נטל ההוכחה בתביעה שטרית שמקורה בחוזה הלוואה בניגוד לנטל ההוכחה בתביעה שטרית אחרת

17.11.2015   |

בתא"מ 14037-10-11(שלום-נצרת) נסייר ואח' נ' סרוג'י ואח'[1] דן בית המשפט במקרה בו נטענה טענה לפיה השטר שלביצועו נפתח תיק הוצאה לפועל ניתן כשטר בטחון להבטחת פרעון הלוואה, והתייחס לשאלת נטל ההוכחה בתביעה שטרית ולתחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות בנסיבות המקרה.

העובדות הצריכות לעניין, לפי גרסת הנתבע, אשר הינו עורך דין במקצועו, הינן כי הלה  נתן את השיק כשיק ביטחון להבטחת פירעון הלוואה שנתן בזמנו הנתבע , לחברת אלג'דיד בע"מ, על מנת להוציא את העיתון ביום שלמחרת .הנתבע טען כי, לא נתמלאו התנאים לפירעון שטר הביטחון וחב' אלג'דיד לא נותרה חייבת מאומה בגין ההלוואה .עוד טען הנתבע כי, הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, בחלוף כ-7 שנים,  דבר המעיד על חוסר תום לב קיצוני ; וכן כי התובע  עסק ועדיין עוסק במתן הלוואות חוץ בנקאיות והפר את הוראות  חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות , הדורשת מסמך בכתב .

בית המשפט דן בשאלה על מי מונח נטל ההוכחה בתביעה השטרית וקבע כי על פי סעיף29 (א) ל פקודת השטרות (נוסח חדש) חזקה ,כי מי שחתימתו מצויה על שטר נעשה צד לו בעד ערך ומי שמבקש לטעון כנגד עסקת היסוד , מוטל עליו נטל הראייה.

לפיכך, לאוחז שטר קיימת זכות על פי השטר ולו מכוח האחיזה בלבד, מבלי כל צורך להוכיח תנאים נוספים. על פי ההלכה שטרי ביטחון הם ככל השטרות וחל עליהם אותו הדין.  אם כן, טענתו של  עושה שטר ביטחון שאינו חייב על-פי השטר, צריכה הוכחה בשתי אלה: ראשית, כי אמנם ניתן השטר לביטחון, היינו על תנאי, ושנית, כי העסקה שלביטחונה ניתן השטר לא התקיימה או נפגמה, כלומר כי התנאי לחבות לא התקיים.

לאחר שמיעת מכלול העדויות ובהתבסס, בין היתר, על השיהוי הניכר בהפקדת השיק (התובע הפקיד את השיק כשבע שנים לאחר מועד פירעונו של השיק) קבע בית המשפט כי אין מדובר בזמן סביר ומשכך לא קויימה הדרישה של "זמן סביר", הנזכרת בסעיף 19 ל פקודת השטרות .

באשר לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 (להלן: "חוק ההסדרה") קבע בית המשפט כי ההלוואה הנטענת על ידי התובע בתביעה דנן, נכנסת להגדרת הלוואה חוץ בנקאית, על פי חוק ההסדרה . התובע  עוסק במתן הלוואות חוץ בנקאיות. משכך, עילת התביעה השיטרית שנכללת בהליך זה ונסמכת על השיקים תהא כפופה אף היא לחוק.

סעיף 11 לחוק קובע, כי כאשר נפתח הליך נגד לווה בבית המשפט או בהוצאה לפועל לביצוע שטר שנחתם על ידי הלווה בקשר לחוזה הלוואה, יהיו זכויות האוחז בשטר כפופות להוראות החוק. השיקים נשוא תביעה זו משקפים את קרן חוב ההלוואה או חלקו או בצירוף ריביות. משכך, האוחז בשיק, התובע, הינו צד לעסקת ההלוואה ומכאן כפיפות העילה השיטרית המגולמת בשיקים נשוא התביעה, לחוק. סעיף 11 לחוק ההסדרה קובע הסדר ספציפי לעניין נטלי הראיה ביחס למחזיק שטר שמקורו בחוזה הלוואה, וכי נטל הראיה להציג בפני בית המשפט את מסכת עובדות הנוגעות להלוואות שהעניק המלווה מוטל על המלווה שהפר את חובת הכתב , לא מדובר בעילה שטרית רגילה המנותקת מעסקת היסוד, אלא בית המשפט יבחן גם את עסקת היסוד. במקרה כזה, על התובע, כחלק מתביעתו לצרף את המסמכים הקשורים לעסקת היסוד, תוך פרוט כל פרטי ההלוואה. בית המשפט יבחן את עסקת היסוד ויברר את רשאי התובע להיפרע מהנתבע את השטרות נשוא הבקשה לביצוע. חוזה ההלוואה הוא זה שיוצר את חיוב הנתבע במסגרת עסקת היסוד ובהעדרו, לכאורה לא קיימת עילה לפי עסקת היסוד ועל פי סעיף 2 לחוק, חוזה הלוואה צריך שיהיה בכתב. יש להקפיד על כל הוראות החוק ויש ליתן פרשנות מחמירה ומקפידה של הוראותיו. יתרה מכך, על כל מלווה לדעת כי הוא מסתכן אם בחר להתעלם מהוראות החוק ולא לערוך חוזה הלוואה בכתב.

בנסיבות אלו נדחתה התביעה ונסגר תיק ההוצאה לפועל כנגד הנתבע.[1] תא"מ 14037-10-11 נסייר ואח' נ' סרוג'י ואח' (פורסם בנבו, 6.11.2015).


© כל הזכויות שמורות