בית המשפט חייב את הבנק לאפשר מכירת נכס הממושכן לטובתו

15.12.2015   |

ת"א 35673-02-14 בן אלי נ' בנק מזרחי טפחות בעמ ואח' (פורסם בנבו, 23.11.2015):

בין התובע לבנק נערך הסכם פשרה לפיו ימכור התובע את הנכס הממושכן לטובת הבנק ויחלק את התמורה בינו לבין הבנק. כשמצא קונה, סרב הבנק להסיר את השעבוד. בית המשפט חייב את הבנק להסיר את המשכנתא.

בין התובע לבנק נכרת הסכם פשרה, לפיו, הסכימו הצדדים, בין היתר, על העברת 50% מתמורת מימוש הקרקע, כאשר תמומש, לידי הבנק;משמצא התובע רוכש לנכס, סרב הבנק להסיר את המשכנתא בטענה כי העסקה אינה כדאית מבחינה כספית.

בית המשפט נדרש לשאלה האם ניתן לחייב את הבנק להסכים למחיקת המשכנתא בגין עסקת מכר שהוא סבור שאינה משקפת את האינטרס העסקי שלו?

שאלה זו אינה פשוטה, שכן, מחד- הזכות למשכנתא הינה זכות קניינית, ומאידך- בין הצדדים נכרת הסכם פשרה אשר במסגרתו הסכימו הצדדים על תנאים שבהם יוותר הבנק על זכות קניינית זו, שלא בהתאם לתנאי ההלוואה היסודית.

בית המשפט קבע כי זכותו של הבנק להתנגד למכירה אינה זכות מוחלטת, וגם הבנק – ככל צד לחוזה – חייב לממשה בתום לב ובדרך מקובלת.

עוד נקבע כי על בנק לפעול בתום לב במסגרת מימוש ביטחונות כדי לצמצם את הנזק ללקוח ומחובתו של הבנק להפעיל את זכותו לסרב לעסקה בתום-לב.

מכאן שאף שלבנק עומדת זכות לסרב לאשר את עסקת המכר, הוא חייב לעשות שימוש בזכות זו בתום לב ובדרך מקובלת.

בנסיבות העניין, בחן בית המשפט את עמדתו של הבנק, את המידע שעמד לרשותו – ובדק אם לאור המידע הקיים, סירובו של הבנק הוא סביר ומתקבל על הדעת, אם לאו.

נקבע כי ציפיית הבנק כי התובע ימתין עד לתום הליכי פירוק השיתוף, אשר אין כל יכולת להניח מתי יסתיימו ובאיזה אופן, על מנת לאפשר לבנק ליהנות מעלייה פוטנציאלית (אך בשום פנים לא ודאית) בשווי הנכס, כאשר לפחות בגין חלק מרכיבי אותה עלייה הבנק פוצה כבר בעבר – אינה סבירה, ואינה עומדת בדרישות סעיף 39 ל חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973.

מנגד, חוב המשכנתא ממשיך וצובר ריביות, הצמדות וכו', ועל כן, אף שהבנק הסכים שלא לפעול נגד התובע אלא על דרך של מימוש הנכס, הוא מסכל את מימוש הנכס תוך השוואה בין התמורה הצפויה ובין החוב הפתוח – חוב שהתנהלותו של הבנק גורמת לצמיחתו ולתפיחתו.

לפיכך, קבע בית המשפט כי סירובו של הבנק לאפשר את מכירת הנכס נעשה ללא בחינה ראויה של ההיבטים העובדתיים, תוך הסתמכות על רכיבים "גמישים" וספקולטיביים בחוות דעת השמאי, ותוך התעלמות משוויו הנוכחי של הנכס. בנסיבות אלה, התקבלה התביעה, ובית המשפט הורה לבנק להסיר את המשכנתא הרשומה על הנכס, וזאת כנגד קבלת מחצית התמורה בעסקה נושא הסכם המכר.


© כל הזכויות שמורות