שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענות הגנה שונות כנגד תביעת בנק

 • איסור הטעיה - חוק הבנקאות

  העוצמה הרבה אשר בידי הבנקים, מונעת מן הלקוח, במקרים רבים, את היכולת להתמודד עם הבנק כשווה בין שווים. נוצר פער ממשי בין כושר המיקוח של הלקוח לבין זה של הבנק, המאפשר לבנק להכתיב את תנאי ההתקשרות מבלי שניתן יהיה לשנותם או להשמיטם....
 • שטרות

  בתי-המשפט נוהגים להחמיר עם נתבע החייב על-פי שטר, וזאת בין היתר, מהטעם שהשהיית אכיפתו של המסמך גורעת מסחירותו של השטר, אשר מן הדין לראותו כ"שווה-כסף". "שיק כמוהו ככסף וכי בדרך-כלל אין בכוחן של טענות התנגדות כלליות בעניין התמורה כדי לעכב את ההוצאה לפועל".

 • טענת קיזוז הנטענת מפי ערב

  סעיף 7(א) לחוק הערבות, תשכ"ז-1967 קובע כי כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו עומדת גם לערב....

 • טענת הקיזוז

  תקנה 52 לתקנות סדרי הדין קובעת כי נתבע רשאי לקזז כל זכות ותביעה שלו כנגד תביעתו של התובע, או להגיש אותן בתביעה שכנגד, בין שהן על נזק ממון ובין אם לאו; כוחם של הקיזוז או התביעה שכנגד ככוח תובענה שכנגד, ובית-המשפט יכול ליתן בהם פסק-דין סופי הן על התביעה המקורית והן על התביעה שכנגד.

 • טענות כנגד רישום החוב בספרי הבנק

  שאלת מעמדם הראייתי של "ספרי הבנק" כפי שניתן לפרשם לאור חוק המחשבים, תשנ"ה-1995 והגדרת "רשומה מוסדית" בפקודת הראיות, אין עניינה בשלב הדיון בסדר הדין המקוצר. טענה זו מקומה בדיון המשפטי עצמו המתנהל לאחר מתן הרשות להתגונן. די שהרישומים עונים על דרישות תקנות 202(1)א ו- 203 לתקנות סדר הדין האזרחי, שכן המסמך עצמו אינו דרוש בשלב זה כאמצעי הוכחה.
 • טענות ערבים

  תקציר טענות שערבים יכולים להעלות וסדרי דין בעניינם.
 «   ‹   ..  2  |  3  |  4  |  5  |  6  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן