הבנק התרשל בקשר לכיבוד שיקים ולכן קוזז חלק מסכום תביעתו

17.05.2016   |

תא"ק 32403-11-09 בנק אוצר החייל רמת גן סניף מנחם בגין מרכזי 14357 נ' ש.ב.כ שרותי ניהול ובר  בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 3.5.16).

בית משפט השלום דן בתביעה כספית שהגיש בנק אוצר החייל כנגד מספר נתבעים וקבע כי הבנק התרשל  בכך שכיבד שיקים בניגוד לפרוטוקולים בנוגע להרכב החתימות הנדרש, ובגין התרשלותו זו קוזז סכום בשיעור 60 אחוז מסכום השיקים הנעדרים חתימות כנדרש.

בית המשפט דן בתביעה כספית ע"ס 196,090.74 ₪, שהגיש התובע/הבנק בסדר דין מקוצר, כנגד הנתבעת 1 החייבת, והנתבעים 2-4 הערבים, ובגין יתרת חוב , עפ"י ספריו.

לטענת התובע , חתמה הנתבעת 1 (להלן :"החברה") על מסמכי פתיחת חשבון לצורך קבלת אשראי שירותים בנקאיים לפעילותה העסקית השוטפת.

בזמנים הרלוונטיים עסקה החברה בהפעלת מועדון /פאב ברח' דוד חכמי בתל אביב.

החברה נקלעה לקשיים כלכליים כבדים , הפסיקה פעילותה , וחדלה מלעמוד בהתחייבויותיה כלפי הבנק, ובהתאם למסמכי פתיחת חשבון.

להבטחת האשראי, ההלוואות, וכלל השירותים הבנקאיים השוטפים שהעמיד הבנק לחברה, חתם הנתבע 4  (להלן: "הנתבע") על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום, להבטחת החזר כל חובותיה של החברה לבנק . 

פניות הבנק לתשלום החוב לא נענו ולכן הוגשה התביעה כנגד הנתבעים.

הנתבע 4 טען כי הבנק הפר את החובות המוטלות עליו, התרשל וגרם לקריסת החברה.

בית המשפט בחן את החומר שהובא בפניו וקבע כי הבנק כיבד שיקים רבים, למעלה מ-20, שלא עפ"י הרכב החתימות הנדרש בכתובים, והמחייב את הצדדים , ואין בידו אסמכתא, ולו בדיעבד, לפעולה שכזו, אלא במקרים ספורים, לכל היותר.

היקף התופעה מלמד שמדובר במחדל מתמשך וחמור של הבנק, אולי מתוך כוונות טובות ביחס ללקוח, לאפשר המשך פעילות, הכניס עצמו למצב, בו בדיעבד, נטענות נגדו טענות בהקשר זה.

נקבע כי הוכחה התנהלות רשלנית של הבנק התובע בקשר לכיבוד השיקים , בהרכב חתימות חסר, וחרף כשל דומה בעבר. עם זאת, מאחר ובזמן אמת, לא באו טענות בעניין מפי הנתבע קבע בית המשפט כי לנתבע יש "אשם תורם".

עוד הדגיש בית המשפט כי הבנק חב חובות זהירות מוגברות כלפי הנתבעים - לקוחותיו, והיה עליו לדעת, וכאשר הודה ברשלנותו בעבר כי אפשר את משיכת השיקים בחתימה חסרה, ואפשר הרשאה טלפונית או בפקס בדיעבד,  פעולה המנוגדת לפרוטוקול והסכם ניהול החשבון, ולסרב לאשר את המשיכות שנעשו בהעדר כל החתימות הנדרשות בחשבון.

מאפיינים אלו, לצד אמצעי הפיקוח והמנגנונים השונים העומדים לרשות הבנקים, מביאים לכך שהבנקים הם מונעי נזק יעילים ומשכך לבנק חובת זהירות מושגית למנוע מעשי תרמית וניצול לרעה של הרשאה בחשבונות לקוחותיו.

חובה זו ככלל גם משליכה על חובות הזהירות הקונקרטיות של הבנק למניעת מעשה תרמית בחשבונות הלקוחות. בנק היודע על התרמית ועל ניצול לרעה של ההרשאה, לא יוכל להתגונן בטענה שפעל לפי הוראת הלקוח ובהתאם להרשאה כשרה על פניה. נקודת המוצא לפעולה תקינה של עובדי הבנק הינה עמידה בנהלי הבנק בעת ביצוע פעולה זו או אחרת

משכך נקבע כי התנהלות הבנק בענייננו, הנה רשלנית ומקימה כלפיו עילה גם מכוח דיני החוזים ומכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1991, שכן חובה הייתה על הבנק להתריע בפני הלקוח אודות הפעולות החריגות.

הגם שהנתבע שיתף פעולה עם האישורים הטלפוניים, וככל הנראה יותר מפעם אחת, סבר בית המשפט כי על הבנק החובה לעמוד בנהלים שנקבעו, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בעמידה בנוהל /פרוטוקול שנחתם, ולאחר שהבנק התרשל בעבר, ואף פיצה את בעלי החשבון, ובנסיבות דומות. אין זה המקרה שבו ידיעת הנתבע ואישורו לפעול בחריגה מן המוסכם, מהווה השתק או חוסמת את כלל הטענות, אם כי לדבר משקל במסגרת כלל השיקולים כאן.

בעניין דנן, ולאחר ושקילת כל נסיבות המקרה, ותוך איזון בין  אדישות / עצימת העיניים של הנתבע ושיתוף הפעולה מצידו , לפחות בחלק מן המשיכות, ורשלנותו של הבנק מנגד, שפעל בניגוד לנהלים וההסכמות עם הנתבע,  פסק בית המשפט אשם בשיעור של  60% לבנק,  ו- 40% לנתבע, בגין אשם תורם.


© כל הזכויות שמורות