הנזק הבלתי הפיך במימוש משכנתא על בית מגורים מצדיק מתן צו מניעה זמני

16.02.2016   |

ה"פ 59609-11-15 כרמן מקובר נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו, 26.1.16) .

 

המבקשת, גב' כרמן מקובר, הינה אשתו של מר עופר מקובר שהינו בעל השליטה ומנהלה של חברת מקובר הנדסה ופתוח בע"מ (להלן: החברה), אשר הפסיקה את פעילותה העסקית וכפועל יוצא מכך ניתן כנגד הבעל צו כינוס נכסים. הבעל ניהל שלושה חשבונות בנק פרטיים ועסקיים אצל המשיב, בנק מזרחי טפחות בע"מ .

אין חולק, כי בני הזוג נטלו משכנתא מהבנק ולצורך כך נרשם משכון על הנכס, אלא שלטענת הבנק, בני הזוג משכנו את הנכס גם להבטחת מלוא חובותיהם והתחייבויותיהם כלפי הבנק וכן להבטחת מלוא חובותיה והתחייבויותיה של החברה.

על רקע האמור, הגיש הבנק, בקשה לביצוע שטרי המשכון אשר נרשמו לטובת הבנק על זכויות המבקשים בנכס.

בבקשתה טענה המבקשת, כי אין לה כל חלק בעסקיו של בעלה; כי היא מעולם לא חתמה על ערבות או נתנה בטוחות להבטחת התחייבויותיו של בעלה והחברה שבבעלותו לבנק, כנטען; וכי המשכון נרשם על זכויות בני הזוג בדירה להבטחת הלוואת משכנתא, המשולמת כסדרה. על פי הטענה, ההלוואה נשוא המשכנתא ניטלה במקור מבנק לאומי ורק בשנת 2011 הועבר חשבון המשכנתא לבנק. נטען, כי לו ידעה המבקשת כי ההתחייבויות כלפי הבנק הינן גורפות ולא נוגעות רק להסכם המשכנתא, המבקשת לא הייתה מסכימה להעביר את חשבון המשכנתא לבנק ובכך להרע את מצבה האישי, שעה שהיא אינה חייבת מאום בגין חשבונות החברה והחשבון הפרטי של בעלה. על פי הטענה, כל מטרת הבנק הייתה לשפר את סיכויי הפירעון שלו, תוך הטעיית המבקשת באשר לכוונותיו האמיתיות.         

המבקשת טוענת עוד, כי גם אם היא אכן חתמה על שטר משכון שנועד להבטיח את התחייבויות בעלה והחברה כלפי הבנק, הרי שהיא הוחתמה על שטר המשכון תוך הטעייתה ואי מסירת מידע מלא. על פי הטענה, למבקשת היה ברור, כי היא חותמת על שטר משכון כנגד הלוואת המשכנתא על דירת המגורים ולא כנגד התחייבויות נוספות שיש לבעלה או לחברה כלפי הבנק. למבקשת, כך נטען, מעולם לא הובהר על ידי הבנק, כי ההתחייבויות כנגד המשכון הינן לרבות כנגד ההתחייבויות של בעלה ושל החברה כלפי הבנק.

הבנק טוען עוד, כי לאור קריסת החברה והיקלעותו של מר מקובר להליכי פשיטת רגל, כמו גם לנוכח עיקולים שונים שהוטלו על זכויות בני הזוג בנכס, קמה לבנק, בהתאם להוראות שטרי המשכון, הזכות להעמיד לפירעון מידי את כל סכומי ההלוואה המובטחים באמצעות שטרי המשכון.

בית המשפט בחן את שני השיקולים המכריעים לעניין מתן צו מניעה זמני- סיכויי התביעה ומאזן הנוחות.

באשר לסיכויי התביעה סבר בית המשפט כי הם אינם גבוהים, ברם לא ניתן לומר כי התביעה נעדרת סיכוי לחלוטין. ודוק. מהעובדות שהתבררו עולה, כי עד לשנת 2011 הלוואת המשכנתא שנטלו בני הזוג מקובר התנהלה בבנק לאומי וכי בעקבות הצעת המשיב, הועברה ההלוואה לבנק. זאת ועוד. שטר המשכון שנועד להבטיח את חובות החברה לבנק נחתם לאחר שטר המשכון שנועד להבטיח את הלוואת המשכנתא. נסיבות אלה עשויות לתמוך בגרסת המבקשת.

זאת ועוד. המבקשת טענה כי לא נמסר לה המידע המלא בעת שחתמה על שטר המשכנתא. הבנק לא הצליח בתצהיר מטעמו לסתור כליל טענה זאת. משכך די באמור לעיל כדי לעמוד במבחן קיומן של ראיות לכאורה להוכחת קיומה של עילת תביעה.

 המבחן השני, שעניינו במאזן הנוחות, נוטה במובהק לטובת המבקשת שכן ענייננו בדירת מגורים וככלל, הליכי המימוש נחשבים כבלתי הפיכים, שכן משמעותם האופרטיבית היא פינוי מבית מגוריהם ומכירתו לכל המרבה במחיר. במצבים שכאלה, שבהם החזרת המצב לקדמותו היא קשה ביותר, הנטייה היא ליתן צו לעיכוב הליכי המימוש. כך ככלל, כך במיוחד במקרה זה כאשר מדובר בשלושה ילדים הלומדים במסגרות חינוכיות, ומשמעות אי מתן הצו תהיה הוצאתם ממסגרות אלו באמצע שנת הלימודים. הילדים וודאי לא עשו דבר המצדיק קטיעת שנת הלימודים בצורה כזו.

מנגד, עיכוב הליכי מימוש המשכון לא צפוי לגרום לבנק לנזק בלתי הפיך, שכן שווי הנכס עולה על גובה החוב. בנסיבות אלה, דווקא מימוש מהיר של הנכס צפוי לגרוע מערכו הכספי ולגרום לנזק כספי הן למבקשת, הן למשיב והן ליתר הנושים. מכל מקום, ניתן למזער את הנזק שיגרם למשיב באמצעות חיוב המבקשת בהפקדת ערובה לנזקי המשיב כתוצאה מהצו הזמני.

ממכלול השיקולים שלעיל, ניתן צו מניעה זמני, האוסר על הבנק להמשיך ולממש את שטרי המשכון שנרשמו על הנכס, עד לסיום ההליכים בתיק העיקרי, או עד למתן החלטה אחרת, במסגרת תיק הפש"ר.

 

 

 


© כל הזכויות שמורות