שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

חובת האמון החלה על הבנקים

 • המחאת זכות וחובת נאמנות של הבנק

  ע"א 717/89 בנק איגוד לישראל נ' ערן טורס בע"מ (בפירוק) ואח', פ"ד מ"ט(1) 114

 • טענת הפרת חובת נאמנות - חובת הלקוח לקרוא מסמכים

  ת"א (חי') 1136/86 אלקטרופיק בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"מ תשנ"ד (א) 221

  תביעה כספית נגד בנק ומנהלו בשל הפרת חובת נאמנות מצד הבנק כלפי התובעים, הטעיה במזיד שקדמה לנטילת הלוואה על-סמך מידע מוטעה, סירוב לבטל את ההלוואה, שבירת תוכניות חיסכון והכנסת התובע החמישי, למעגל הערבים בטענות שווא. התובעים טענו לנזקים בגין הפסדים שנגרמו להם בהקשר לנטילת ההלוואה ולצורכי מימושה על-ידי הבנק. ההלוואה בה מדובר היא הלוואה שניתנת על-פי המלצה והוראה בכתב של פקיד השומה לצורך תשלום מס הכנסה, ותנאיה בדרך-כלל טובים מתנאי הלוואות רגילות בבנקים. התובע השני טען כי נאמר לו שהריבית על ההלוואה הינה בסביבות 230%-235% לשנה, ואילו בפועל הריבית שנגבתה היתה 312%. 

 • מקרים בהם בית-המשפט דחה את הטענה בדבר הפרת חובת האמון

  למען איזונה של התמונה, מן הראוי לחזור ולהדגיש, כי חובת הנאמנות נבדקת ממקרה למקרה, ועל-פי נסיבותיו. לכן, לא ניתן להצביע על כללים אשר יתחמו את גבולותיה של חובה זו. יחד עם זאת, כדי ליתן תמונה מלאה, מצאנו לנכון, להזכיר מספר מקרים בהם דחה בית-המשפט טענה זו אשר נטענה על-ידי לקוחות הבנקים....

 • חובת האמון והאיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים

  היבט נוסף של חובת האמון הוא של איסור להימצא במצב של ניגוד אינטרסים. היבט זה נובע מחובת תום-הלב, אך נפרד ממנו. "הנאמנות הכפולה" עשויה להתעורר באיזון האינטרסים של טובת הלקוח מחד ורווחיות הבנק מאידך, ומצריכה מידה רבה של טוהר מידות, יושר והגינות...
 • היקף חובת האמון של הבנק

  בין בנק לבין לקוחותיו מתקיימים אפוא יחסי אמון ועל הבנק חלה חובת נאמנות. לכן, הבנק נושא באחריות מיוחדת שאינה מוטלת על צדדים לחוזה רגיל. יחסים אלה מרחיבים את מעגל האחריות של הבנק. למעשה, הבנק נתפס כגוף "מעין ציבורי", סוג של סוכנות חברתית. עליו להביא בחשבון את מידת האמון שהציבור רוכש כלפיו, ואת רמת ההסתמכות על פעולותיו....

 • דואליות הבנק והחלת המשפט הציבורי

  דומה כי לאור ההתפתחויות בפסיקה ניתן למצוא פן נוסף להרחבת היקף חובת הבנקים, כלפי הציבור הנזקק לשירותיהם....

 • חובת האמון כעיקרון כללי ביחסי בנק-לקוח

  הגישה המאפיינת את המשפט המקובל אינה רואה את מערכת היחסים הרגילה שבין הבנק ללקוח כמערכת שבה הבנק חב כלפי הלקוח חובת אמון, אלא חובה זו יכולה להיווצר במצבים מסויימים לאור פעולותיו של הבנק במקרה הספציפי. הסתמכות הלקוח על עצתו של הבנק ומודעותו של הבנק להסתמכות זו הן בדרך-כלל הגורם המכריע בהחלטה על קיומה של חובה זו....
 «   ‹    1  |  2  |  3  
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן