הבנק ביטל מסגרות אשראי שלא כדין ויפצה את הלקוח

05.01.2016   |

ת"א 40686-03-14 פישר נ' בנק בינלאומי הראשון לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 27.12.15):

  בית המשפט קיבל תביעת לקוח שהוגשה כנגד הבנק, לפיצויים בגין נזקים שגרם לו הבנק בהתנהלותו חסרת תום הלב כלפיו.

התובע, שהינו עו"ד במקצועו, ניהל בבנק הנתבע שני חשבונות בשני סניפים שונים. הנתבע דרש מהתובע לפרוע את יתרת החובה בחשבון שבאחד מסניפיו. לאחר מכן ביטל הנתבע לתובע את מסגרת האשראי בשני הסניפים, ולאחר מכן סירב לכבד שיקים שמשך התובע על חשבונותיו. בית המשפט קיבל את טענת התובע לפיה הנתבע ביטל לו את מסגרות האשראי שלא כדין ככל הנראה על רקע תביעה שהגיש כנגדו התובע בעבר וחייב את הבנק בפיצויים לתובע ע"ס 20,000 ₪.

בית המשפט קבע כי העובדה שהתובע תבע את הבנק בתביעת רשלנות וזכה בה בפשרה ככל הנראה היא זו שגרמה לתובע להיות לצנינים בעיני הבנק, וזה המקור ליחס של הבנק כלפי התובע.

קביעה זו התבססה, בין היתר על כך שכאשר החשבון היה בתוך מסגרת האשראי, לא הייתה כל הצדקה להביא לפרעון מיידי של יתרת החובה בחשבון. ואם רצה הבנק להפסיק את מסגרת האשראי בחשבון היה עליו לפעול בהתאם להוראות סעיף 31.3 סיפא לפרק ה'1 לחוזה שבין הבנק לבין התובע הקובע כי:

"הקטנת או הפסקת האשראי תעשה בהודעה שתינתן לבעל החשבון 21 יום מראש (או תקופה אחרת שלא תפחת מהדרוש על פי כל דין), או באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת בהתקיים נסיבות המסכנות באופן ממשי את יכול הגבייה של הבנק."

בנסיבות העניין לא היו לבנק נסיבות המסכנות באופן ממשי את יכולת הגבייה של הבנק, באשר, הבנק ידע שהתובע הינו עו"ד פעיל אשר יש לו הכנסות שוטפות, שמדפי החשבון עולה שהיו לו מיד פעם הכנסות של עשרות אלפי ₪ בכל פעם. על כן היה על הבנק לשלוח לתובע הודעה בכתב על אי חידוש מסגרת האשראי.

זאת ועוד,ההודעות ששלח הבנק לתובע היו בדואר רגיל ולא בדואר רשום. סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע כי: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה."

סעיף 19 לחוק זה קובע כי אם עילת הביטול נוגעת רק לגבי חלק אחד, ניתן ליתן הודעת ביטול רק לגבי אותו חלק.

סעיף 60(ב) לחוק זה קובע כי:"מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה, רואים את ההודעה כנמסרה במועד שבו הגיעה לנמען או אל מענו."

הבנק שלח לתובע את ההודעה על ביטול מסגרת האשראי בחשבון נווה אביבים רק בדואר רגיל ולא בדואר רשום. על כן הבנק לא יכול להוכיח מתי נמסרה ההודעה על ביטול מסגרת האשראי לתובע. זאת במיוחד כאשר התובע העיד שהיה מדובר בחשבון פרטי, ואילו במכתבים נרשמה כתובת של משרד עורכי דין.

מאחר והתובע ניהל שני חשבונות בבנק, כאשר בסניף אחד התנהלותו הייתה תקינה והחשבון היה פעיל, לא הייתה לבנק עילה להגדיר את התובע בחשבון זה כלקוח "קשה גבייה", מה עוד שכל חשבון עמד בפני עצמו ולא היה כל קשר בין שני החשבונות. בית המשפט קבע כי התנהגותו זו של הבנק הייתה התנהגות חסרת תום לב, שכן לא נמצאה כל דרישה של מנהל הסניף לפרוע את יתרת החובה בחשבון. אי העדתו של מנהל הסניף והעברת הטיפול למחלקת הגבייה תוך מניעת עדים אחרים מהבנק להגיע להעיד, פוגעת קשות ברצינות טענותיו של הבנק, ותומכת בטענותיו של התובע. הפגיעה בחשבון השני ועקב כך החזרת שיקים לתובע אכן פגעה בתובע על פי עדותו.

עוד הוסיף בית המשפט כי "אינני יודע אם הגדרת התובע קשה גבייה על ידי הבנק הוא הגדרה פנימית של הבנק עצמו או שמא הגדרה זו מופצת לכל הבנקים ולכל חברות המידע לנתוני אשראי, אך תוצאותיה של הגדרה זו מופצות לכולי עלמא בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002" , עובדה אשר גרמה לתובע לנזק.

לפיכך חייב בית המשפט את הבנק בתשלום פיצויים בסך של 20000 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.


© כל הזכויות שמורות