שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

טענת התיישנות כנגד תביעת בנק

 • נדחתה תביעת בנק כנגד ערבים, בשל התיישנות

  בית המשפט דחה את תביעת הבנק כנגד הנתבעים מחמת התיישנותה. בתוך כך, נדחתה טענת הבנק לתחולת החריג הקבוע בסעיף 9 בחוק ההתיישנות, ונקבע בהערת אגב כי העובדה שהחוב הנטען תפח מ-70,000 ₪ ל-400,000 ₪, תוך עשור, הינה מטרידה ביותר.
 • בית המשפט דחה על הסף תביעה שהגיש בנק, מחמת התיישנות

  ביהמ"ש קיבל בקשה לסילוק על הסף של תביעה שהגיש הבנק בגין יתרת חוב בחשבון הלוואה של לקוחותיו, וזאת מחמת התיישנות בקובעו כי על הבנק מוטלת החובה לפעול לגביית החוב ו"אין הוא רשאי לדחות ביצוע הפעולה לעד".
 • לא קיימת אבחנה של ממש בין החלטה לגבי מיצוי הליכים לבין מותו של החייב לצורך תחילת מירוץ התיישנות.

  ההחלטה בעניין מרוץ ההתיישנות איננה החלטה פשוטה. מחד גיסא, קובע חוק הערבות הוראות מיוחדות שבאו להגן על הערבים. מאידך גיסא, הוראות אלה מביאות מטבען לעיכוב בהגשת תביעות כנגד הערבים, אשר יכולות להתחיל רק לאחר מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי.
 • נדחתה תביעת הבנק מחמת ההתיישנות מאחר והוגשה בחלוף למעלה משבע שנים.

  עסקינן בחוזי הלוואה אשר הצדדים להם קבעו מועד לקיום חיובי הלווה,דהיינו, לפירעון ההלוואות. משהגיע מועד זה והחיוב לא קוים, נולדה עילת התביעה ומאותו יום ואילך מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות.
 • התיישנות עילת התביעה

  בבחינת מועד היווצרות החוב והולדתה של עילת התביעה יכול ליהיות ותיהיה חשיבות למועד בו הופר חוזה ההלוואה ולזמן אשר חלף בין מועד ההפרה ועד למועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. הטעם הוא כי הבנק אינו חייב להזדרז ולהעמיד את מלוא יתרת ההלוואה לפירעון בגין כל איחור או הפרה, ומדיניות המגלה סבלנות מה כלפי נוטלי הלוואות יש לזקוף לזכות הבנק ולא לחובתו. אולם, אין לאפשר לבנק להמתין עד בוש עד להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.
 • התיישנות ושיהוי

  גם כאשר ישנה הוראה הקוצבת מועד להתיישנות, עדיין יתכן שקיים שיהוי, שיאפשר דחיית העתירה, אף בטרם חלף המועד הקבוע בחוק, מאחר והעתירה לא הוגשה בזריזות הראויה.

 • הפסקת מירוץ ההתיישנות

  תביעה מתיישנת אם לא הוגשה עליה תובענה תוך התקופה הקבועה בחוק. כלומר הגשת התובענה מפסיקה את מירוץ ההתיישנות.

 • התיישנות ומשכון

  מה דינו של חיוב המובטח כלפי צדדים שלישיים במשכון או במשכנתא? האם התיישנות החוב מיישנת גם את הזכות להיפרע מן השיעבוד? ואם לא, האם הזכות להיפרע מן השיעבוד נתונה בעצמה להתיישנות? סעיף 20 לחוק ההתיישנות קובע כי נושה שיש לו על חובו ערבון, משכנתא, משכון או שעבוד כיוצא באלה, אין בהתיישנות כדי לפגוע בזכותו להיפרע מן השיעבוד.

 • תחילת מירוץ ההתיישנות – היום שבו נולדה עילת התביעה

  מירוץ ההתיישנות מתחיל במועד התגבשותה של עילת התביעה על כל מרכיביה. משכך, אין די בכך שמרכיב אחד של העילה יתגבש בשנה מסויימת, כדי שגולל ההתיישנות ייסתם על תביעה, המבוססת על עילה הכוללת את אותו רכיב, המוגשת שבע שנים לאחר מכן.

 • מועד העלאת טענת ההתיישנות

  מטרתה של הדרישה שהנתבע יעלה את טענת ההתיישנות בהזדמנות הראשונה, הינה למנוע הליכי סרק, בהם יחלו דיונים בתביעות שלמעשה התיישנו, יבוזבז זמן שיפוטי יקר, ולבסוף יעלה הנתבע את טענת ההתיישנות, המייתרת את התביעה כולה.

  1  |  2    ›   » 
 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן