שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענות הגנה שונות כנגד תביעת בנק

 • טענת מניעות מצד בנק, יש בה, בנסיבות העניין, משום שימוש בזכות שלא בתום-לב

  ע"א 748/88 בנק צפון אמריקה בע"מ (בפירוק)  נ' רכט שפר, פ"ד מ"ה(4) 696

 • כוחה של חובת הגילוי ערב חקיקת כללי הבנקאות

  ת"א (י-ם) 380/92 טיפול שורש נ' הפועלים ליסינג בע"מ, תקדין מחוזי 97(1) 134

  "…חובת גילוי סטטוטורית, על-פי הדין, לא היתה קיימת, ומכל מקום לא באורח ברור, בעת ההיא. חוק הבנקאות (שירות ללקוח) אמנם כבר היה עלי ספר החוקים בעת הרלבנטית, אך סבורני, אחר העיון, כי מהוראותיו לא ניתן ללמוד על חובת גילוי ספציפית בעניינים שבמחלוקת כאן.

 • חובת הסבר של הבנק ללקוחו; פרשנות של החוזה הבנקאי, על-פי הלכת "אפרופים"

  ת"א (ת"א) 2427/90 גליק נ' הבנק הבינלאומי, תקדין מחוזי 96(4) 930

  תביעה לפסק-דין הצהרתי, שהסכם ערבות שחתמו התובעים אינו בר-תוקף היות והערבות הומרה בהסכם שעבוד, שנעשה במועד מאוחר יותר. הסכם, שאף הוא בטל וחסר תוקף משפטי או לחלופין פג מזה זמן רב. לחילופי חילופין, נטען שעל הבנק לממש את המשכנתא באופן שהתובעים יהפכו לדיירים מוגנים.

 • סתירה בין האמור בהסכמי ההלוואה לבין האמור במכתב

  ככל שקיימת סתירה בין האמור בהסכמי ההלוואה לבין האמור במכתב, גובר האמור במכתב, שכן האחרון הוא הסכם מיוחד וספציפי בניגוד להסכמי ההלוואה. הבנק הוא זה שניסח את המכתב, וככל שניסוחו של המכתב מאפשר שתי פרשנויות סבירות - פשיטא שיש לבחור בפרשנות הפועלת לחובת המנסח.

  ת"א 176169/02 ששון רומנו נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, בבית-משפט השלום תל-אביב-יפו, בפני כב' השופט מאיר יפרח.

 • מצג שווא על-ידי הבנק; חובת זהירות

  מצג שווא על-ידי הבנק; חובת זהירות, חובת נאמנות ותום-לב של הבנק ; מסירת מידע על-ידי הבנק למשקיע פוטנציאלי

  ת"א (שלום-בת-ים) 786/93 סטילר נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' (טרם פורסם)

  התובע חיפש השקעה בעסק בו ישמש כשותף פעיל. הוא נענה למודעה שפורסמה בעיתון על-ידי חברה, שעסקה בממכר רהיטים וחיפשה שותף. במהלך בדיקותיו, ביקש התובע להיפגש עם מנהל סניף הבנק של החברה. לאחר כל הבדיקות ולאור הנתונים, החליט התובע להשקיע בחברה. בהתאם להסכם שנכרת ביניהם, הזרים התובע לחברה סכום כסף כהלוואת בעלים.

 • תנאי מקפח בחוזה אחיד - חוזה ההלוואה

  ת"א (חי') 3523/91 בנק הפועלים בע"מ סניף הרצל נ' עודד קפלן, תקדין שלום 98   (2) 133

  הבנק תבע לדין את הנתבעים לתשלום סכום של 83,413 ש"ח. על-פי כתב התביעה היה הנתבע מס' 1 (להלן: "קפלן") לקוח של התובע וחתם על כתב התחייבות וערבות להחזרת הלוואה. קפלן קיבל הלוואה על-סך 30,000 ש"ח אותה התחייב להחזיר. הוא לא פרע אותה כסדרה לפיכך נותר חייב את סכום התביעה, שעל-פי כתב התביעה מעודכן ליום 4.2.91. עוד נכתב בכתב התביעה כי הנתבעים 2, 3, ו-4 ערבו להתחייבותו של התובע.

 • שירותים בנקאיים לעולים חדשים

  הוראה 406 להוראות ניהול בנקאי תקין ניתנו במטרה להגן על ציבור העולים החדשים שבמרבית המקרים לא שלטו בשפה העברית ולא הכירו את חיי הכלכלה. וכך נאמר שם, בין היתר :....

 • חובת גילוי של נוהלי הבנק

  האם נוהלי הבנק הם חלק מן החוזה אשר קיים בין הבנק לבין לקוחותיו, ואף אם לא, האם הבנק חייב לגלותם?
 • חובת הגילוי ומקורותיה

  חובת הגילוי שלובה בחובת תום-הלב ובבת-בריתה, חובת איסור ההטעיה. "חובת הגילוי, ההסבר, ההבהרה ומתן המידע, נשוא סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, הינה פועל יוצא מציפיות הצדדים, איש כלפי רעהו, לגבי קשר שנוצר ביניהם". במילים אחרות, החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב אוצרת בתוכה גם את חובת הגילוי והחובה למסור כל מידע חיוני אודות העסקה נשוא המשא ומתן....
 • סעדים במקרה של טעות והטעיה

  הסעדים אשר חוק הבנקאות (שירות ללקוח) מעניק מצומצמים מאלו של חוק החוזים הכללי ואף מאלה של חוק הגנת הצרכן. הסעד האזרחי היחיד אשר ניתן להפעיל מכוח חוק הבנקאות הוא סעד של פיצויים...
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן