מה דינו של שיק בנקאי שהוחזר ע"י הבנק באיחור

15.05.2019   |בית המשפט קבע כי אין זה משנה מהי הסיבה שהשיק חולל או הוחזר. אם ההחזרה היתה שלא במהלך שלושת ימי העסקים, כמוגדר בהוראות הבנקאות, אסור היה לבנק לחייב את החשבון אלא לנקוט בהליך אחר- להגיע להסכמה עם התובעת או לנקוט בהליך משפטי. כן נקבע כי התובעת עמדה בנטל להוכיח את אחריותם של שני הבנקים כלפיה: בנק דיסקונט שביטל את הזיכוי שלא כדין, לאחר שחלפו 3 ימי עסקים ממועד שהשיק הופקד ,ובנק לאומי שלא התריע במועד על השיק המזוייף, וחייב את הבנקים לשלם לתובעת את סכום השיק ביחד ולחוד.

נסיבות המקרה: התובעת התקשרה עם קונה למכירת מכשיר קוסמטיקה. בין הצדדים סוכם כי המכשיר יועבר לידי הקונה 4 ימים לאחר הפקדת השיק, וזאת מאחר וע"פ הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים) התשנ"ב-1992 (להלן: "הוראות הבנקאות"), לאחר 3 ימי עסקים מיום שהופקד השיק, הופך הזיכוי בחשבון הלקוח לסופי. בדיעבד, התברר לתובעת כי השיק שנמסר לה זוייף ומסיבה זו החזיר הבנק את השיק לאחר 8 ימים וחייב את חשבון התובעת בהתאם. התובעת תבעה את שני הבנקים - הן את הבנק הגובה והן את הבנק הנמשך בטענה כי אלו התרשלו שעה שהחזירו את השיק לאחר 8 ימים, ולא 3 ימים כמתחייב ע"פ הוראות הבנקאות לעיל.

בית המשפט קבע כי בנק דיסקונט -הבנק הגובה פעל בניגוד להוראות הדין ולהוראות המפקח על הבנקים שעה שחייב את חשבון הבנק של התובעת בחלוף 3 ימי עסקים כאשר לא הוכח כי התובעת הסכימה לזיכוי וברי כי הבנק לא נקט הליכים משפטיים כפי שמחוייב היה, וכי בנק לאומי- הבנק הנמשך התרשל כלפי התובעת שעה שידע על הבעייתיות של השיק עוד טרם הגיע לידי התובעת אך לא נקט באמצעי הזהירות הנדרשים כדי להזהיר את התובעת ובנקים נוספים משיק זה.

בהחלטתו התייחס בית המשפט לסעיף 3(א) להוראות הבנקאות לפיו זיכוי החשבון יהפוך סופי בתום שלושה ימי עסקים בנקאיים נוספים מיום הסליקה, זולת אם במהלכם שב הבנק וחייב את הלקוח על ידי ביטול למפרע של הזיכוי הארעי, בשל כך שהבנק הנמשך סירב לכבד את השיק. בית המשפט קבע כי אין לראות בהצגה חוזרת של שיק מצד הבנק הגובה משום הפקדה חדשה ולא ניתן לפיכך להגיד כי מניין שלושת הימים מתחיל מחדש עם ההצגה החוזרת של השיק. ע"פ הוראות הבנקאות "יום הסליקה" מוגדר במפורש כיום שבו הופקדו השיקים. את המונח "הופקדו" יש לפרש כפעולה שבוצעה על ידי הלקוח עצמו המפקיד את השיק ולא פעולה של הבנק הפועל לגביית השיק לאחר הפקדתו, ומשכך בנסיבות המקרה דנן משהשיק הופקד ע"י הלקוח ביום 1.5.17, והוחזר רק ביום 9.5.17, עם תאריך ערך של יום 7.5.17 הרי שביטול הזיכוי נעשה לאחר חלוף שלושת ימי העסקים ולא במהלכם.

בית המשפט אף ציין בהחלטתו את הוראת המפקח על הבנקים בחוזר מס' ח' 2020-06 מיום 7.1.2001, שם נקבע כי אם עברו שלושה ימי עסקים מיום שהופקד השיק בחשבון הופך הזיכוי לסופי ותרופתו היחידה של הבנק הגובה היא הסכמה עם הלקוח או נקיטת הליך משפטיואין כל נפקות לשאלה מדוע השיק חזר (כדוגמת מקרה זה שבו מדובר על שיק בנקאי שזוייף). הוראה זו מחייבת את הבנק, ואין הוא רשאי לסטות ממנה.

עוד קבע בית המשפט כי לא חלה על המוכרת (התובעת) החובה לבדוק ולברר מי הקונה ובמה הוא עוסק ולא ניתן לבוא אליה בטענות על שהחליטה ליטול שיק בנקאי ולא ביקשה כי התמורה תועבר אליה באמצעות העברה בנקאית. כן קבע בית המשפט כי את השיק יש לבחון ע"פ תפיסתו החזותית של האדם הממוצע. ואין לצפות כי ידע להבחין בטיב הנייר עליו נכתב השיק, בהבדלים בין החותמות או בכיתוב או במי הם החותמים ומה תפקידם.

בנסיבות העניין מאחר והתובעת פעלה בהתאם לנהוג ולהוראות הבנקאות לפיהם זיכוי השיק בחשבון הופך לסופי בתום 3 ימי עסקים, הרי שהיא יכלה לסמוך על סופיות הזיכוי והדבר שולל כל קשר בין התנהלותה לבין התוצאה ואין לייחס לה כל "אשם תורם".

בית המשפט פסק כי התובעת עמדה בנטל להוכיח את אחריותם של שני הבנקים כלפיה: בנק דיסקונט שביטל את הזיכוי שלא כדין, לאחר שחלפו 3 ימי עסקים ממועד שהשיק הופקד ,ובנק לאומי שלא התריע במועד על השיק המזוייף וחייב את הבנקים לשלם לתובעת את סכום השיק ביחד ולחוד.

תאמ (הרצ') 24306-08-17 אלונה- מרכז טיפולים קוסמטיים בע"מ נ' בנק לאומי בע"מ (פורסם בנבו, 28.5.18)


© כל הזכויות שמורות