנגד התביעה. בית-המשפט קמא פסק בין היתר כי:

"הפעילות נעשתה על דעתו וביזמתו, החשבון שימש אף לצרכים אחרים, ואחריותו של המשיב לנפילתו הכלכלית של המבקש בחשבונות לא הוכחה, ולו אף לכאורה."
 

הלכה: בהליך של סדר דין מקוצר, בית-המשפט לא בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו, והוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על-פי החומר המצוי בפניו, לקבלה או לדחותה.

דחייתה של בקשת רשות להתגונן אינה מניעת זכות הגישה לערכאות.

תמצית פסק-הדין: כב' השופט גרוס פסק, כי האחריות לאופי הפעילות ולתוצאותיה רובצת לפתחו של המערער עצמו ואין מדובר בפעולה מטעם הבנק או מי משלוחיו החורגת מד' אמותיו של הדין בכל הנוגע להתנהגותם של בנקים. לא נמצא כל רמז קל או ראשית ראיה להתנהגות פסולה של הבנק או למניפולציה כלשהי מצידו.

הליך התביעה בסדר דין מקוצר מהווה חריג להליך התביעה הרגיל. בשונה מהליך תביעה רגיל, עשוי בית-משפט הדן בתביעה שהוגשה בסדר דין מקוצר, להכריע בתביעה, כולה או מקצתה, על סמך האמור בכתב התביעה ובבקשת הרשות להגן ועל בסיס הדיון המתייחס לבקשה זו בלבד. במסגרת זו נותן בית-המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן[1].

בית-המשפט אמנם לא בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו[2], אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על-פי החומר המצוי בפניו, לקבלה או לדחותה.

נטען כי הבנק לא היה רשאי למכור את ניירות הערך ששימשו כבטוחה. לעניין זה די להפנות לדבריו של כב' הנשיא ברק[3]:

"... מניות" אלה לא היו רשומות על שמם של המערערים, אלא על שמה של "חברת רישומים"... מהו, איפוא, האובייקט של המשכון? התשובה הינה כי... יש להם למערערים זכות אובליגטורית כי יירשמו כבעלי המניות במרשם בעלי המניות של חברה פלונית, ועומדת להם זכות בכל עת ליתן הוראה שמטרתה לממש את הערך הכלכלי של המניה... זכות אובליגטורית זו של המערערים מושכנה לבנק המשיב. כאשר המערערים לא קיימו את חיובם כלפי הבנק המשיב, היה הבנק רשאי לממש את המשכון. בנסיבות העניין שלפנינו – ובהיות המשכון זכות – רשאי היה הבנק לבצע מימוש עצמי של המשכון. אחת הדרכים הפתוחות בפני הבנק, היא זו של מכירת הזכות. זאת עשה הבנק. נמצא כי לא נפל כל פגם בפעילות הבנק המשיב".
 

המערער גורס כי בית-המשפט מנע ממנו את "יומו בבית-המשפט" בדחותו את בקשתו להתגונן. בית-המשפט העליון הכיר בהיות זכות זו זכות-יסוד[4]. ולאחרונה אף גוברת הנטיה להכיר בהיותה זכות חוקתית[5]. אולם לא ניתן לסבור כי דחייתה של בקשת רשות להתגונן, הינה מניעת זכות הגישה. זכות הגישה מוקנית באמצעות שתים אלה: בעצם הגשתה של בקשת הרשות להתגונן ובדיון הנערך בנוגע אליה תוך חקירת המצהיר ותמיד בהחלטה מנומקת כדבעי. כך הדבר ברגיל, כך הדבר במקרה דנן.[1]     ראו ע"א 5480/98 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' שוקי אבו, פ"ד נב(2) 476, ע"א 465/89 בן צבי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה(1) 66 וכן ע"א (ת"א) 1813/01 אלבו ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ (טרם פורסם).

[2]     ראו: ע"א 518/87, 64/88 פטלז'אן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ (לא פורסם).

[3]     ע"א 4294/97 אובליזר טוביה נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד נו(2) 389.

[4]     ראו: ע"א 3833/93 לוין נ' לוין, פ"ד מח(2) 862 ו- ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577, דברי השופט גולדברג בעמ' 590 ואילך, ודברי השופט חשין בעמ' 628 ואילך.

[5]     ראו: דברי כב' השופטת פרוקצ'יה, ב- רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינסון, תק-על 2001(1) 1120, פסקה 5 להחלטה; וכן: ד"ר שלמה לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד (תשנ"ט-1999, 6-7); וספרו של ד"ר יורם רבין, זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית (תשנ"ח -1998).

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן