הסכם המחאת זכות אינו ממלא אחר דרישת הכתב הקבועה בחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

19.11.2015   |

ת"א 10659-02-11 ( שלום-פתח תקווה) גלעדי נ' שדות, (פורסם בנבו-13.11.2015):

בתביעה זו בחן בית המשפט האם  הנתבעת נטלה הלוואה מהתובע לצורך תשלום קנס שהוטל על בן זוגה, עקב הרשעה בתיק פלילי והאם הלוואה זו, ככל שתוכח, עומדת בתנאים הקבועים ב חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות , תשנ"ג-1993 . ההלוואה שולמה באמצעות שיקים של עו"ד אלי גור, אשר בתקופה הרלוונטית שימש הן כבא כח הנתבעת ובן זוגה והן כבא כח התובע. על פי טענת התובע, השיקים שולמו באמצעות חשבון פקדונות של התובע אשר נוהל על ידי עו"ד גור.

לטענת התובע, כבטוחה לתשלום הלוואה, הנתבעת המחתה לטובתו זכויותיה במחצית תמורה ממכירת דירה והסכימה למשכן את זכויותיה בדירה. בתובענה עותר התובע ליתרת החוב בגין ההלוואה אשר ניטלה. לטענת התובע  הריבית המוסכמת היא ריבית חודשית בשיעור של 3% המצטרפת לקרן אחת לשנה.

הנתבעת ובן זוגה מכחישים את מתן ההלוואה על ידי התובע. לטענת הנתבעת היא מעולם לא הכירה את התובע ולא ביקשה ממנו הלוואה, ולא התבקשה להשיב כספים . לטענתה, השיקים הוצאו מחשבונו האישי של עו"ד גור ומהווים החזר הלוואות של עו"ד גור כלפיה וכלפי בן זוגה, במסגרת התחשבנות רבת שנים אשר במסגרתה נתנו אמון בעו"ד גור כבא-כוחם. לטענת הנתבעת פרעון השיקים נשוא ההלוואה לא הוכח. מעבר לכך, לטענתה, העסקה הנטענת אינה חוקית בעודה חורגת מהוראות חוק הסדרת הלוואות.

לאחר שמיעת העדויות ובחינת הראיות הגיע בית המשפט למסקנה כי התובע עמד בנטל להוכיח כי השיקים שולמו לנתבעת לצורך תשלום הקנס הפלילי. ונקבע כי הוכח, בהתאם למאזן ההסתברויות הנדרש בהליך האזרחי, כי הכספים שולמו במסגרת הלוואה אשר ניתנה לנתבעת על ידי התובע.

באשר לתחולת חוק ההסדרה טען התובע כי ההלוואה ניתנה באופן פרטי ומטעם זה לטענתו אין רלוונטיות להוראות חוק הסדרת הלוואות. בית המשפט דחה טענה זו וקבע כי ראשית, טענה זו לא הוכחה, ובעיקר כאשר התובע מעיד על עצמו כבעל חברה העוסקת במתן הלוואות, ככל שנטען כי מדובר בהלוואה פרטית היה מקום להוכיח טענה  זו בראיות, מלבד עדותו היחידה של התובע.

שנית, גם אם ההלוואה ניתנה באופן אישי, בנפרד מפעילות החברה אשר עסקה במתן הלוואות, לאור עדותו של התובע כמי שעסק בהלוואות חוץ בנקאיות, לא ניתן לראות בהלוואה זו, כהלוואה אשר ניתנה באופן אישי/פרטי , בהעדר בסיס ראייתי לטענה זו.

מעבר לכך,  סעיף 1 לחוק הסדרת הלוואות קובע כי "לווה"  - למעט תאגיד, "מלווה" – מי שנותן הלוואה, למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר ...." ,  סעיף 15 לחוק הסדרת הלוואות קובע כי " הוראות סעיפים 2,3,ו-7 לא יחולו על מלווה שנותן הלוואה שלא דרך עיסוק", מכאן, החוק חל על כל מלווה כפי הגדרת החוק, כאשר הסייג הנוגע למלווה שנותן הלוואה שלא דרך העיסוק נוגע לסעיפים 2 , 3 ו- 7 לחוק . דהיינו, יתר הוראות החוק חלות בעניינו על כל "מלווה",  ובין היתר, ההוראה הקבועה בסעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות אשר קובעת את אופן הגשת תובענה בבית משפט כנגד לווה , הפרטים שיש לצין בכתב התביעה, ובין היתר ההוראה הקובעת כי יש לצרף לתובענה העתק של פסק הדין או של חוזה ההלוואה, לפי הענין. במקרה דנו, לטענת הנתבעת, ההלוואה נשוא כתב התביעה, אינה עומדת בתנאי חוק הסדרת הלוואות. כך, נטען כי לא קיים הסכם בכתב בניגוד לסעיף 2  לחוק הסדרת הלוואות, לא התקיימה דרישת הגילוי הקבוע בסעיף 3 לחוק מתן הלוואות חוץ בנקאיות, ואף לא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 8 לחוק המורה כי יש לצרף לתובענה העתק של פסק הדין או שלא חוזה ההלוואה לפי הענין ומפרט את פרטים ההכרחיים שיש לפרט במסגרת כתב התביעה. הנתבעת גם טוענת כי ההסכם אינו עומד בתנאי החוק ביחס לתנאי האשראי (גובה הריבית).

התובע, מנגד, הסתמך בדיעבד על הסכם המחאת זכות אשר נחתם בשנת 2008 כ- 4 שנים לאחר המועד הנטען למתן ההלוואה שבמסגרתו התייחסו הצדדים לשמות המלווה והלווה, מעניהם, סכום ההלוואה, והסכום שהתקבל בפועל, שיעור הריבית באחוז שנתי והבטוחה כנגד הלוואה (משכון ומינוי כונס על דירת המגורים של הנתבעת ובן זוגה) .

בית המשפט דחה טענה זו של התובע וקבע כי מסמך זה אינו ממלא אחר דרישת הכתב הקבועה בחוק הסדרת הלוואות.

מסמך זה נערך בדיעבד 3 שנים לאחר מתן ההלוואה, ובכך לא בא לידי ביטוי אינטרס הגילוי העומד בבסיס כמו כן, אף אם היתה מתקבלת הטענה כי יש לראות במסמך כהסכם הלוואה, הרי שעיון במסמך מעלה כי חסרים בו תנאים הקבועים בסעיף 3 כגון "שיעור העלות הממשית של אשראי, סכומי התשלומים לפרעון ומועדיהם, פירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה, הצעדים, על פי דין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי תשלום במועד, לרבות העמדת הלוואה לפרעון מידי והתנאים לנקיטת צעדים אלה, שיעור ריבית הפיגורים, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת חתימת חוזה ההלוואה". אמנם , המסמך מציין פרטים כאלה או אחרים ביחס לשיעור הריבית והליכי כינוס בעת הפרה אולם אופן הגילוי אינו מספק בהתאם להוראות החוק. 

מכאן, דינו של מלווה בהתאם להגדרת החוק, אשר לא עמד בתנאי החוק, הוא בטלות הסכם ההלוואה. פועל יוצא של הבטלות היא השבת הכספים שהתקבלו מכח הוראות חוק החוזים , התשל"ג-1973. 

לאחר סקירת הפסיקה קבע בית המשפט כי התנאי של דרישת הכתב לעניין הסכם הלוואה בכתב רלוונטית הן בעת שאנו דנים בחריג הקבוע בסעיף 15 לחוק לאור ההוראה הקבועה בסעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות ומשמעות אי עמידה בדרישת הכתב, לא תהיה דחייה אוטומטית על הסף של התביעה, אלא ככל שלא הוכחו בפני בית המשפט תנאי עסקת ההלוואה. בנסיבות אלה, בהעדר התקיימות דרישת הכתב, בית המשפט יורה על דחיית התביעה אולם, כאשר הנתבע מודה בקבלת ההלוואה ו/או כאשר הוכחו תנאי ההלוואה, יש מקום כי יוחל הכלל הבסיסי בדיני החוזים, לפיו בית המשפט יורה על ביטול העסקה ויורה על השבת הכספים. השיקול של אי פעולה בהתאם להוראות חוק הסדרת חוק הלוואות יבוא לידי ביטוי במקרה כזה בקביעת שיעור סכום ההשבה לרבות שיערוכו (אם בכלל ) בהתאם לנסיבות הענין. במקרה דנן הנתבעת הכחישה את קבלת ההלוואה. אולם בית המשפט קיבל כקביעה עובדתית בפסק הדין את טענת התובע לפיה ניתנו כספי הלוואה לתובעת מכח הסכם המחאת הזכות. כמו כן עולה לא היתה מחלוקת בדבר סכומי השיקים ששולמו בגין הקנסות, ומכאן עולה כי הונחה תשתית ראייתית מספקת באופן שבו אין זה צודק לשלול את השבת הקרן בנסיבות אלה. אולם, לאור אי עמידה בהוראות תנאי חוק הסדרת הלוואות הן לענין דרישת הכתב והן לענין חובת הגילוי, אין מקום להורות על חיוב בריבית, וזאת כאמור לאור התכלית העומדת בבסיס הוראות החוק הקוגנטיות והפרת הוראות אלה.

לפיכך חוייבה הנתבעת רק בהשבת סכום הקרן . 


© כל הזכויות שמורות