שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דוא''ל:
כתובת:

מתן אשראי על ידי הבנק וביטולו

 • שיקול הדעת של הבנק בהקטנת האשראי אינו מוחלט

  הטעם לכך נעוץ בהגנה על אינטרס ההסתמכות של הלקוח, ובאינטרס הציבורי לוודא כי הבנק אינו נוהג בשרירות. על הבנק להתחשב באינטרס החוזי של הלקוח ולהביא בחשבון את מעמדו כמוסד מעין-ציבורי.

 • זכותו של בנק להעמיד חוב לפירעון מיידי

  בית המשפט דחה את טענת הנתבעים, וקיבל את עמדת הבנק, כי משנכנסה לתוקפה הוראת המפקח על הבנקים ולפיה אין לאשר חריגות מהמסגרת: הוראה 325 ניהול בנקאי תקין מאת המפקח על הבנקים מחודש 12/06, הבנק אינו חייב לתת אשראי ללקוח (ראה סעיף 2 לחוק הבנקאות [שירות ללקוח] תשמ"א – 1981). הבנק רשאי לשקול את שיקוליו, להחליט האם להעמיד או לא להעמיד אשראי, ובאילו תנאים וכנגד אילו בטחונות. כמו כן, פסק בית המשפט כי הבנק הוכיח כראוי שפעל מתוך שיקולים ענייניים ומתוך רצון לגיטימי להגן על האינטרסים הכלכלים שלו, ועל כן אין כל פסול בפעולותיו.

 • הפחתת שווי בטוחות - הקטנת אשראי ; חוות דעת מומחה

  משבחן הבנק את יכולת ההחזר של האשראי הבנקאי שניתן לתובעות ומצא כי הן אינן מסוגלות להחזיר החזר מניח את הדעת של אשראי זה, לא היה מוכן להתבסס על נכסי־דלא־ניידי משועבדים, אותם ייאלץ לממש לצורך החזר האשראי, ולכן צמצם את מסגרות האשראי כדי 25% משווי הנכסים.

 • הבנק סגר את מסגרת האשראי – מה ניתן לעשות ?

  הבנק החליט כי איננו מעוניין להמשיך להעניק מסגרת אשראי ודורש את סילוק יתרת החובה שהצטברה.
 • הלקוח אינו יכול לכפות על הבנק להעמיד לו מסגרת אשראי גדולה יותר

  על הבנק לא מוטלת כל חובה כלפי בעל החשבון, לבדוק את מצבם הפיננסי של צדדים שלישיים, לקוחותיו של אותו בעל חשבון, קודם שהוא מסכים לנכות שיקים שלהם.

 • הבנק נהג שלא כדין בביטול מסגרת אשראי באופן מיידי

  אין חולק, כי החברה היתה שרויה בקשיים כלכליים. אין חולק אף, כי הבנק היה רשאי להקטין את מסגרת האשראי. השאלה היחידה היא כיצד היה על הבנק לפעול בנסיבות הענין... גם אם שמר הנתבע לעצמו את הזכות להקטין את מסגרת האשראי, אין פירושו של דבר, כי הטופס מקנה לו זכות להקטינה כאוות נפשו, בכל עת שיעלה הרצון מלפניו.

 • בחינת התנהגות הבנק בדבר המשך חובתו להעניק אשראי

  לעניין חובת האורכה: לדעת השופט זכאי הלקוח לדרוש כיבוד משיכות כל עוד לא הודיע הבנק על ביטול הסכמתו או לא נקט בכל פעולה המראה ללקוח שאין הבנק רוצה בהמשכו של ההסכם. הודעת הבנק ללקוח חייבת להיעשות בצורה סבירה והוגנת תוך מתן זמן סביר ללקוח.

 • חובת הבנק להקפיד כי מסגרות אשראי יכובדו.

  בכל עת, וכן בטח בתקופות של כלכלה במצוקה, מחובתו של הבנק להקפיד כי מסגרת האשראי תכובד, וזאת גם לטובת הציבור. מסגרת אשראי הוא מחוייבות חוזית שחובות תום הלב חלות עליה. האינטרס בשמירת מסגרת אשראי ובאי חריגה אינו רק של הלקוח הספציפי אלא של כלל הציבור הנזקק לאשראי.

 • פעולות לביצוע ולשליטה על תזרים המזומנים

  כיצד להערך לינואר 2006 - תזרים המזומנים
 • זכות הבנק להפסיק אשראי

  ע"א 5461/93 כבד אווז שלומי בע"מ נגד בנק לאומי לישראל, תקדין עליון 94(4) 269

 
 

מגדל ב.ס.ר 3 קומה 20
טלפון: 4975 -755 - 03

לצפיה במהדורת האינטרנט
לצורך הצפיה יש להתקין תוכנת Adobe Reader,
במידה ואין ברשותכם תוכנה זו, ניתן להורידה חינם כאן