תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות על תביעות שטריות

08.11.2015   |

תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות על תביעות שטריות ונפקות אי צרוף הסכם בכתב ואי פירוט מלא של תנאי ההלוואה

תא"מ(ת"א) 17-11809-12 חדד נגד גריזמן[1]

בית המשפט דחה שלוש תביעות שיטריות שהוגשו נגד שלושה ערבים לאחר שקבע כי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל בנסיבות המקרה ובהעדר צירוף הסכם ההלוואה בכתב ופירוט מכלול הפרטים הנוגעים לעסקת ההלוואה.

התובע הגיש כנגד הנתבעים שלוש תביעות שטריות שאוחדו לתיק דנן.

הנתבעים הגישו התנגדויות לביצוע השיקים, ולאחר שניתנה להם רשות להתגונן, הפכו תצהיריהם לכתבי הגנתם.

עיקר הגנתם של הנתבעים התמקדה בכך, שלטענתם, השיקים נשוא תיקי ההוצל"פ השונים, נמסרו לתובעת, במסגרת מספר הלוואות שנטל אדם בשם "פרדי", כשהנתבעים כאן חתמו כערבים לפרעון השיקים.

הן פרדי- הלווה, והן הנתבעים, פרטו בתצהיריהם מסכת של איומים והפחדות מצד התובע ושותפו (יוסי), אשר הביאה לכך, שלטענתם, באופן מצטבר לווה פרדי מיוסי במהלך 3 שנים, קרן בסך של 750,000 ₪ והחזיר בגין ההלוואות סך של 2.5 מיליון ₪.

עיקר טענתו של התובע התמקדה בכך שאינו עוסק בהלוואות בשוק האפור או בכלל במתן הלוואות,  וכי הלווה את הכספים לפרדי מתוך הכרות אישית בין שותפו לפרדי, וכי התפתה להלוות מתוך רצון "להרוויח מעט כסף נוסף על משכורתו".

בית המשפט דן במערכת היחסים שבין הלווה למלווה וקבע כי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל בעניין באשר סעיף 1 לחוק קובע כי "לווה-למעט תאגיד" "מלווה-מי שנותן הלוואה למעט תאגיד בנקאי ותאגיד עזר במשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981". בסעיף 12 נקבע כי "כל טענה העומדת ללווה לפי חוק זה, תעמוד גם לערב להלוואה".

בית המשפט דחה את טענת התובע לפיהן מדובר בהלוואה לא דרך עיסוק ולכן חל הסייג שבסעיף 15 לחוק הפוטר את המלווה מעריכת הסכם הלוואה מפורט בכתב וממסירת העתק ממנו ללווה (כנדרש בסעיפים 2 ו-3 לחוק) באשר התובע לא הרים את הנטל המונח על כתפיו להוכיח טענה זו.[2]

למסקנה זו הגיעה בית המשפט בהתבסס על מספר טעמים: לא היתה הכרות מוקדמת ומערכת יחסים מיוחדת, חברות אישית וכד', בין התובע ללווה; השיקים שניתנו גילמו ריבית בשיעור של 3% לחודש, עובדה המלמדת כי מדובר בהלוואה בשוק האפור וכי היא מהווה מקור הכנסה; חלק מהשיקים ניתנו על החלק ללא ציון שם המוטב, כמקובל בשוק האפור;מקור הכספים שהועברו לפרדי לא הוכח.

בנסיבות אלו חלה ההלכה שנקבעה בעבר[3] לפיה "גם אם הלווה היה לקוחו היחיד של המלווה בתחום ההלוואות החוץ בנקאיות, אין בכך כדי להוכיח כי ההלוואות ניתנו שלא דרך עיסוק".

בעניינו, לא הצליח התובע להוכיח כי נתן ללווה הלוואה אחת שהועברה במספר פעימות, ההלוואות הועמדו במהלך תקופה של כשלוש שנים, וממכלול הנסיבות עולה שמדובר בהתקשרות עסקית של העמדת הלוואות לצורך הפקת רווח ולא בהלוואות שניתנו על רקע מערכת יחסים מיוחדת, אישית או חברית.

לפיכך, לא חל הסייג שבסעיף 15 (א) לחוק הפוטר את המלווה מהחובה לערוך הסכם הלוואה מפורט בכתב ולמסור העתק ממנו ללווה.

עוד קבע בית המשפט כי בהעדר הסכם הלוואה בכתב, אין לראות בשטרות שהוגשו לביצוע, משום חוזה הלוואה, והוראות סעיף 8 (ב) המחייבות את התובע לציין את מלוא הפרטים הנוגעים להלוואה, לא קויימו.

בהקשר זה חוזר בית המשפט על ההלכה שנקבעה כבר, לפיה, עניינו של סעיף 8 לחוק אינו בהיבט הפרוצדוראלי בלבד, אלא יש בו היבט מהותי- מלווה המחזיק בשטר הוא הנושא בנטל לבסס את כל הפרטים הנוגעים לעסקת היסוד.[4]

במאמר מוסגר הוסיף בית המשפט כי הוראת סעיף 8 (ב) חלה על כל מלווה חוץ בנקאי, בין אם נתן את ההלוואה על דרך עיסוקו ובין אם לאו.

לפיכך, ובהעדר פירוט מלוא הפרטים החיוניים (ואף לא במהלך הדיון) לרבות שיעור הריבית, מועדי פירעון ההלוואה, תקופתה, התשלומים ששילם הלווה ומועדיהם, תחשיב יתרת החוב וכיוצ"ב פרטים חיוניים, חל סעיף 9 לחוק ההסדרה המסמיך את בית המשפט לבטל חוזה הלוואה אם ראה שהמלווה לא גילה גילוי מלא של הפרטים המהותיים לחוזה ההלוואה.

עוד נקבע כי מלא ביסס התובע את עסקאות היסוד ולא הציג פירוט ואסמכתאות כנדרש, ולו לגבי הסכומים שהועברו ללווה ולגבי התשלומים שהתקבלו בפועל, הרי שמנע מבית המשפט את האפשרות לדון בשאלת ההשבה.

לפיכך דחה בית המשפט את שלוש התביעות שהוגשו.

 [1] תא"מ(ת"א) 17-11809-12 חדד נגד גריזמן (פורסם בנבו) מיום 26.10.2015

[2] רע"א 2132/09 אברהם אריה נגד ארנון בס (פורסם בנבו) מיום 8.7.09

[3] ת"א (שלום-ת"א) 49269/05 רינה כרמי נ' עזבון מועלם כדורי (פורסם בנבו) מיום 18.6.09 ובערעור עליו שנדחה- ע"א 2060/09 (מחוזי-ת"א) מיום 24.1.12

[4] ע"א (מחוזי-ת"א) קי ג'י צ'ינג בע"מ נ'בס ארנון (פורסם בנבו) מיום 30.4.06


© כל הזכויות שמורות