בית המשפט דחה תביעה כנגד ערב בהעדר הוכחת סכום החוב לו ערב הנתבע

26.07.2016   |

בית המשפט דן בשאלה האם ערבותו של ערב להלוואה שנטל החייב העיקרי מהבנק ממשיכה לחול בעת שמבוצע "מיחזור" של אותה הלוואה, בדרך של "פירעון" ההלוואה ומתן הלוואה חדשה ?

  תא"מ 1041-12-12 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ציון חופית ואח' (פורסם בנבו, 18.7.2016).

 הנתבעים 1 ו-2 חתמו על טופס "בקשה לפתיחת חשבון וקביעת תחומי פעילות" בחשבון עובר ושב  וביום למחרת חתם הנתבע מס' 3, שהינו אביו של הנתבע מס' 1, על "כתב ערבות מתמדת לכל חוב מוגבלת בסכום", בו ערב כלפי הבנק לחובות הזוג ציון עד לסך של 85,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית, ועל "דף מידע לערב". בסמוך למועד החתימה על טופס הבקשה לפתיחת חשבון העו"ש העמיד הבנק לזוג ציון שתי הלוואות בסכום כולל של 50,000 ₪, ומדי חודש חוייב החשבון בסכומי הפירעון התקופתיים.

 בשלב מאוחר יותר, כאשר בחשבון העו"ש הייתה יתרת חובה, חתמו הזוג ציון על "בקשה לקבלת הלוואה" בסך 49,000 ₪ למשך חמש שנים, שנועדה ל"סילוק הלוואות קיימות ותשלום חובות מחוץ לבנק" וכפועל יוצא מכך הועמדו לפירעון מיידי יתרות שתי ההלוואות הקודמות, והחשבון זוכה בסכום ההלוואה החדשה - 49,000 ₪. 

 בית המשפט קבע כי הצטברו ראיות פוזיטיביות השוללות את החזקה הלכאורית, לפיה הנתבע הסכים לתוכנם של כתב הערבות ולדף המידע, אף אם עמדו בניגוד להסבר שקיבל מפקידת הבנק. אשר לנסיבות החתימה על כתב הערבות, קיבל בית המשפט את גרסת הנתבע לפיה הוסבר לו כי בחתימתו על כתב הערבות הינו ערב להלוואה בסך 50,000 ₪ שנטלו באותו יום הזוג ציון, ואשר פורטה ב"דף מידע לערב".

הנתבע טען כי משנפרעה ההלוואה לה ערב, והבנק לא יידע אותו על אודות ההלוואה החדשה, יש לראותו כמופטר מערבותו להלוואה לה ערב ואין הוא ערב להלוואה החדשה.

 בית המשפט הגיע למסקנה שפעולת חיוב חשבון העו"ש בסכומי יתרות שתי ההלוואות - כאשר בחשבון הייתה יתרת חובה - לא היוותה פירעון "אמיתי" של הלוואות אלו, להן ערב הנתבע. החוב של הלווים בגין שתי הלוואות אלו לא פקע, ובהתאם - לא פקעה ערבותו של הנתבע, שערב לאותן הלוואות.

 אולם מיחזור הלוואות יוצר למלווה קושי, במצב בו אין זהות בין הביטחונות שניתנו להבטחת ההלוואות הישנות לבין אלו של ההלוואה החדשה. ערב שערב להלוואות הישנות ממשיך לערוב להן, אולם מאחר והן התמזגו בהלוואה החדשה - על  המלווה להצביע בפני אותו ערב איזה הוא החוב המקורי לו הוא ערב בשעתו. קל הדבר כשמדובר בהלוואה חדשה שסכומה ותנאיה זהים להלוואות הישנות, וכל שיש בהלוואה החדשה הינו הארכת תקופת הפירעון. קשה הדבר כשמדובר בהלוואות בסכומים ובתנאים שונים, וקשה שבעתיים "לצבוע" את החוב מושא ההלוואות המקוריות כאשר בחשבון העו"ש, שזוכה בסכום ההלוואה החדש, המשיכו להתבצע פעולות בנקאיות שונות - משיכות כספים וחיובים שאינם קשורים להלוואה -  שבסופן נוצרה יתרת חובה חדשה, המורכבת מחובות רבים נוספים. על מנת למנוע כֶּשֶל זה, הנובע מקשיי הוכחה ולא מפקיעת הערבות הקודמת, מתבקשים ערבים "ישנים" לשוב ולערוב אף להלוואה חדשה, שבמהותה הינה מיחזור של הלוואה ישנה. בענייננו, לא חודשה ערבותו של הנתבע, ואף לא הובא לידיעתו עצם מחזור ההלוואות. הבנק, שעליו נטל ההוכחה של גובה חובו של הערב, לא עמד בנטל הבאת הראיות. לו היה עומד בכך, היינו נדרשים לשאלת גובה נזקו של הנתבע כתוצאה מאי-קיום חובת היידוע שבחוק הערבות. מאחר והבנק לא הוכיח איזה "נתח" מסך חובות הזוג ציון משקף את יתרות ההלוואות, אשר רק להן ערב הנתבע, אין מתעוררת שאלת הנזק והקשר הסיבתי שלו לאי-היידוע. 

 משלא הוכיח התובע את גובה יתרת החוב לו ערב הנתבע מס' 3, דין התביעה נגדו להידחות.

 


© כל הזכויות שמורות