תביעת הבנק כנגד ערבים נדחתה בשל התרשלות הבנק בשמירה על הבטוחה

23.05.2016   |

בית המשפט דחה תביעה שהגיש בנק מזרחי טפחות כנגד ערבים למשכנתא, בקובעו כי הבנק התרשל ברישום הבטוחה, גרם לאובדנה, ובכך הביא לשחרורם של הערבים מערבותם.

 ת"א 24878-12-09 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' איטח ואח', (פורסם בנבו, 29.4.2016).

 הבנק הגיש תביעה כספית, נגד הנתבעים,  לתשלום סך של 284,233 ₪, בהיותם ערבים להלוואה שניטלה לצורך רכישת דירה.

הבנק- התובע הלווה ללוויםלפני כ-30 שנים הלוואה לרכישת דירה, הנתבעים חתמו על אותו הסכם כערבים להלוואה שבמסגרתה מושכנו זכויות הלווים בדירה.

בשלב מאוחר יותר הסכים הבנק לגרירת המשכנתא לטובת רכישת דירה שנייה,והציב שתי חלופות: האחת המצאת ערבות בנקאית ביתרת החוב העומד על 25,000 ₪ בלבד ; השנייה התחייבות מטעם  חברת ורנסקי לרשום שעבוד על זכויות הלווים בדירה השנייה ולהימנע מלבצע כל דיספוזיציה בדירה והתחייבות לא לשעבד הנכס לאחר.

בחלוף מספר שנים בהם נקט הבנק בהליך מימוש המשכון התבררה העובדה לפיה אין זכויות ללווים בדירה הממושכנת ולמעשה הבטוחה הלכה לאבדון.

 כעת, ולאחר שמוצו ההליכים כנגד הלווים, הגיש הבנק תביעה כנגד הערבים להלוואה.

הערבים טענו כטענה מקדמית כי התביעה נגדם התיישנה. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי  מועד ההתיישנות מתחיל ממועד קבלת אישור מיצוי הליכים על ידי כב' רשם ההוצאה לפועל  , המחסום שמעכב את הגשת התביעה כנגד הערבים, אינו יכול לפעול כנגד התובע, בדרך שתביא להתיישנות התביעה.

לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי אין חולק כי דירת הלווים שימשה כבטוחה, בנוסף לערבים, להחזר ההלוואה. אין חולק עוד כי עקב תקלה המשכון בסופו של יום לא נרשם על דירת הלווים  והתוצאה היא שלא ניתן לממש את הבטוחה כלל ועיקר.

במקרה זה ועל פי ראיות התובע עצמו, ניתן לקבוע  כי הבטוחה אבדה בשל התנהגות הבנק, התנהגות רשלנית שגרמה בסופו של יום לאובדן הבטוחה שעה שהוא שימש נאמן על בטוחה זו מטעם הערבים. ברמת העיקרון הנטל מוטל על הנתבעים  להוכיח את הטענה , אך גם חסרון במסמכים והסברים גם הוא ייזקף לחובת הבנק מאחר והנטל המשני של הבאת הראיות עובר אליו. מדובר בפער כוחות אדיר ,בין הצדדים, בשליטה במסמכים ובמידע וקיים פער תהומי במידע הקיים בין שני הצדדים, ודי בתוצאה הקשה של אובדן הבטוחה כדי להצביע על  התרשלות לכאורה מצד הבנק שמצדיקה את העברת נטל הראיה אל כשמו.

 המסקנה המתבקשת מן הראיות הינה שהתובע בשל רשלנותו הביא לאובדן הבטוחה שהיא למעשה דירת המגורים. אובדן הבטוחה מביא לשחרורו החלקי  של הערב ויש לבחון את עוצמת הפגיעה ושווי הבטוחות שאבדו. במקרה דנן עוצמת הפגיעה והתרשלות הבנק הביאה לאובדן דירת מגורים ששוויה היה פי 10 מסכום החוב, שוויה היה פורע את החוב ותישאר יתרה ללווים. הנכס נרכש במחיר של 250,000 ₪ , המחיר נקבע לפי שווי התמורה ששילמו הלווים, ועל כן, הנזק שנגרם עולה על סכום ההלוואה באותו מועד, ובוודאי יש להביא לתוצאה לפיה הנזק שנגרם הינו מעבר לסכום החוב ובשל כך ראוי לפטור את הנתבעים ממלוא החוב .

אין חולק כי התובע לא עדכן את הערבים בדבר אובדן הבטוחה כלל ועיקר בזמן אמת ועם היוודע הדבר לבנק ולב"כ הבנק וגם בהליך נגד ורנסקי לא עודכנו הערבים כלל ועיקר.

 הערבים,  לא קבלו כל הודעה מהתובע כנושה  על כך שקיימת בעיה בפירעון החוב על ידי הלווים החל משנת 1992, לא  קבלו הודעות על כך שהבנק פעל למימוש המשכון, לא קבלו הודעות על כך שהבטוחה לא קיימת  בנסיבות אלו הערבים לא ידעו ולא יכלו לדעת על בעיה בפירעון החוב או אובדן הבטוחה, ורשאים להניח שהחיוב העיקרי נפרע.

לפיכך נדחתה תביעת הבנק והוא חוייב בהוצאות ושכ"ט עו"ד הנתבעים.

 


© כל הזכויות שמורות