בית המשפט קיבל את הערעור וגרע שיק ממנין השיקים נוכח טעות של המוסד לביטוח לאומי

12.08.2015   |

בית המשפט קיבל את הערעור וגרע שיק ממנין השיקים נוכח טעות של המוסד לביטוח לאומי

 

בית המשפט קיבל את ערעורה של חברה פרטית שהוגבל לה החשבון (הגבלה חמורה) וזאת נוכח טעות של צד ג' שאינו הבנק (אלא המוסד לביטוח לאומי), וזאת תוך שימת דגש על האינרטס הציבורי ותכלית החוק.

 

עשא (ת"א) 18223-01-15‏ ‏ מערות יזמות בע"מ נ' בנק דיסקונט חולון סניף נאות שושנים 11103‏ (פורסם נבו 29.4.15)

 

פרשת דנן עמדה לפתחו של בית המשפט ערעור על הגבלת חשבון בנק בשל החזרת עשרת שיקים בטענת א.כ.מ.

המערערת היא חברה פרטית העוסקת באספקת חומרי גלם לתעשיית המזון, ולצורך פעילותה פתחה סניף בנק אצל המשיב (בנק דיסקונט).

ביום 23.4.14 החזיר המשיב החזיר שיק על סך 10,000 ₪ בטענת א.כ.מ, ובחודשים שלאחר מכן, עד ליום 5.12.14, הוחזרו בטענת א.כ.מ 9 שיקים נוספים, פעולה אשר הביאה את החשבון לכדי הגבלה.

ביום 25.12.14 הודיע המשיב על הגבלת החשבון, ובהודעת בנק ישראל מיום 7.12.14 נקבע שנוכח הגבלה קודמת בחשבון, הרי שההגבלה הנוכחית הינה הגבלה בנסיבות מחמירות.

הערעור על ההגבלה הוגש ביום 11.1.15 וביום 12.1.15 ניתן צו מניעה זמני לעיכוב תחילת ההגבלה עד לבירור הערעור.

טענות הצדדים

המערערת עותרת לגריעת שיק אחד מהשיקים שחוללו והביאו לכדי הגבלת החשבון.

השיק נשוא הערעור הינו השיק העשירי, שיק בסך 17,185 ₪ שניתן לפקודת המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל), אשר סורב ביום 5.12.14.

לטענת המערערת השיק נמסר למל"ל כחלק מסדרת שיקים שנמסרו ביום 27.10.14 במסגרת הסדר לפירעון חובה של המערערת למל"ל. בהמשך, ביום 23.11.14, נעשה בין המערערת למל,ל הסדר חדש ובמסגרתו גם הוסכם על פריסה חדשה ושונה של החוב, הסכמה שמשמעותה גם השבת השיק למערערת בלא שיוצג לפירעון.

דא עקא, ככל הנראה בשגגה ובניגוד להסכם השני, לא הושב השיק למערערת והוצג לפירעון בלא שתהיה ערוכה לכך ולכן בלא שתיערך שיהיה לו כיסוי מתאים.

לפיכך טוענת המערערת כי יש לגרוע את השיק ממניין השיקים המסורבים.

המשיב לא הגיש תגובתו לערעור, למרות שהוצג כי הערעור והבקשה לצו מניעה הומצאו לו כדין.

בהתאם לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב-1981, שומה היה על המשיב להגיש תגובה לבקשה ובהיעדר תגובה לא רשאי המשיב להתנגד לבקשה. יחד עם זאת, הגבלת חשבון בשל משיכת שיקים ללא כיסוי מבטאת אינטרס ציבורי, הרצון להגן על הציבור, שלכן אין באי הגשת התגובה מצד המשיב לבדה כדי להספיק לקבלת הערעור מטעם זה בלבד.

 

הכרעה

בית המשפט קובע כי מתברר שבין המערערת למל"ל אכן נכרת הסדר במסגרתו נמשך השיק, ונכרת הסכם שני שלפיו גם צריך היה להשיב את השיק. כך גם מצוין במכתב המל"ל מיום 9.12.14 המצורף לערעור. על פניו איפוא, הוצגו ראיות המבססות את טענת המערערת לפיה הצגת השיק לפירעון נבעה מטעות של המל"ל אותה לא צפתה כלל.

בית המשפט ציין כי בהתאם להוראות סעיף 10 (א) (3) לחוק מוסמך בית המשפט לגרוע שיק מרשימת השיקים שסורבו אם נמצא שהיה ללקוח יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק. מאחר ואין זה הוגן, אין זה צודק, ואין זה משקף את האינטרס הציבורי להטיל על הלקוח את האחריות למצב בו הצגת שיק נובעת מטעות של צד ג', יש לפרש בהרחבה את ההוראה האמורה, כך שתחול גם על מצב שכזה.

לכן ובהתאם, משהוגו ראיות לפיהן הצגת השיק נבעה מטעות של המל"ל, ולא ממחדל של המערערת, יש מקום לקבל את הערעור ולגרוע את השיק מהשיקים שסורבו. מובן שאין בכך כדי להטיל דופי בהתנהלות המשיב ואף אין טענה לכך. גריעת השיק נובעת מהתנהלות המערערת מול המל"ל ולא בשל מערכת יחסיה עם המשיב.

לפי האמור בהודעת הערעור המערערת הינה חברה פעילה אשר מעסיקה עובדים ונאבקת כדי להוסיף ולפעול. נחה דעתי איפוא שמן הראוי לאפשר לה לעשות כן ולא להגביל את החשבון, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

אשר על כן בית המשפט מקבל את הערעור ומורה על גריעת השיק ממניין השיקים לצורך הגבלת החשבון. כפועל יוצא מכך, הרי שבכך גם תבוטל ההגבלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© כל הזכויות שמורות