בית המשפט קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין והורה על צו מניעה זמני להגבלת החשבון

17.07.2016   |

ביהמ"ש קיבל בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין וקבע כי למערערים ייגרם נזק באם לא יעוכב מועד כניסת הגבלת החשבון לתוקף, מנגד לא יהיה בעיכוב זה כדי לגרום נזק רחב למשיב.

  ע"א 19032-05-16 לוי ואח' נ' בנק לאומי ,(פורסם בנבו, 19.6.2016).  
המערערים הגישו ערעור על הגבלת חשבונם בגין החזרת שיקים ללא כיסוי, בהתאם להוראות סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.

ערעורם נדחה וכך גם בוטל צו עיכוב כניסת ההגבלה לתוקף.

המערערים הגישו ערעור על פסק הדין וכן בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, היינו עיכוב כניסת ההגבלה לתוקף, עד להכרעה בערעור.

בית המשפט קיבל את בקשתם והורה על עיכוב ביצוע פסק הדין, בקובעו כי שיקולים של מאזן הנוחות נוטים לטובת המערערים שכן למערערים ייגרם נזק אם לא יעוכב מועד כניסת ההגבלה לתוקף (כפי שנעשה עד עכשיו) וכלשונו:

 "כידוע: "כל הגבלת חשבון גורמת, מטבע הדברים, נזק ללקוח. היא משבשת את מהלך עסקיו, פוגעת במוניטין שלו ופוגעת בחופש העיסוק." (ראה: חיבורו של השופט י' עמית "חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981", הפרקליט מ"ד (תשנ"ח-1998), 449, עמ' 478) ובנוסף "בהגבלה עצמה יש כדי לגרום נזק, ובסמכות הניתנת לבית - המשפט להורות על עיכוב זמני של ההגבלה מובלעת ממילא ההנחה, כי העיכוב נדרש לשם מניעת נזק. לכן די בכך שהמבקש יטען ויצביע על הנזק שייגרם לו אם לא תעוכב ההגבלה, ואין להציב רף ראייתי גבוה לתשתית העובדתית הנדרשת להוכחת הנזק." מנגד, לא יהיה בעיכוב זה כדי לגרום נזק רחב למשיב, שכן אין בכך כדי לחייבו לכבד שיקים נוספים מבלי שתהיה בחשבון יתרה. בנוסף, קבע בית המשפט כי לא יהיה בהמשך העיכוב בהליך הערעור כדי לפגוע באינטרס הציבורי.

באשר לסיכויי הערעור, קבע בית המשפט כי המערערים העלו טענות הראויות לבחינה ולעיון במסגרת הדיון בערעור לגופו וזאת מבלי לקבוע מסמרות או קביעות בהתייחס לטענות שנטענו, אלא רק לצרכי שאלת הסעד הזמני.

בהקשר זה התייחס בית המשפט לכך שבית משפט קמא הגיע למסקנה כי היות וקיימים שיקים נוספים שחוללו ולכן ממילא דין החשבון להיות מוגבל, אולם בית משפט קמא כלל לא דן במשמעות של האמור בדפי החשבון וכלל לא הכריע ולא קבע קביעות עובדתיות ביחס לשאלה האם המבקשים חרגו ממסגרת האשראי והאם השיקים בגינם נפתח התיק בבית משפט קמא, סורבו כדין.

 


© כל הזכויות שמורות