שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

דרישה לגילוי מסמכים ומתן צו

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   03.10.2005

 

דרישה לגילוי מסמכים ומתן צו

לא ניתן לבקש צו גילוי מסמכים לפני שהוגשה תביעה, כדי שניתן יהיה להחליט אם יש מקום להגשתה. דרישה לגילוי מסמכים היא כלי עזר דיוני, אולם יכולה לשמש כסעד עיקרי כאשר המסמכים הנדרשים הם חשבונות. במקרה כזה נדרש כי התובע יוכיח – ולו לכאורה – כי קמה לו זכות תביעה לגבי הכספים אודותיהם הוא מבקש לקבל חשבונות[1].

צו גילוי מסמכים אינו נותן, כשהוא לעצמו, למבקש את הזכות או את האפשרות לראות את המסמכים שבידי יריבו ומטרתו רק לשמש כמבוא לכך. "גילוי" פירושו גילוי קיום מסמכים או גילוי הימצאותם בידי בעלי הדין, בהווה או בעבר, ולאו דווקא גילוי תכנם. המסמך יכול שיהיה חסוי, או שאין לבעל הדין שליטה עליו, ויתכן שיהא פטור מלהציגו, אך גילוי קיומו חובה, אפילו יטען לחסויו[2].

ההליך של גילוי מסמכים נועד לאפשר לבעל דין לדעת מראש אלו מסמכים רלבנטיים מצויים בידי יריבו, לרבות מסמכים שאין בעל הדין שכנגד מתכוון להגיש כהוכחה במשפט. הכוונה היא הן למסמכים "מזיקים" העלולים לפעול לרעת המבקש, אשר יהיה עליו להפריכם או להסבירם, והן "למסמכים מועילים" שתוכנם עשוי לתמוך דווקא בגרסת המבקש[3].

 

הליכי גילוי המסמכים על-פי התקנות נוהגים רק בין בעלי הדין בתובענה. אולם, ניתן לעתור לצו כלפי חברות שאינן בעלות דין, אם הן בבעלותו ובשליטתו המלאה של בעל הדין, כך שהעיון במסמכיהם הוא בגדר עיון במסמכים "המצויים, או היו מצויים ברשותו או בשליטתו" של בעל הדין. צד חייב בגילוי מסמכים בכלל – ובמסמך פלוני בפרט – רק אם המסמך מצוי, או היה מצוי ברשותו או בשליטתו ולא ברשותו או בשליטתו של אדם אחר[4].

 

תנאי מוקדם להגשת הבקשה הוא אי-היענותו של בעל הדין שכנגד לפניית בעל הדין המבקש. במקרה כזה קובעת תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי כי רשאי בית-המשפט או הרשם ליתן צו שיהא ערוך לפי טופס 10, אשר מורה לבעל דין האחר לגלות בתצהיר הערוך לפי טופס 11, מהם המסמכים הנוגעים לעניין הנדון המצויים, או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה[5].

בית-המשפט או הרשם רשאי גם לסרב לבקשה או לדחותה לזמן אחר, או ליתן כל צו אחר שייראה לו מתאים, בין דרך-כלל ובין לסוגים של מסמכים[6].

כאשר לא נאמר במפורש בהחלטה שגילוי מסמכים ייעשה בדרך אחרת, יש לפרש את ההחלטה בעניין גילוי מסמכים כמתייחסת לגילוי מסמכים בתצהיר ערוך לפי טופס 11, בהתאם לתקנה 112, ולא, למשל, בדרך של התכתבות בין באי-כוח הצדדים[7].

יצויין כי, נוסחו של טופס 11 האמור, וכן נוסח תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, מחייבים את המצהירים כולם להצהיר כי חקרו ודרשו לשם איתור המסמכים. כלומר, נאסר על המצהיר להיות פסיבי, עובר לעריכת התצהיר, ולהתחמק בכך ממילוי הצו[8]. בנוסף המצהיר נאלץ לגלות לא רק את המסמכים שברשותו או בשליטתו אלא גם אלו שהיו מצויים בחזקתו או בשליטתו תוך ציון מקום הימצאם של המסמכים בעת הגשת התצהיר. מנסח התצהיר דאג לכך, כי המצהיר לא יוכל להעלים מסמכים שיצאו מרשותו, שאילו יכול היה לעשות כן אין לך דבר פשוט יותר ממסירתם לאחר לפני עריכת התצהיר וקבלתם בחזרה למחרת היום[9].

הכלל הוא כי התצהיר צריך להינתן על-ידי בעל הדין שכנגד ולא על-ידי אדם אחר[10].

