ניתן לבקש גריעת שיק מרשימת השיקים שסורבו אף אם החשבון לא הוגבל

28.12.2015   |

ה"פ 40307-11-14 קלמנוביץ ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 19.11.15):

בית המשפט קבע כי המבקשים רשאים לבקש את גריעת השיקים גם אם לא נשלחה להם הודעת הגבלה וכי יש למבקשים זכות לפנות לבית המשפט בבקשה לגרוע שיקים שלדעתם סורבו שלא כדין. 

המבקשים ניהלו 2 חשבונות עו"ש בסניף בנק הפועלים בע"מ בקרית מלאכי. בתוך 3 ימים הבנק סירב לכבד 14 שיקים בשני החשבונות. מאחר ולא חלפה התקופה הקבועה בחוק ממועד הסירוב של השיק הראשון ועד לסירוב השיק האחרון, לא הוגבלו חשבונות המבקשים. למרות שהחשבונות לא הוגבלו, הגישו המבקשים בקשתם זו לגריעת שיקים מרשימת השיקים שסורבו.

לטענתם יש לגרוע את כל השיקים שסורבו, מכיוון שלפני הצגת השיקים לפרעון, סיכמו המבקשים עם מקבלי השיקים שלא להפקיד את השיקים במועד. מיד לאחר שנודע למבקשים שהשיקים הוצגו לפרעון, פנו לסניף יחד עם מקבלי השיקים בניסיון למשוך את השיקים מחשבונות הבנק אולם הבנק סירב לכל הצעה שהעלו ובכך, לגישתם, פעל הבנק ברשלנות, תוך הפרת חובת הנאמנות וחובת תום הלב, כאשר לא נעתר לבקשתם לבטל את השיקים, ובלי שיתן כל טעם מוצדק לכך, תוך התערבות פסולה בשיקולים מסחריים של המבקשים מול מקבלי השיקים.

הבנק, מנגד טען כי יש לדחות את התובענה באשר פנייה לקבלת סעד של גריעת שיקים ממניין השיקים המסורבים בחשבון אפשרית רק במסגרת ערעור לפי סעיף 10 ל חוק שיקים ללא כיסוי לאחר הגבלת חשבון הלקוח וכי לגופו של עניין הבנק פעל על פי הדין, בהתאם להוראות החוק ולתנאי ניהול החשבון, שכן בעת הצגת השיקים לפרעון לא היה בכל אחד מהחשבונות יתרה מספקת לכיבוד השיקים.

בית המשפט קבע כי בעקבות חקיקת חוק שירות נתוני אשראי , התשס"ב-2002 אשר מתיר לבעלי רישיון לאסוף, לנהל ולהחזיק מידע על לקוח לצורך מסירה לאחר, לרבות מידע על המבקשים ששיקים שלהם סורבו, למרות שהמבקשים אינם מוגבלים ולא ניתנה להם התראה על הגבלת החשבון, הרי שהמבקשים במצב בו קיים לגביהם מידע מזיק בחברות המספקות נתוני אשראי, שהם סבורים שהמידע אינו נכון, ואינם יכולים לפעול כנגדו. במלים אחרות: עם חקיקת חוק נתוני אשראי השתנתה מקבילית הכוחות בעניין זה, והמבקשים רשאים לבקש את גריעת השיקים גם אם לא נשלחה להם הודעת הגבלה. אם כי יש לקחת בחשבון שפסק הדין בבקשה לגריעת שיקים לפני הגבלת החשבון מהווה מעשה בית דין בין הצדדים לבקשה זו, אם אכן יוגבל החשבון בעתיד בהסתמך על השיקים שסורבו הכלולים בבקשה, אם וכאשר ויוגש ערעור על הגבלה זו . מטעם זה קבע בית המשפט כי יש למבקשים זכות לפנות לבית המשפט בבקשה לגרוע שיקים שלדעתם סורבו שלא כדין.

לגופו של עניין, לאחר שמיעת העדויות במקרה דנן, דחה בית המשפט את התובענה באשר קבע כי שיקול הדעת של הסניף היה במתחם הסבירות, ואין לבוא בטענות לסניף שלא היה מוכן ליתן יד למהלך אותו ביקשו המבקשים לבצע. 


© כל הזכויות שמורות