כונס נכסים חוייב להשיב לבעלת דירה תשלום ששילמה לעירייה

09.02.2016   |

כונס נכסים חוייב בהשבת תשלום ששלמה התובעת בגין חובות לעירייה באשר נקבע כי הכונס חב בחובות לצד ג' כשהוא מתקשר בהסכם מכר במסגרת ההוצאה לפועל ומשהפר את חובתו, חוייב בתשלום החובות.

 ת"א 52415-07-11 דורדיה אינווסטמנטס בע"מ נ' אמסטר ואח' (פורסם בנבו, 14.1.2016):

 התובעת רכשה מקרקעין (קרקע ומבנה תעשיה) בחולון במסגרת הליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל. הנתבע, עו"ד יעקב אמסטר, מונה ככונס נכסים על זכויות החייבים (בעלי הזכויות בנכס) מכח משכנתא על זכויותיהם לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ.

 בתביעה דנן נתבעים כונס הנכסים והבנק להשבת כספים אשר שולמו על ידי התובעת לעירייה,  לצורך קבלת אישור עירייה להעברת זכויות בנכס על שמה בלשכת רישום המקרקעין.

 לטענת התובעת, היא שלמה סכומים אלה לצורך קבלת אישור עירייה, וזאת מאחר שכונס הנכסים, לא עמד בחובתו להמציא אישור עירייה. לטענתה, היא אולצה להגיע להסדר עם העיריה בשל רצונה למכור את הנכס, ולצורך כך לבצע העברה בלשכת רישום המקרקעין.

לטענת הכונס, הליך העברת הזכויות התעכב בשל הליכים שניהלה התובעת מול המינהל. לטענתו, רק כעבור 6 שנים "נזכרה" התובעת כי נדרש לה אישור עירייה. הכונס טען כי לא היה מקום לשלם כספים לעירייה מאחר שהחוב לא הובהר, מהמסמכים שצורפו עולה כי החוב התיישן, ובכל אופן העירייה לא היתה רשאית להתנות את המצאת האישור בתשלום החוב הנטען.

בית המשפט דן בשאלה האם הכונס אחראי להשבת הכספים ?

בית המשפט קבע כי בבוא בית המשפט ליתן החלטה בענין אחריות כונס, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות מאחר שמדובר בבעל תפקיד מטעם בית המשפט, וכי חשש מנקיטת הליכים תביא לכך שנושאי משרה יחששו מליטול התפקיד (ר' רע"א 9227/12עו"ד שי גרנות נ' שפייזר).

יחד עם זאת, כבעל תפקיד, חב הכונס בחובות כלפי צד ג בעת שהוא מתקשר עימו בהסכם מכר במסגרת הוצאה לפועל .

בהקשר זה נפסק: "מכאן גם נגזרת אחריותו וחבותו של כונס הנכסים כלפי צד ג'. עליו לפעול בנאמנות, ביושר, בהגינות, בתום לב, ושלא ברשלנות אף כלפי הצד שאינו לקוחו. במקרה מתאים ניתן לחייבו בגין נזק שנגרם (ראה: השופט בר-אופיר, הוצאה לפועל – הליכים והלכות, עמ' 502, 503).

מעמדו של כונס הנכסים הינו כ – " officer of the court ". הכונס מייצג את הנושה בכדי לפרוע את החוב ופועל גם כקצין של בית המשפט. הוא פועל כידו הארוכה של ראש ההוצאה לפועל, עליו לערוך בירורים ופעולות ולהגיע למקומות שראש ההוצאה לפועל, הממלא תפקיד מעין שיפוטי, אינו יכול להגיע אליהם. ברי, אם כן, שחלה על הכונס חובת תום הלב בצורה מוגברת, שכן תפקידו אינו מצומצם בייצוג צד בהליך והוא חייב לנהוג כצד אובייקטיבי. וכדברי השופט טירקל בר"ע (ב"ש) 66/94 שפר תעשיות בע"מ נ' בנק הפועלים ועו"ד דוד כהן, ... "כונסי הנכסים הם פקידי בית המשפט ופועלים בשמו. חייבים הם איפוא במידת האובייקטיביות במילוי תפקידם בנאמנות לבית המשפט בלבד ובציות להוראותיו" ( רע"א 2077/92 ). ועוד, "על הכונס להניח דעתו של בית המשפט שפעל כדין" [ע"ע 141/74, פפרבוים נ' שריזלי, פ"ד ל(1) 26] ולטובת הכינוס. מוטלת עליו חובת אובייקטיביות במילוי תפקידו ואין הוא צריך לקדם את האינטרסים של הגורם אשר מטעמו הוצע ככונס, שהרי אחרת תהיה בכך פגיעה באינטרסים של נכסי הכינוס".

בנסיבות המקרה דנן קבע בית המשפט כי הכונס הפר את חובתו בהתאם להסכם המכר כלפי התובעת, וזאת בשים לב לפסיקה הנוהגת; בית המשפט לא קיבל הסבר לשאלה מדוע הכונס לא פעל מול הרשות להמצאת אישור תוך הסדרת הענינים הכספיים למול הרשות  וקבע כי גם אם סבר הכונס כי אין החיוב מוצדק, הרי שעל פי הדין קיימים כלים משפטיים בהם יכול וצריך היה הכונס לנקוט.  אם סבר שהחוב אינו רלוונטי לתקופת הכינוס, היה על הכונס לפעול במישור זה הן מול התובעת והן מול העירייה.

 אשר על כן, פסק בית המשפט  כי היה על הכונס לפעול בהתאם לחובתו להמצאת אישור עירייה והפר את חובתו החוזית כלפי התובעת כאשר לא המציא אישור עירייה.

 באשר לאחריות הבנק קבע בית המשפט כי אין יריבות אישית בין הבנק לבין התובעת.

ההלכה היא כי כונס הנכסים שנתמנה על ידי בית המשפט פועל מטעם בית המשפט כעושה דברו, ואינו סוכנו או שליחו של הנושה אשר הציעו וביקש את מינויו. על הכונס להניח דעתו של בית המשפט שפעל כדין.

לאור הפסיקה, עולה כי משמונה עורך הדין לכונס נכסים על ידי ראש ההוצאה לפועל, חדל לשמש כבא כוחו של הבנק, והחל ממינויו הפך לכונס נכסים אשר חב חובת נאמנות לשני הצדדים ולראש ההוצאה לפועל, אשר מכח מינויו פעל ככונס נכסים. לאור זאת, באם התרשל עוה"ד בתפקידו הרי שעשה כן בתוקף מינויו ככונס נכסים מטעם ראש ההוצאה לפועל, ולא כבא כוח הבנק וכשלוחו.

 לפיכך, התקבלה התביעה כנגד הכונס והלה חוייב בתשלום של כ-200,000 ₪ לתובעת וכן בהוצאות משפט בסך של 25,000 ₪.

 


© כל הזכויות שמורות