אם המדובר בכמות רבה מאוד של מסמכים קיימת אפשרות ליתן תיאור בתצהיר של המסמכים לסוגיהם וציון מספריהם בכל סוג[11].

תצהיר גילוי מסמכים יש בו משום "סופיות":

"המצהיר אינו יכול להיקרא לחקירת שתי וערב, ואף אין מרשים ליריבו להוכיח בראיות אחרות, שהתצהיר אינו מגלה את כל האמת לאמיתה, ובלבד שיהיה ערוך כחוק, היינו שנחזה לגלות את הכל בהתאם לטופס 11."[12]

על מנת שניתן יהיה לראות בתצהיר גילוי המסמכים תצהיר "סופי", עליו לענות על כל הנדרש בהתאם לתקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי[13].

הגשת תצהיר לגילוי מסמכים כללי לפי תקנה 112 לתקנות הנ"ל, אין בה כדי למנוע מתן צווים נוספים לגילוי או לעיון במסמכים. לפי תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, בית-המשפט או הרשם רשאי "בכל עת", בין שניתן צו גילוי מסמכים או הוגש תצהיר על מסמכים ובין אם לאו, ליתן, לפי בקשת בעל דין, צו לפי טופס 12, המורה לבעל דין אחר לגלות בתצהיר אם מסמך פלוני המפורש באותה בקשה מצוי, או היה מצוי, ברשותו או בשליטתו, ואם אינו מצוי בה – מתי יצא ממנה ומה היה עליו[14]. בקשה לגילויו של מסמך פלוני אינה צריכה להיתמך עוד בתצהיר על-פי תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, על-אף שבתקנות תשכ"ג היה צורך בתצהיר כזה[15]. כמו כן אין בתקנה כל אזכור לתכנים מיוחדים האמורים להופיע בבקשה, כגון ידיעה פוזיטיבית של המבקש כי המסמך מצוי ברשות הצד שכנגד[16].

יצויין כי, על-אף לשון תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי, מתבקש מעיקרון הגילוי כי בשעה שאין ביכולתו של בעל-דין להצביע על מסמך ספציפי – בית-המשפט יתיר גילוי ועיון גם בסוגי מסמכים. זאת, בתנאי שהוכחה הרלבנטיות שלהם לעניין שבמחלוקת[17].

גישה זו נותנת פירוש מרחיב לתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי. זאת במסגרת סמכותו הרחבה של בית-המשפט בעניין גילוי מסמכים, ותוך שמירה על דרישת הרלבנטיות לעניין הנדון. ניתן לסכם כי הכלל בסוגיית גילוי המסמכים בין בעלי דין הוא של גילוי רחב בשלב המקדמי, ללא דקדקנות יתר, ובלבד שהמסמך רלבנטי כאמור למחלוקת הנדונה בבית-המשפט[18].[1]     ה"פ (י-ם) 510/98 וינשטיין נ' בראשי, דינים מחוזי לב(8) 502.

[2]     י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהד' שביעית) 432.

[3]     א' גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי, עמ' 162.

[4]     א' גורן, 164.

[5]     שם, תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי.

[6]     שם, תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי.

[7]     בר"ע (חי') 123/96 נחמיאס נ' נחמיאס, דינים מחוזי כו(3) 478.

[8]     א' גורן, 170.

[9]     י' זוסמן, 433.

[10]    י' זוסמן, 432.

[11]    בר"ע (חי') 123/96 נחמיאס נ' נחמיאס, דינים מחוזי כו(3) 478.

[12]    י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהד' שביעית, עמ' 436 סיפא – 437.

[13]    בר"ע (חי') 123/96 נחמיאס נ' נחמיאס, דינים מחוזי כו(3) 478.

[14]    שם, תקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי.

[15]    א' גורן, 163.

[16]    ת"א (ת"א) 2048/01 דר' בורשטיין נ' מוביקס, דינים מחוזי לג(7) 876.

[17]    לפירוט ראה: רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193.

[18]    ת"א (ת"א) 2048/01 דר' בורשטיין נ' מוביקס, דינים מחוזי לג(7) 876.

 


פרטים אודות 
עו"ד גלעד נרקיס  

ספרים נוספים בתחום הבנקאות
 
כרך א'-החובות החלות על הבנקים
כרך ב' - דיני שטרות
כרך ג'  - סדרי דין
כרך ד' - אשראי בנקאי
כרך ה'  - מימוש משכנתא
כרך ו'-מנהלי תיקים ויועצי השקעות


            הספר
הלוואות חוץ בנקאיות
   עו"הד גלעד נרקיס
    וורד שיידמן תקן

   
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן