ביהמ"ש דחה תביעה כנגד חיילת משוחררת שנטלה הלוואת רכב והבנק ביקש לחייבה בחובות אחרים.

20.08.2015   |

נדחתה תביעת בנק מזרחי כנגד חיילת משוחררת שנטלה הלוואת רכב והבנק ביקש להשית עליה חובות מסחריים אחרים שלא נגעו לה.

בית משפט השלום (כב' השופט אילן רונן) דחה לאחרונה תביעה במליוני ₪ כנגד לקוחה. בית המשפט קבע כי הבנק התנהל בדרך שאינה ראויה וגרם להטעייתה של אותה לקוחה בדבר מהות החשבון וניהולו, וכי אין כל הצדקה לחייב את הלקוחה בתשלום חובות שלא היא יצרה, על אף שחתמה על הסכם פתיחת החשבון המציין זאת.

ת"א 57874-07 בנק מזרחי טפחות סניף ראשי נ' שמחה סימן טוב ואחרים (ניתן 13.8.15)

עובדות המקרה :

הלקוחה נטלה הלוואה בסך של 135,900 ₪ לצורך רכישת כלי רכב בחשבון המשותף שלה ושל אמה ובן הזוג של האם.  לימים, התברר ללקוחה כי הוריה ביצעו בחשבון זה שימוש עסקי, ביחד עם קבלן בנייה, ומשעסקת הנדל"ן שנערכה בין הוריה לבין אותו קבלן לא צלחה, נותר חוב בחשבון העסקי.

לאחר מימוש הרכב ומימוש פקדונות שנתן אותו קבלן כבטוחה בחשבון, נותר חוב בחשבון ולכן הגיש הבנק תביעה בסך של 1,803,436 ₪ כנגד הלקוחה, הוריה והקבלן והחברה בבעלותו.

הלקוחה הגישה בקשת רשות להגן, וטענה כי כל התחייבותה נגעה לסיוע לאמה לצורך רכישת רכב עבור אמה, וכי כל חוב שנוצר בגין העסקים שנוהלו בין הוריה לבין אותו קבלן (שגם ערב לחשבון) לא נגע לה. הלקוחה טענה כי היא, שעבדה באותה עת בחנות למזון מהיר לאחר שחרורה מהצבא, כלל לא היתה מעודכנת בהתנהלות החמורה בחשבון עד שהחלו להינקט כנגדה ההליכים המשפטיים לגביית החוב שלא יצרה, ולפיכך כלל לא היתה מודעת לכך שניטלו הלוואות בסך מליוני ₪ בחשבון, ולא ידעה כי החשבון חרג ממסגרת האשראי בו במאות אלפי ₪. כמו כן לטענתה אין לה כל אחריות לפירעון החוב בחשבון, שכן זולת הסכמתה להירשם כבעלת הרכב ולמשכנו לתובע, לא היה לה כל קשר לפעילות בחשבון.

לטענת הלקוחה, הבנק פעל בחוסר תום לב, הפר את חובותיו כלפיה, את חובת הגילוי, את חובת האמון ואת חובת תום הלב המצופה ממנו, ולכן אין כל בסיס לתביעה כנגדה.

כבוד שופט כספי קבע כי מדובר בהגנת בדים ולפיכך דחה את הבקשה ונתן כנגדה פסק דין. ערעור על פסק הדין נדחה גם הוא ולפיכך הגישה הלקוחה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

 בית המשפט העליון הפך את ההחלטה, בין היתר נוכח זאת שאין זה סביר שמי שהוריה שיצרו את החוב וניהלו את העסקים בגינם נדרשו ההלוואות במליוני ₪ בחשבון, קיבלו רשות להגן ואילו היא, שלא היתה מודעת לחובות שנוצרו ולא היה חולק כי לא השתמשה בפועל בכספים שהוצאו מהחשבון, לא קיבלה רשות להגן.

יצוין, עד למתן החלטת בית המשפט העליון על ביטול פסק הדין נקט הבנק בהליכי הוצל"פ דרקוניים כנגד הלקוחה, ובכלל זה עיקולים וצווי מאסר.

 פסק הדין

כבוד השופט אילן רונן קבע לאחרונה כי יש להורות על דחיית התביעה כנגד הלקוחה.  בית המשפט קבע כי הלקוחה לא היתה צד להליך פתיחת החשבון והבנק לא בחן את מצבה הפיננסי בטרם כניסתה כבעלים בחשבון וגם לא ביקש לקבל עמדתה לאחר מכן כשהעמיד אשראים והלוואות במיליוני ₪ בחשבון. עוד נקבע, כי הסיבה היחידה לשמה נדרשה לפתוח את החשבון הוא כדי לבצע הלוואת רכישת רכב שהיה אמור לשמש את אמה וכדי שהרכב לא יירשם על שמה כדי שאמה תוכל להמשיך לקבל קצבאות מהביטוח הלאומי. עוד נקבע כי הבנק לא הסביר לה דבר משמעות חתימתה על פתיחת החשבון ועל כי קיימת אשרות עתידית כי יילקחו בחשבון הלוואת במליוני ₪ וללא ידיעתה בזמן אמת. בענין זה נקבע כי אמנם מי שהטעה את הלקוחה הינה הוריה. עם זאת, נקבע כי חובת הגילוי חלה על הבנק ועליו בלבד , והבנק אינו יכול להמחות חובת גילוי זו לצדדים אחרים והיה על הבנק לודא שהלקוחה מבינה היטב את ההתחייבות שנטלה על עצמה. עוד נקבע, כי אין זו התנהלות תקינה של הבנק "לשלוף" אדם באמצע עבודתו כדי לפתוח חשבון ולחתום על הסכם הלוואה של רכישת רכב, כאשר עניינים אלו נסגרו מראש על ידי צד ג' (הגם שמדובר בהוריה...), בית המשפט ציין כי התנהלות הבנק בחשבון זה חזרה גם ביחס ללווה אחר ש"נשלף" באמצע עבודתו כדי לחתום על הסכם הלוואה במליוני ₪, שנעשה אף מחוץ למשרדי הבנק וללא כל הסבר מקדים, כדי לחייבו במליוני ₪. מעבר לכך, בית המשפט קבע כי מעיון בשטר משכון הרכב, עולה כי חובה של הלקוחה אמור להיפרע אך ורק מתקבולי מכירת הרכב, ומשתמע מכך כי אינה חייבת בגין חובות נוספים בחשבון.

דברים אלו הביאו את בית המשפט למסקנה לפיה כוונת כל הצדדים לצירופה של הלקוחה לחשבון היתה אך ורק הלוואת הרכב, שסולקה לאחר מכן, וכי לא היתה מעולם כל כוונה כי תחוב גם בגין חובות עסקיים גדולים שאינם קשורים אליה, וזו גם הסיבה שלא קיבלה כל הסבר או גילוי מהבנק ואף לא יודעה בזמן אמת אודות ההלוואות הגבוהות שניטלות בחשבון.

נוכח כל האמור לעיל, מקבל בית המשפט את התביעה ביחס לנתבעים  1-2 (אמה של הלקוחה ובן זוגה) ומחייב אותם להשיב סך של 1,803,436 ₪, וכן סך של 120,000 ₪ הוצאות משפט ואגרות.

ביחס ללקוחה – נתבעת 3 קבע בית המשפט כי התביעה כנגדה תדחה.


© כל הזכויות שמורות