שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

הפסקת מירוץ ההתיישנות

מאת: עו"ד גלעד נרקיס   |   02.10.2005

 

הפסקת מירוץ ההתיישנות

תביעה מתיישנת אם לא הוגשה עליה תובענה תוך התקופה הקבועה בחוק. כלומר הגשת התובענה מפסיקה את מירוץ ההתיישנות[1]. בעניין ירקוני[2] נפסק כי עצם הגשת התובענה היא המפסיקה את מירוץ ההתיישנות, ולעניין זה אין נפקא מינה אם כתב התביעה הובא לידיעת הנתבע ובין אם לאו. תאריך הגשת כתב התביעה לבית-המשפט הוא התאריך הקובע לעניין התיישנות ולא תאריך מסירתו לנתבע[3].

בעניין מגדל[4] נשאלה השאלה האם, לנוכח הוראתו של סעיף 10 לחוק הפרשנות, יש משמעות לכך שימיה האחרונים של תקופת ההתיישנות, חלפו במהלך פגרת בתי-המשפט. נפסק, כי אף אם מירוץ תקופת ההתיישנות אינו נפסק עקב הפגרה, הרי שאם ימיה האחרונים של תקופת ההתיישנות חלים בפגרה, נדחה סופה של תקופת ההתיישנות ליום החול הראשון שלאחר פגרת בתי-המשפט.

כאשר התובע מגיש את תביעתו לבית-המשפט ומבקש בגינה פטור מאגרה, ייעצר מירוץ ההתיישנות במועד בו הוגשה התביעה יחד עם הבקשה למתן פטור מאגרה. משכך, אין לקחת בחשבון לעניין תקופת ההתיישנות את התקופה הנדרשת למתן החלטה בבקשת הפטור. עיקרון זה תקף גם במצב בו נמחקה הבקשה למתן פטור מתשלום אגרה, אולם לא נמחקה התביעה גופא[5].

בעניין אסרף[6] משכן הנתבע לטובת הבנק התובע להבטחת חובותיו והתחייבויותיו את מכוניתו. משהצטברה בחשבון יתרת חוב אשר לא נפרעה הגיש התובע בקשה למימוש משכון. הליכי מימוש המשכון עוכבו כנגד תשלומים חודשיים, ומשלא עמד הנתבע בתשלומים אלה מומש המשכון ונמכר. עם זאת, נותרה בחשבון יתרת חוב, שבגינה הוגשה התביעה. לטענת הנתבע, דין התביעה להידחות בשל התיישנות. לטענת התובע מירוץ ההתיישנות הופסק עם הגשת הבקשה למימוש משכון ועד למועד מימושו, מכוח סעיף 5 לחוק ההתיישנות.

בית-המשפט פסק כי פתיחת תיק ההוצאה לפועל מהווה את "הודעת הדרישה" הראשונה מטעם התובע, וממועד זה מתחיל מירוץ ההתיישנות, ודחה את טענת התובע בדבר עצירת מירוץ התיישנות עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, בקובעו כי נקיטת הליכים למימוש משכון אינם בגדר "תובענה" לעניין חוק ההתיישנות.[1]     ז' יהודאי, דיני התיישנות בישראל (1991) 87.

[2]     ע"א 169/65 רשות הפיתוח נ' ירקוני, פ"ד יט(2) 595

[3]     המ' 95/74 עמליה חברה לספנות בע"מ נ' מגדל, פ"ד כח(2) 108.

[4]     ע"א 3141/99 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' עו"ד פונדמינסקי, דינים עליון ס 146.

[5]     בר"ע (ב"ש) 703/98 אלימלך מרים נ' קראווני רחל, תק-מח 98(2) 180.

[6]     ת"א (ת"א) 92231/01 בנק הפועלים נ' אסרף יצחק, תק-של 2002(3) 120.

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן