האם חברת ניהול קרנות פנסיה יכולה לקזז חוב של חייב כלפיה, בטרם העברת הכספים לקופת הכינוס?

04.10.2018   |

פש"ר (נצ') 14265-11-12 שי פרנקו נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 17.8.18)

חייב עתר לביהמ"ש, וביקש להורות על העברת כספים הצבורים לטובתו בקופת גמל אצל המחזיקה – מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ – לקופת הכינוס, וזאת ללא קיזוז החוב בגין הלוואות שנטל ממנה.

החייב טען, כי המחזיקה אינה זכאית לקיזוז הכספים, נוכח העובדה שלא הגישה תביעת חוב אף שהחייב הצהיר על חובו למחזיקה בבקשת פשיטת הרגל.

מנגד טענה המחזיקה, כי ההלוואות לחייב ניתנו תוך הסתמכות על הכספים הצבורים בקופת הגמל המתנהלת על שמו כבטוחה לפירעונן, וכי החייב נתן הסכמתו מראש לקיזוז החוב מכספים אלה בגין יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת, ככל שיווצרו פיגורים בהחזרי ההלוואות.

בית המשפט ציין, כי בתנאים מסוימים יהיו הקופות זכאיות לקזז את כספי ההלוואה שנתנו מתוך הכספים המופקדים בפוליסה, אך נקבע, כי המחזיקה לא הצליחה להוכיח שהיא עומדת בתנאי תקנות מס הכנסה שאפשרו לה לכאורה לעשות כן.

עוד נקבע, כי המחזיקה לא עמדה בנטל להוכיח, כי יש לה עדיפות לעומת יתר הנושים, לכן אין היא זכאית לקזז את החוב כלפיה.

לאור האמור, קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת החייב, והורה למחזיקה להעביר את הכספים לקופת הכינוס.


© כל הזכויות שמורות