מעמדם של מי שחתמו על משכון להבטחת חיובו של אחר הינו של "ערבים"

22.12.2015   |

ע"א 1691/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נגד צוברי רחל ושלמה, (פורסם בנבו, 15.12.15):

 בית המשפט העליון קבע כי למרות שהמשיבים חתמו כ"לווים", הרי שהבנק בחר לסווגם כלווים ולא כממשכנים בלבד, ללא הצדקה כלכלית מהותית ולפיכך הקנה למשיבים מעמד של ערבים; ככאלו, יש להחיל את ההגנות המוענקות ל"ערב יחיד" גם על "ערב ממשכן" בשינויים המתחייבים.

 בעניין זה דן בית המשפט בערעור שהגיש הבנק על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר פטר את המשיבים מערבותם לחוב.

בני הזוג ג'רבי לוו מהבנק כספים במסגרת 5 הלוואות. להבטחת פירעון ההלוואה הרביעית, מבחינה כרונולוגית, העמידו המשיבים- בני הזוג צוברי את ביתם כבטוחה להלוואה. נקבע עובדתית, כי במקור הבנק דרש שעבוד על שני הבתים (של הלווים ושל צוברי) כבטוחה להלוואה אולם בסופו של דבר הסתפק ברישום משכון על בית המשיבים בלבד.

משפיגרו הלווים העיקריים בהלוואות, פתח הבנק בהליכים למימוש ביתם של המשיבים.

המשיבים טענו כי מעשיו של הבנק במסגרת החתימה על ההלוואה הרביעית וכן התנהלותו, מנוגדים להוראות חוק הערבות, תשכ"ז-1967.

הבנק טען כי המשיבים הינם "לווים" ולא "ערבים" ולכן אינם יכולים לחסות בהגנות המוקנות בהתאם לחוק הערבות.

בית המשפט המחוזי קיבל את תביעת המשיבים ופטר אותם מערבותם לחוק על בסיס חוק הערבות.

בית המשפט העליון דחה את טענותיו המקדמיות של הבנק וקבע כי משלא נמצאה הצדקה כלכלית אמיתית להחתים את המשיבים כ "לווים", הרי שמדובר במצב של משכון נכס להבטחת חיובו של אחר המקנה למשיבים מעמד של "ערבים" ולא "לווים".

עוד נקבע כי יש להחיל את ההגנות מוענקות ל"ערב יחיד" גם על "ערב ממשכן" בשינויים המתחייבים וזאת למעט סעיפים 21 ו-25 לחוק הערבות.

במקרה הקונקרטי קיבל בית המשפט את הערעור בחלקו, באשר קבע כי אין לפטור את המשיבים מערבותם רק על בסיס הפגם של אי גילוי לערב בדבר היותו ערב יחיד שכן במועד בו חתמו על מסמכי ההלוואה שרר חוסר וודאות בנוגע לדין החל על "ערב ממשכן".

עם זאת, התנהלות הבנק בהחתמת המשיבים כלווים ולא כערבים ובאי עמידתו על דרישתו למשכון נוסף מעבר לביתם של המשיבים, מהווים הפרת חובות תום הלב, הזהירות והנא5מנות המוטלות על הבנק.

נוכח האשם התורם מצד המשיבים, חילק בית המשפט את האחריות לנזק בין הצדדים באופן שוויוני.


© כל הזכויות שמורות