שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

סעדים זמניים עיקולים עיכובי יציאה צווי מניעה

 • השיקולי במתן סעד זמני - מימוש נכס עיסקי

  הכרעה בבקשה למתן סעד זמני תיעשה בהתחשב בסיכוייו של המבקש לזכות בערעור שהגיש ובמאזן הנוחות בין הצדדים

 • אין בעובדה שבעל דין ייאלץ לממש זכייתו בחו"ל כשלעצמה מהווה הכבדה

  בית משפט העליון דחה את הבקשה וקבע שאין בעובדה שבעל דין ייאלץ לממש זכייתו בחו"ל כשלעצמה מהווה הכבדה  משלושה טעמים...
 • דרישת תום הלב ממבקש הסעד הזמני

  ביהמ"ש קבע כי בעל דין העותר לקבלת סעד במעמד צד אחד חייב לגלות לבית המשפט את כל העובדות שיש בהן כדי להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט. זאת, בין שעובדות אלה פועלות לטובתו ובין שהן פועלות לחובתו. אי גילוי עובדות מהותיות פועל לחובתו של בעל הדין שלא גילה עובדות אלה ומצדיק את דחיית בקשתו.

 • שיהוי בהגשת בקשה לסעד זמני

  בית המשפט בעניין סיעת שינוי קבע כי אף שמצא כי העתירה לוקה בשיהוי סובייקטיבי ובשיהוי אובייקטיבי נראה כי בבחינת היחס בין שלושת היסודות הרלוונטיים לשיהוי, על-פי משקלו היחסי של כל אחד מהשיקולים בנסיבות המקרה נוטה הכף לעבר העותרים ויש לדון בעתירה על אף השיהוי הרב בהגשתה.

 • כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

  בית המשפט קבע על כן כי הגם שמחובת המבקש היה להמציא את הצו במועד, הרי עצם ידיעת המשיב על קיומו במועד האמור, מובילה למסקנה כי אין מקום להורות על פקיעת הצו רק נוכח אי המצאתו במועד, אם כי יש לשקול חיוב המבקש בהוצאות המשיב בגין מחדלו להמצאת הצו והמסמכים במועד.

 • תוקפם של סעדים זמניים לאחר שהעניין עבר לבוררות על פי סעיף 5 לחוק הבוררות

  לערכאה שיפוטית הדנה בתובענה מכח סמכותה השיפוטית נתון כח שיפוטי ליתן סעדי ביניים כל עוד הענין נדון בפניה. בכלל זה גם סעדי ביניים הניתנים במשולב עם ההחלטה לעכב הליכים. סעדים אלה תקפים ועומדים בעינם גם לאחר התליית התובענה במסגרת עיכוב הליכים והעברת הענין לבוררות, וכל עוד לא שונו או בוטלו בידי ערכאה מוסמכת. מהשלב שבו הענין הועבר לבוררות, הערכאה המוסמכת ליתן סעדי ביניים מכאן ואילך היא בית המשפט המחוזי, כבעל סמכות ייחודית לדון בענייני בוררות מכח חוק הבוררות.

 • מהות העיקול - אימתי ניתן להטיל עיקול

  בהלכה הפסוקה נקבע כי אפשר להגדיר "עיקול" כפעולה משפטית, המופנית נגד בעליו של נכס או מחזיק בו, והיא באה להגביל את הסחירות של הנכס ואת יכולת השימוש בו, כדי שהזוכה יוכל להיפרע ממנו חוב המגיע לו.

  העיקול יכול שיוטל על נכס או על זכות, לרבות זכות אובליגטורית של נתבע או חייב שמגיעה לו מהמחזיק.
  הלכה היא שאין לעקל זכות שטרם באה לעולם; התקווה או הציפיה שיווצר חוב או זכות אינה זכות הניתנת לעיקול.

   

   

 • הגנת "הצדק סביר" למחזיק שפעל בניגוד לצו עיקול

  כב' השופטת ע' ערבל קבעה בהחלטתה כי אין היא סבורה כי הסתמכותו של המשיב על סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי מהווה בנסיבות העניין הצדק סביר להפרת צו העיקול שהוצא על ידי בית המשפט. צו העיקול שהוצא התייחס באופן ספציפי וממוקד לכספים שהחזיק המשיב והיה חייב ללקוח במסגרת הסכם הפשרה ביניהם על קצבת הזקנה המגיעה ללקוח. סביר להניח כי בית המשפט שהוציא את צו העיקול ידע על נסיבות אלו. במצב דברים זה הפרת צו העיקול הינה עשיית דין עצמי בניגוד להחלטת בית המשפט שהוציא את צו העיקול הזמני.

  לו רצה המשיב לטעון לתחולת סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי היה יכול להתנגד לאישור העיקול או להגיש בקשה לביטול צו העיקול בהתאם להוראות תקנות 376 ו-378 לתקנות סדר הדין האזרחי, ולא לפעול על דעת עצמו בניגוד לצו בית המשפט.

   
   
 • האם תצהיר יכול לשמש "ראיה מהימנה לעניין הטלת עיקול זמני

  הלכה פסוקה היא כי תצהיר יכול וישמש ראייה מהימנה המצדיקה מתן צו עיקול זמני אם משקלו מספיק כדי לתמוך בבקשת העיקול.

  מאחר שמדובר בבקשת ביניים רשאי המצהיר להצהיר לא רק מידיעתו האישית , אלא גם לפי מיטב אמונתו ובלבד שיציין את הנימוקים לכך.

 • האם העובדה שבעל דין ייאלץ לממש את זכייתו בחוץ לארץ מהווה הכבדה, כדרישת תקנה 374(ב) לתקנות סד"א

  בית המשפט העליון בשלילה לשאלה האם יש לראות בעובדה שבעל דין ייאלץ לממש את זכייתו בחוץ לארץ כשלעצמה משום הכבדה, וזאת מן הטעמים הבאים:

  ראשית, לתובע - כל תובע - אין ציפיה מוגנת כי הצד שכנגד יחזיק נכסים (מהם ניתן יהא להיפרע במועד מאוחר יותר) במדינת ישראל דווקא. שנית והיא העיקר, את ההכבדה לפי תקנה 374(ב) יש לבחון על פי המהות, קרי על פי יכולתו של זוכה פוטנציאלי לממש את זכייתו. המדובר - תמיד - בשאלה תלוית נסיבות, שאין להכריע בה באופן גורף. שלישית, דומה כי גישה הנמנעת מקביעת קטגוריות מוחלטות בהן יינתן אפריורית צו עיקול, מתיישבת עם המגמה הנוהגת בפסיקה, לפיה אין ליתן עיקול זמני "על דרך השגרה"

  1  |  2    ›   »