התקבלה בחלקה תביעת מלווה, הגם שלא קויימו הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

15.12.2015   |

ת"א 40249-01-11 יחיאל נ' מהאצרי ואח' (פורסם בנבו, 23.11.2015).

בית המשפט דן בתביעה שטרית וקבע כי למרות שלא נערך הסכם הלוואה בכתב, ולא קויימו הוראות חוק ההסדרה, אין זה צודק לשלול את השבת קרן  ההלוואה.

התביעה מבוססת על שני שיקים המשוכים מחשבונה של הנתבעת 2, רעייתו של הנתבע 1 . הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע השיקים ובמסגרתה טענה כי מעולם לא מסרה את השיקים לידי התובע, אותו כלל היא לא מכירה, ואין לה כל ידיעה כיצד הם הגיעו לידיו שכן מדובר .

בית המשפט דחה את גרסתה בדבר זיוף חתימתה וקבע כי יש לראות את השיקים כשטרות ביטחון שניתנו לצורך הבטחת פירעון ההלוואה כאשר הנתבעת שמחשבונה נמשכו כאמור השיקים, הינה בעלת מעמד של ערֵבַה.

בהמשך בחן בית המשפט את תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וקבע כי יש לסווג את ההלוואה כהלוואה שחוק הסדרת ההלוואות חל עליה;

אין מחלוקת כי בין הצדדים לא נערך כל הסכם בכתב אודות הסכומים שהלווה התובע לנתבע, ומשכך אין מחלוקת כי התנאים שבחוק הסדרת ההלוואות בעניין זה לא קוימו, לרבות סעיף 3 שעוסק כאמור בחובת הגילוי. 

עוד נקבע כי בנסיבות המקרה, חטא התובע הן לחובתו החוזית, כעולה מסעיף 3 לחוק ההסדרה, והן לחובתו הדיונית, כעולה מסעיף 8 לחוק ההסדרה, המסקנה הצריכה היא שהתובע, כמלווה בהתאם להגדרת החוק, לא עמד בתנאי החוק, והתוצאה הינה בטלות הסכם ההלוואה. כפועל יוצא של הבטלות יש להורות על השבת הכספים שהתקבלו מכח הוראות חוק החוזים , התשל"ג – 1973.

 

השאלה הצריכה עתה הינה האם בהעדרו הסכם בכתב (נתון שכאמור אין עליו חולק), יש כדי להוות נפקות בענייננו לעניין ההשבה.

בית המשפט סבר כי המקרה דנן שייך למקרים אליהן כוונו ההסתייגויות שנקבעו בעבר בפסיקה, ושבהם על אף שלא התקיימו דרישות החוק, תביעת המלווה לא תידחה; משעומדת בפני בית המשפט הודאת בעל דין של הנתבע לפיה קיבל כספים מאת התובע בגין ההלוואה, לא ניתן לומר כי עסקת היסוד לא הוכחה.

 בנסיבות אלה, אין זה צודק לשלול את השבת קרן ההלוואה. יחד עם זאת, משעה שהתובע לא עמד בהוראות תנאי חוק הסדרת הלוואות הן לעניין דרישת הכתב והן לעניין חובת הגילוי, אין מקום להורות על חיוב הנתבעים בריבית כלשהי בגין ההלוואה; הן לאור התכלית העומדת בבסיס הוראות חוק הסדרת ההלוואות הקוגנטיות והפרת הוראות אלה מצד התובע; והן שממילא לא עלה בידי התובע להוכיח את שיעורן .

המסקנה הצריכה מכל האמור הינה שהתובע זכאי לגבות את הכספים שלא נגבו מתוך סכום ההלוואה ככל שאכן יוכח כי סכום מלוא קרן ההלוואה לא הושב לידי התובע .

 


© כל הזכויות שמורות