שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ההליכים בהוצאה לפועל

 • זכות הבנק לפעול למימוש דירה בהליכי הוצאה לפועל כנגד "העזבון"

  מות החייב איננו מביא להפסקת הליכי הוצאה לפועל כנגד עיזבונו – בין אם העיזבון חולק ובין אם טרם חולק. ראש ההוצאה לפועל רשאי לנקוט בהליכים כלפי נכסי העיזבון שבידי מנהל העיזבון או היורשים.

  לא ניתן גם להתעלם מטענתו של הבנק, כי הדרישה שהציב בית המשפט המחוזי, לנהל את ההליכים אל מול היורשים כולם, עשויה להכשיל את הליכי ההוצאה לפועל מקום שבו היורשים הפוטנציאליים, הם עצמם, מעכבים את הסדרת הירושה.

 • מימוש משכון – העברת נכס על ידי כונס נכסים

  מהו הדין כאשר הזכויות בנכס הועברו שלא על ידי החייב, אלא על ידי כונס נכסים במכר כפוי, במסגרת הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על הזכויות בנכס – האם ההגבלה על עבירות הזכויות בנכס חלה גם על הכונס כך שנטל תשלום הוצאות הפיתוח חל על פדיון מכירת הזכויות לפני פדיון המשכון?

 • טענת "פרעתי" לגבי מימוש משכנתא, ביצוע שטר וחיובים אחרים שאינם פסק-דין

  חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ("חוק המקרקעין"), קובע כי מימוש משכנתא יהיה על-פי פסק-דין של בית-משפט או על-פי צו ראש ההוצאה-לפועל. עוד נקבע, כי המימוש ייעשה "בדרך האמורה בסעיף 18, לחוק המשכון, התשכ"ז-1967"....
 • פרסום המכירה

  כעבור 15 ימים לפחות ממשלוח הדין וחשבון לזוכה ולחייב כאמור בתקנה 65(ג), תפורסם מודעה ברבים על מכירתם של המעוקלים; המודעה תפרט את המעוקלים ויצוין בה סכום השומה, התקופה להגשת הצעות קנייה, והלשכה שאליה יש להגיש את ההצעות האמורות.

 • שומת המקרקעין

  עברו 7 ימים מיום המצאת ההודעה על המכירה, והחייב לא שילם את החוב הפסוק, ייצא שמאי מקרקעין מוסמך אל המקרקעין המעוקלים ויערוך דין וחשבון ויישום את ערכם של המקרקעין; לשם כך רשאי הוא להיכנס אל המקרקעין....

 • חשיבות ההקפדה על הוראות הדין לגבי סדרי המכירה

  מכירת נכס לשם גביית חוב של בעליו היא מהלך חמור וקיצוני הפוגע בזכות הקניין שלו לשם מימוש זכות אחרת. לפיכך, יש להקפיד בייחוד על כך שכל ההליכים ייעשו תוך הקפדה מלאה על הוראות הדין ועל כך שיתנהלו בהגינות וביושר....
 • שכר עורך-דין וכונס נכסים

  סעיף 81ב1(ד) קובע, כי על-אף הוראות סעיפים 10 ו- 59, על שר המשפטים, בהתייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין, לקבוע הוראות לעניין שכרו של עורך-דין בהליכים לפי סעיף 81ב1, ולעניין שכרו של כונס נכסים....
 • ההליך לביצוע משכנתא

  משכנתא שאינה רשומה לא ניתנת למימוש לפי חוק ההוצאה-לפועל, וצריך יהיה להקדים ולהגיש תביעת מימוש לבית-המשפט לפי סעיף 90 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969[2].....

 • דרך מימוש המשכון ושיקול דעתו של ראש ההוצאה-לפועל

  הוראת סעיף 18 לחוק המשכון מסמיכה אפוא את ראש ההוצאה-לפועל לסטות מדרכי המימוש הרגילות הקבועות בחוק ההוצאה-לפועל ולהורות על "דרך אחרת, שראה אותה יעילה וצודקת יותר בנסיבות העניין"....
 • בקשת ביצוע משכון: האם מתחייב צירוף שטר משכון?

  בטופס 4 לתוספת לתקנות, לפיו יש להגיש את הבקשה לביצוע משכון, נמצא, לראשונה, הביטוי "שטר משכון", שעל-פי הטופס יש להגישו לביצוע....
  1  |  2    ›   »