שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הפירוט הנדרש בתצהיר

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   02.10.2005

 

הפירוט הנדרש בתצהיר

ההלכה היא, כי המבקש רשות להתגונן אינו רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות בתצהירו, אלא עליו להיכנס בתצהירו לפרטי העובדות שעליהן הוא מבסס את טענות הגנתו.

 

הפסיקה הטילה על המבקש רשות להתגונן את הדרישה שיפרט באורח דווקני ומדוייק גם את הסכומים נגדם הוא טוען: על המבקש להצביע על תשתית חישובית שונה לגבי הקרן בגינה הוא מבקש להתגונן וכן לפרט את סכומי הריבית כנגדה הוא מלין, ולא די בפירוט סתמי אלא עליו להציג חישוב מלא ומדוייק לביסוס גרסתו[1].

 

תצהיר אליו נילוות חוות-דעת רואה חשבון אך בלי שהמומחה יתכבד לאשר בתצהיר פרטי חשבונותיו וחישוביו בתמיכה לבקשת רשות להתגונןאינו עונה לדרישת "הפירוט"[2]. רק אם המומחה אישר בתצהיר פרטי חישוביו ניתן לבקש לזמן את המומחה לחקירה נגדית ולעמוד על נכונות לכאורה של אותם חישובים וכל יתר הפרטים הכלולים בבקשת הרשות להתגונן. משלא נעשה הדבר, תצהיר המבקש הוא סתמי, ובגין כזה, אין נותנים רשות להתגונן.

המצהיר חייב בתצהירו להביא את כל אותן העובדות שהוא מבקש להוכיחן ואין לערוך תצהיר על-ידי איזכור והפניה אל מסמך אחר כגון: כל העובדות המפורטות בכתב התביעה הן נכונות. תצהיר כזה הוא פסול ולא יתקבל[3].

 

כך למשל, בעניין אברהמי ובניו חברה לבניין נ' בנק המזרחי[4] נקבע כי לא תינתן רשות להתגונן, כאשר בתצהיר התומך בבקשת רשות להתגונן נגד התביעה מעלה המבקש טענות כלליות בדבר חיוב בריבית מופרזת, רישומים שגויים בחשבונות, אילוץ הבנק ליטול הלוואות לצורך מימון תוכניות חיסכון, חיוב בעמלות גבוהות וכדומה. טענות כאלה נטענו על דרך הסתם ובאופן כללי והמבקשים לא טרחו לפרט את פרטי ההגנה לגבי כל עניין ועניין והסתפקו בהפניה אל תביעה שהגישה מבקשת מס' 1 נגד הבנק להחזרת כספים בגין אותם חיובים ואל חוות-דעת של מומחה לניתוח נתונים ובדיקת חשבונות בנקים, התומכת באותה תביעה אחרת.

בעניין קואופ אבן-יהודה נ' בנק הפועלים בע"מ[5] נדונה השפעת צורת ניסוח התביעה על דרישת הפירוט בתצהיר. נקבע כי המערער לא יכול היה בתצהירו להביא פרטים באשר לחישובי הריבית של הבנק, שכן נתונים אלו הם בחזקתו של הבנק והאחרון לא צירף בעצמו פירוט כיצד הגיע לסכום שתבע. מן הראוי לשקול גם את צורת ניסוח התביעה, אשר עשויה להקשות על המבקשים להעלות גירסת הגנה מדוייקת ומפורטות תוך הזמן הקצוב להגשת בקשתם לרשות להתגונן.

 

בעניין אפ. אר. השקעות[6] נדונה תובענה שהוגשה נגדו בצירוף חשבונות מקוטעים. בידי הלקוח לא היו העתקי החשבונות הדרושים לו להגנתו. נקבע, כי הלקוח יוכל לבקש מהבנק עם קבלת כתב התביעה (ורצוי עוד לפני כן) שהחשבונות האמורים ימסרו לו, או הוא יוכל לבקש לעיין בספרי הבנק ולצלמם. במידה והבנק לא ייענה לו, ללא צידוק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן על מנת להטיל על הבנק להוכיח באופן דווקני את תביעתו או לברר את החשבונות ולקבל את העתקיהם במסגרת קדם משפט.

בהתאם לכך, טענו המבקשים בפרשת רוזנר[7] כי לא הועברו לידיהם כל המסמכים שנדרשו מהבנק. המסמכים שהיו חסרים למבקשים הינם: דו"ח כונס הנכסים מטעם הבנק וצילומי 32 שיקים, אשר נדרשו על-ידי בא-כוח המבקשים. נקבע, כי מדובר במסמכים הרלבנטיים לתביעה והחשובים למבקשים לצורך הגנתם. ככל שאי-המצאת המסמכים האמורים, יש בה לפגוע באי-פירוט כדבעי של טענות הגנתם, יש בכך כדי להצדיק מתן רשות להתגונן.

בפרשת גדעון בן-צבי נ' בנק מזרחי מאוחד[8] נקבע כי לא יוכל המערער להיאחז בטענה שהיעדר הפירוט נובע מחוסר אפשרות להשיג מסמכים מהבנק, שכן כאן לא עמד המערער בדרישה המקדמית לבקש את המסמכים מן הבנק. אילו עמד בכך והבנק היה מסרב ליתן או להציג לו את המסמכים החיוניים, כי אז היה מקום ליתן לו רשות להתגונן חרף הצגת העובדות החלקיות בשל העדר מסמכים[9].

בעניין בן יוסף[10] נפסק על-ידי בית-משפט השלום כי התניית שירות בשירות כמוה כטענת תרמית ויש לפרט אותה כדרך שמפרטים טענות תרמית בכתב תביעה. יש לציין מי מפקידי הבנק הכריח את המבקשת לפתוח תוכנית חיסכון כהתניית שירות בשירות ומה קיבלה בתמורה לכך; תאריכים שבהם הדבר נעשה; עם מי מפקידי הבנק נערכו שיחות שכאלו ואת תוכן השיחות. לעניין טענה זו אין למבקשת צורך במסמכים כיוון שהיתה זוכרת אירוע שכזה לו התקיים והיה עליה לפרט את הפירוט המינימלי הנדרש גם ללא השגת המסמכים מהבנק.[1]     ראה בש"א (ת"א) 129535/98 שיראל נ' כתר, דינים שלום טו 141, ומראי המקום שם.

[2]     ע"א 465/89 גדעון בן-צבי נ' בנק מזרחי מאוחד, פ"ד מה(1) 65.

[3]     י' זוסמן, כנ"ל עמ' 657.

[4]     בש"א 216/89 אברהמי ובניו חברה לבניין נ' בנק המזרחי, פ"ד מג(2) 172.

[5]     ע"א 105/89 קואופ אבן-יהודה נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד מה(3) 585.

[6]     רע"א 3545/90 בנק המזרחי המאוחד נ' אפ.אר. השקעות, דינים עליון יז 12.

[7]     ת"א (ת"א) 1131/92 רוזנר נ' בנק המזרחי המאוחד, דינים מחוזי לב(3) 295.

[8]     ע"א 465/89 גדעון בן-צבי נ' בנק מזרחי מאוחד, פ"ד מה(1) 65.

[9]     ראה: ע"א 228/69 שם טוב נ' בנק מרכנתיל בע"מ ואח', פ"ד כג(2) 784, 785.

[10]    בש"א (ראשל"צ) 1812/02 ג'ולי בן יוסף נ' בנק דיסקונט, דינים שלום כא 647.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן