האם שוק האשראי הקמעונאי צפוי להשתנות לטובת הלווים בעקבות הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

08.11.2015   |

האם שוק האשראי הקמעונאי צפוי להשתנות לטובת הלווים בעקבות הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 3) (מלווים מוסדיים, ריבית מרבית ועונשין), התשע"ד-2013 [1]

לאחרונה (בתאריך 27.7.2015) אישרה וועדת השרים לחקיקה הצעת המהווה תיקון משמעותי לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993.

להצעת חוק זו שתי מטרות עיקריות: האחת, נועדה להגביל את גובה הריבית המקסימלית שגובים הגופים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי כך שאלו יושוו לגופים הלא בנקאיים ובכך תתאפשר הגדלת התחרות במתן הלוואות על ידי כניסת שחקנים נוספים לשוק ההלוואות, והמטרה השנייה, היא להילחם בתופעת השוק האפור על ידי הגדרת מתן הלוואה בריבית הגבוהה מן הריבית המותרת (ריבית נשך) כעבירה פלילית.

הצעת חוק זו נולדה בעקבות המלצותיה של הועדה לשינוי כלכלי חברתי אשר מונתה על ידי הממשלה ב-10.8.2011 והצוות שמונה לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית ובחן את דרכי הפעולה לעידוד מתחרים אפשריים והרחבת פעילותם של גופים נוספים בשוק האשראי הקמעונאי.

הצוות הגיע למסקנה כי במשך השנים מאז נחקק חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (ב-1993) ירדה באופן משמעותי תקרת שיעור הריבית המקסימלית, מכוונתו המקורית של המחוקק (ביולי 1993 עמדה התקרה על 39.6% ואילו בדצמבר 2012 עמדה התקרה על 11.7% בלבד).

מאחר והחוק חל אך ורק על מלווים בשוק החוץ בנקאי, נוצרה אנומליה שבה המלווים במערכת הבנקאית וחברות האשראי אינם מוגבלים בריבית מרבית לפי החוק ולפיכך, לעיתים, הריבית אותה הם גובים, לעיתים גבוהה יותר מהמותרת בשוק החוץ בנקאי, וזאת למרות שהגופים החוץ בנקאיים נוטלים סיכון גבוה יותר, עלויות גיוס ההון הינן גבוהות יותר והמידע המצוי בידם באשר למאפייני הלווים קטן יותר.

הצעת החוק נועדה להשוות את תקרת הריבית המותרת ולהחילה באופן זהה על כלל המלווים במשק לרבות מלווים מהמערכת הבנקאית.

עוד קבע צוות הבדיקה כי הריביות הניתנות כיום בשוק האפור רצחניות ומסכנות את האזרחים, לפיכך ישנה הצדקה לקביעת תקרת ריבית מרבית בשוק האשראי הקמעונאי, שכן הלוואה בריבית הגבוהה מסף מסויים הינה ריבית נשך המהווה עושק הצרכן, ולצורך הגנה על הלווים, קובע החוק המוצע כי מתן אשראי בריבית נשך מהווה עבירה פלילית.

סעיף 15א לחוק המוצע קובע כי הפרה של הוראות שונות של החוק תהווה עבירה פלילית, במטרה להגביר את ההגנה על הלווים ולהעניק סמכויות אכיפה לרשויות. מוצע לקבוע כעבירה פלילית הן קביעה בחוזה הלוואה של ריבית העולה על הריבית המותרת על פי החוק או צפויה לעלות על הריבית המותרת, והן קבלת תשלום בריבית העולה על הריבית המותרת.

העונש המוצע לעבירות אלו הוא שלוש שנות מאסר, עונש העולה בקנה אחד עם ענישה בעבירות דומות.

עוד מוצע לקבוע כעבירה פלילית עריכת חוזה הלוואה ללא מסמך בכתב, או ללא קביעה כי שיעור הריבית לא יעלה על שיעור עלות האשראי המרבי.

לסיכום, אין ספק כי קבלת הצעת החוק תגרור שינויים משמעותיים בשוק האשראי הקמעונאי, בתקווה ששינויים אלו יגבירו את התחרות בשוק ההלוואות ויגנו על האזרחים מפני הבנקים והשוק האפור כאחד.[1] תיק הצעת חוק מס' 803-04-2009-000721


© כל הזכויות שמורות