דיון נוסף בהצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מספר 3), התש"ה-2015

22.12.2015   |

ועדת החוקה, חוק ומשפט עתידה לדון היום, ה-22.12.15, פעם נוספת בהכנה לקריאה שנייה ושלישית להצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מספר 3), התשע"ה-2015.

במסגרת חומר הרקע לישיבה, מונח בפני הוועדה מסמך מאת מרכז המחקר והמידע של הכנסת הסוקר את מנגנון קביעת הריבית בחוקים להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות במספר מדינות בעולם.

מהסקירה עולה כי בניגוד למצב המשפטי בישראל, ברוב המדינות שנסקרו אין הסדרה ייחודית לשוק ההלוואות החוץ בנקאיות.

ברוב מדינות העולם קבועים מנגנונים שיכולים לשמש להגנה על לווים , בחלק מהמדינות שיש בהן הגנה כזאת המנגנונים תקפים לכל סוגי ההלוואות ונחקקו מנקודת מבט כללית ורחבה של הגנה על זכויות צרכניות; בחלק מהמדינות ההתייחסות היא רק לכמה סוגים של הלוואות (למשל, הלוואות פרטיות ב"שוק האפור"), ובהתאם לסוג ההלוואה.

עוד עולה מן הסקירה עולה כי הגבלת הריבית נעשית במגוון אמצעים , וכי יש שתי גישות מרכזיות בנושא זה : האחת , קביעת הריבית המרבית המותרת בידי בתי-המשפט: גישה זו מבקשת להותיר חופש רב ושיקול דעת לבתי-המשפט. אם ההלוואה "בעייתית", בתי-המשפט רשאים להתערב ולשנות את תנאי ההלוואה מטעמים שונים. השנייה,   קביעת הריבית המרבית המותרת בחוק: על-פי גישה זו, ראוי להסדיר את הסוגיה בחוק בלי להזדקק לפסיקת בית-משפט בכל מקרה של עוול.

בבריטניה, למשל, אין כיום הגבלה ישירה על הריבית המרבית המותרת בעסקאות הלוואה, אולם יש הסדרה כללית של התחום, לרבות רישוי (כתנאי לפעילותם של נותני הלוואות), פיקוח ומגבלות כלליות על מי שפועלים בשוק ההלוואות . הקו המנחה את ההסדרה המשפטית של שוק ההלוואות  הוא ההסתמכות על כוחות השוק והתפיסה שקביעת מגבלות על שיעור הריבית היא דבר שלילי.

בארצות-הברית , הריבית המרבית מוסדרת במישור המדינתי ובמישור הפדרלי. במישור המדינתי נקבעו במישרין מגבלות על הריבית המרבית המותרת וכמו כן נקבעו סוגי הפעילות שבהם חלה מגבלה זו . לעומת זאת, במישור הפדרלי קבועות הוראות בדבר זכויות צרכנים והוראות פליליות האוסרות גביית חוב "שאינו חוקי".

ברמה הפדרלית אין הוראות המגבילות במישרין את הריבית בעסקאות של הלוואה חוץ - בנקאית. למרות זאת, בדין הפדרלי יש כמה דברי חקיקה המסדירים סוגיות בתחום זכויות הצרכנים , ובפרט לעניין המידע הניתן לצרכנים בעסקאות הלוואה. מעבר לכך, יש ברמה הפדרלית הוראות פליליות בדבר איסור גביית "ריבית נשך" – המוגדרת ריבית הגבוהה מהריבית המרבית המותרת על-פי הדין המדינתי. ברמה המדינתית ננקטות דרכים שונות להתמודדות עם הגבלת הריבית בהסכמי הלוואה. בחלק מהמדינות יש מגבלות כלליות על כל עסקאות ההלוואה ובחלק מהן ההסדרה ומגבלות הריבית נוגעות באופן פרטני לעסקאות מסוגים שונים ואינן עוסקות בהסדרה של עסקאות מסוגים אחרים .

בצרפת אין הסדרה ייחודית לתחום ההלוואות החוץ-בנקאיות. למרות זאת, בקודקס הצרכני יש כמה הוראות כלליות להגבלת הריבית המרבית המותרת בהלוואות מסוגים שונים  - הוראות אלו עוסקות, בין היתר, בדרישות הגילוי בהסכמים, בריבית המותרת ובסנקציות   בגין גביית ריבית שאינה פרופורציונלית לעסקה .

בנוסף לסקירה זו מונח בפני הוועדה נייר עמדה מטעם "המטה למען ארץ ישראל" המביע עמדה נחרצת לפיה, לגישתו אם הכנסת תאשר בחוק, לבנקים, לגבות ריבית מקסימום של 20% היא תגרום הפסדי ענק לכולם – לציבור, לבנקים למשק ולמדינה.  כל ריבית חובה העולה על 5% - 6% יותר מריבית הזכות שניתן לקבל מהבנקים, היא ריבית נשך דרקונית שרק תגרום נזקים לציבור, למדינה ולבנקים, תגדיל את הכלכלה השחורה ותממן את עולם הפשע.

הדיון שעתיד להתקיים מחר, הינו המשך לדיון שהתקיים בחודש שעבר (ב-25.11.15) אשר במהלכו התרעם ח"כ אלי כהן וטען בתוקף כי לא ייתן יד להצעת חוק המאפשרת גביית ריבית בשיעור של 20 אחוז , שהינה ריבית "שערוריתית", לטענתו והצהיר כי יפעל לשינוי התקרה באופן מהותי.

מממצאי הדו"ח עולה כי קביעת תקרת ריבית כפי שמוצע בתיקון לחוק עשויה להקטין את הנגישות לאשראי, לרבות מניעת הלוואות בסכומים קטנים ובסיכון גבוה יחסית, על כן, תקרת ריבית עשויה להוביל לכך שחלק מהלקוחות בעלי הכנסה נמוכה וסיכון גבוה לא יקבלו אשראי. באשר לטענה שנשמעה לפיה תקרת ריבית מקטינה את כמות האשראי מצא הדו"ח כי נתח השוק של האשראי בריבית גבוהה נמוך יחסית לשאר האשראי ועל כן ההשפעה מינורית.

באשר לטענה המרכזית שנשמעה כנגד תקרת ריבית בשיעור של 20 אחוז, ממצאי הדו"ח אינם חד משמעיים.


© כל הזכויות שמורות