בית המשפט הורה על ביטול הגבלת חשבון בנק

02.02.2016   |

עש"א (ת"א) 48898-07-15 סימקה נ' בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ, (פורסם בנבו, 27.12.2015)

בית המשפט קיבל ערעור שהגישה המבקשת לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 וביטל הגבלת חשבונה.

 המבקשת ערערה על החזרת שני שיקים שסורבו בחשבונה וגררו הכרזתו כחשבון מוגבל, וזאת מאחר ולטענתה שיקים אלו נרשמו לפקודת משכירת דירה לבנה, נרשם עליהם "למוטב בלבד" והם הופקדו בשגגה על ידי כלתה.

בית המשפט דן בטענה וקובע כי בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק שיקים ללא כיסוי, רק בהתקיימותם של שני רכיבים עובדתיים- הצגת שיק לפירעון וסירוב של הבנק, נוצר אותו מצב של "שיק שסורב" בו דן החוק.

כעת ממשיך ובוחן בית המשפט את משמעותו של הכיתוב "למוטב בלבד" בחזיתו של השיק בהתאם להוראות פקודת השטרות.

בית המשפט קבע כי תוצאתה של ההערה "למוטב בלבד" בחזיתו של השיק הינה, כי סחרותו של השיק נשללת. השיק אומנם כשר בין הצדדים שבו לבין עצמם, אך אין הוא עביר.

הבעלות בו היא בידי הנפרע, ואין הוא יכול להעבירה לאחר. כאשר מוצג השיק לפירעון בסניף בנק, הבנק הינו שלוח לגבייה בלבד אשר הרשאתו מוגבלת לגביית סכום השיק והפקדתו בחשבון הנפרע.

משכך, אם לא הנפרע הוא שהציג את השיק לפירעון ולא לחשבון הנפרע מבקשים לפרוע את השיק- הבנק מלכתחילה מנוע מפירעון השיק.

בכך נדחתה, הלכה למעשה, טענת הבנק לפיה על טענות המבקשת להדחות באשר רשימת העילות לגריעת שיקים מרשימת ההגבלה לפי החוק הינה רשימה סגורה והטענות שמעלה המערערת אינן נמנות על אילו מהעילות הנקובות בחוק.

בית המשפט קבע כי למעשה, כשחוזרים להגדרות החוק בכל הנוגע לסירוב שיק כאשר עסקינן בשיק "למוטב בלבד" שמבקשים לפרוע אותו שלא לחשבון הנפרע- אין זה כלל "שיק" מבחינת החוק. הרכיב העובדתי הראשון בהגדרת "שיק שסורב" כלל לא מתקיים והבנק כלל לא ימשיך בבדיקת הרכיבים הנסיבתיים שעשויים להביא לסירוב כגון היעדר יתרה מספקת.

תוצאה זו, אליה הגיע בית המשפט, מתיישבת עם תכליתו של החוק אשר נועד לבצר את מעמדו של השיק כאמצעי תשלום אמין ולהגן על האינטרס הציבורי השולל משיכתם של שיקים ללא כיסוי מספיק. החוק נועד להגן על כאלו שאוחזים בשיקים ועומדת להם הזכות להציגם לפירעון ולא על כאלו שמציגים לפירעון שיק שאיננו חתום או שיק הנושא חתימה מזוייפת. כך גם ביחס לשיק שמוצג לפירעון שלא על ידי הנפרע למרות הגבלת עבירותו.

ממילא במצב זה לא נכללים השיקים בשיקים הנמנים לפי החוק ולפיכך התקבל ערעורה של המבקשת והגבלת חשבונה בוטלה.


© כל הזכויות שמורות