האם ערבים פטורים מערבותם נוכח הפרות של חובות הגילוי והיידוע מצד הבנק?

11.10.2018   |

תא (חי') 27472-05-15 בנק מזרחי טפחות בעמ נ' אלכסנדר סמרקיס (פורסם בנבו, 29.8.18)

בני זוג נטלו הלוואה מהבנק לצורך רכישת דירה, ובתמורה, בין היתר, שועבדה הדירה לטובת הבנק. זמן מה לאחר מכן, חתם הנתבע 1 על ערבות להלוואה, ובהמשך, חתם הנתבע 2 על ערבות נוספת.

לאחר שנוטל ההלוואה חדל מלפרוע את ההלוואה, העמיד הבנק את יתרת ההלוואה לפירעון מידי ונקט בהליכים למימוש הדירה. לאחר מכירת הדירה, נותרה יתרת חוב, לכן הוגשה תובענה נגד הנתבעים/ערבים.

הנתבעים טענו, כי חתמו על הערבות, אולם עשו כן בלא שניתנה להם שהות לקריאת המסמכים; ללא תרגום לשפה הרוסית; ללא כל הסבר, בפרט אודות שווי הדירה, וכי בנסיבות הדירה לא מהווה בטוחה מספקת; לא הוסבר האם הערבות היא לחוב חדש או לחוב קיים; לא ניתן מידע ביחס לעמידת הלווה בתשלומים, פיגורים וכיו"ב; לא נרשם במפורש שהם ערבים מוגנים; הנתבעים לא קיבלו הודעה בדבר פיגורים בהלוואה.

בית המשפט קבע, כי הבנק כשל באופן מהותי בנוגע לחובות הגילוי, לרבות הסבר על מהות ההלוואה וסיכוניה. הבנק לא הוכיח, כי הנתבעים טופלו ע"י נציגה דוברת רוסית, ומנגד הוכח, כי "ההודעה המיוחדת לערב" חסרה פרטים מהותיים. עוד נקבע, כי הבנק כשל, בכל הקשור ליידוע הנתבעים בדבר מצב ההלוואה, הבטוחות, ובהתאמה הסיכונים הכרוכים בחתימתם על כתבי הערבות.

לאור האמור הבנק פטר את הנתבעים מערבותם.


© כל הזכויות שמורות