שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

ביטוח המשכנתא

 • הבנק התרשל בעריכת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא

  הבנק נהג ברשלנות בנסיבות בהן פוליסת ביטוח החיים של הלקוח (שנרכשה במסגרת ביטוח המשכנתא) בוטלה עקב כשלים חוזרים בקליטת טפסי הוראת הקבע, אשר הועברו באמצעות חברת הביטוח לבנק.
 • פוליסת ביטוח חיים במשכנתא - האם הבנק הסביר ללקוח מהם תנאי פוליסת הביטוח ?

  הבנק נדרש להסביר ללקוח באופן מפורש וברור מהם התנאים הקבועים בפוליסת ביטוח המשכנתא
 • ביטוח חיים - משכנתא

  ביטוח חיים במשכנתא - במישור הנורמטיבי, איני סבורה כי מוטלת על הבנק חובה להזהיר לווים מפני נטילת משכנתא, ללא ביטוח חיים תקף, למשך כל תקופת החזר ההלוואה; יחד עם זאת, בהתחשב בכך שהבנק מחייב את הלווים בעריכת ביטוח ואף מציע להם לערוך פוליסת ביטוח חיים, באמצעות סוכנות ביטוח שהינה חברת בת של הבנק, ובמיוחד כאשר הלווים הם הנושאים בעלות הביטוח, מוטלת על הבנק חובה להביא לידיעת הלווים את תנאי פוליסת הביטוח המוצעת על ידו מחד ואת אפשרותם לערוך ביטוח, באופן עצמאי, בכל חברת ביטוח אחרת, מאידך.

 • חובת הגילוי במענה על שאלות המבטח

  סעיף 6(א) לחוק מטיל את חובת הגילוי על המבוטח רק בנוגע לשאלות שמציג המבטח למבוטח בהצעת הביטוח. על שאלות כאלה חייב המבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות. יש להבין שאלה בהצעת ביטוח על-פי תכליתה. מתכלית זו תיגזר רוחבה של חובת הגילוי הנדרשת מהמבוטח....
 • חובת הבנק ליידע את הלקוח בדבר האפשרות לערוך ביטוח חיים

  שאלה נכבדה שלעניות דעתנו טרם הוכרעה עד תום, היא האם קיימת חובה כלשהי מצד הבנק להעמיד את הלקוח, הבא לקחת הלוואת משכנתא, על האפשרות לערוך ביטוח חיים, או אף האם קיימת חובה על הבנק לדרוש כאמור. אכן זוהי שאלה נכבדה שבתי-המשפט עסקו בה לא אחת, אך כפי שאמרנו לא נמצא פסק-דין מנחה היכול לקבוע מסמרות בעניין זה....
 • חובת הגילוי באשר לתנאי הביטוח שערך הבנק ללקוח

  הוראות המפקח על הבנקים קובעות כי על הבנק להודיע ללקוח אחת לשנה על הסכומים ששולמו בגין ביטוח במהלך השנה החולפת, לרבות אישור בגין שיעור וסכום הפרמיה השנתית ששולמה בגין כל אחד מהביטוחים....
 • ביצוע ביטוח באמצעות חברת ביטוח חיצונית לבנק

  בהוראות המפקח נקבע כי הבנק יודיע ללקוח הלווה כי הוא רשאי לבצע את הביטוחים במישרין עם חברת ביטוח שלא באמצעות הבנק. במקרה כזה, רשאי הבנק לעמוד על קיומם של אותם תנאים הדרושים לשם הבטחת זכויותיו. הודעה כאמור תופיע באופן בולט ובאותיות גדולות בדפי ההסבר, בהסכם ההלוואה ובהודעה השנתית אותה אמור הבנק לשלוח ללקוח....

 • כללי

  במסגרת הליך קבלת המשכנתא נדרשים הלווים, כדבר שבשגרה, לבטח עצמם בביטוח חיים, וזאת במידה שחלילה יפקוד אותם אסון, חברת הביטוח תשפה את הבנק ביתרת החוב. או אז לא יידרש הבנק לנקוט בהליכים לגביית יתרת החוב. במקרים בהם מדובר במספר לווים....
 • חובתו של הבנק להסביר זאת ללקוח

  מות אחד הלווים שלו ביטוח חיים, מפקיע את הצורך בהמשך תשלומי המשכנתא ופרמיית הביטוח; חובתו של הבנק להסביר זאת ללקוח

  ת"א (שלום-ת"א) 18801/93 רוזה שרבייט נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ

  התובעת ובעלה המנוח חתמו על הסכם הלוואה עם הבנק הנתבע, לצורך רכישת דירה. במועד חתימת ההסכם הם הוחתמו על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח בין הבנק לבין חברת ביטוח. התובעת המשיכה לשלם את כל תשלומי המשכנתא והפרמיות אף לאחר פטירת בעלה. שלוש שנים מאוחר יותר, הודיעה לבנק על פטירת בעלה. בשלב זה, עדיים לא היתה מודעת לזכויותיה על-פי חוזה הביטוח, שכן הבנק לא הודיע לה על זכותה להפסיק לשלם את תשלומי המשכנתא ולזכות בסילוק יתרת ההלוואה. מאידך גיסא, המשיך הבנק לגבות הן את החזר ההלוואה והן את פרמיות הביטוח. רק שלוש שנים מאוחר יותר, נודע לה על זכויותיה. לטענת התובעת, התרשל הבנק באי-הסברת זכויותיה.