בית המשפט קבע כי על בנק לגלות את דפי הבנק של החייב העיקרי לערב למרות שאינו בעל דין

17.06.2015   |

האם בנק חייב לגלות לבעל דין, שערב לחיוביו של חייב עיקרי שאינו צד להליך הנ"ל, את דפי החשבון של אותו חייב?

אדם שהיה ערב להחזר הלוואה של החייב העיקרי דרש לקבל את דפי חשבון הבנק המפורטים של החייב העיקרי. בית המשפט באיזון הזכות להליך הוגן וחקר האמת עם הזכות לפרטיות וחיסיון קבע כי על הבנק להמציא את המסמכים הנדרשים.

 

תא"מ 24743-07-14 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ נ' לוי (פורסם בנבו 2.4.15)

בתביעה בסדר דין מהיר לחיוב המבקש (להלן: הנתבע) בתשלום סך של 18,712 ₪, בגין ערבות בנקאית שחתם עליה, לטענת התובע (להלן: הבנק), להבטחת החזרי הלוואה שנטל אחד מאיר שרון (להלן: החייב העיקרי) מאת הבנק. 

בכתב התביעה נכתב כי החייב העיקרי נטל הלוואה על סך של 42,000 ₪, כלשהבטחת החזרתה הנתבע חתם על כתב התחייבות וערבות מיוםמ 25.9.06.

החייב העיקרי אינו עמד בהחזרי ההלוואה ויצר יתרת חובה בחשבון העו"ש שבבעלותו. בעקבות כך, ננקטו כנגדו הליכים מבצעיים בלשכת ההוצאה לפועל. לא זו אף זו, ביום 23.1.14 ניתן כנגד החייבה העיקרי צו כינוס נכסים, אם כי הבנק קיבל אישור על הגשת תביעת חובו כנגד החייב העיקרי.

בנסיבות, ולטענת הבנק, מוצו ההליכים כנגד החייב העיקרי, כשנותרה בחשבון יתרת חוב על סך 18,712 ₪ נכון ליום 11.2.2014. מכאן תביעתו כנגד הערב/המבקש, לאחר שלא השיב למכתב ההתראה שנשלח אליו ביום 25.2.2014. 

בהתנגדותו המבקש טען , כי כתב התביעה עניינו בהלוואה שניתנה בשנת 2006, כשהבנק לא פירט את מועד תחילת הפיגורים בתשלום ההלוואה, ועל פניו התביעה התיישנה.

עוד טען המבקש, כי חרף צו הכינוס שניתן כנגד החייב העיקרי, הרי שאין המדובר בחייב שחדלו הסיכויים לגביית החוב ממנו. מדובר בחייב שיש לו הכנסות העולות על 15,000 ₪ לחודש, מלבד הכנסות נוספות שאינו מצהיר עליהן. לא זו אף זו, החייב החל בביצוע התשלומים לקופת הכינוס אשר צבור בה, ולאחר ביצוע ארבעה תשלומים בלבד, סך של 11,116 ₪.

לגופו של עניין, הנתבע טוען כי מעולם לא קיבל כל הודעה מטעם הבנק, מלבד ההתראה בטרם הגשת התובענה דנן כנגדו, ומעולם לא קיבל כל הודעה בדבר הגשת תביעה כנגד החייב העיקרי.

עוד טען הנתבע, כי ההלוואה נשוא התביעה אינה קיימת ו/או נפרעה זה מכבר. שכן, הערבות עליה חתם המבקש סולקה במלואה, הכל כעולה מלוח סילוקין שצורף לכתב התביעה. והתביעה מתייחסת לכתב ערבות אחר אשר הנתבע אינו ערב לה כלל.

יתרה מכך, הנתבע טוען כי ידוע לו כי בחשבון החייב העיקרי הוקמה הלוואה נוספת ביום 11.12.2007 (להלן: ההלוואה החדשה), הלוואה זו סילקה את ההלוואות הקודמות בחשבון וריכזה את כל חובות החייב העיקרי בהלוואה אחת. מכאן, הנתבע טוען כי עם פירעון ההלוואה לה ערב, הופטר הוא מערבותו.

הליכים מקדמיים

לצורך המשך ניהול הגנתו, הנתבע ביקש מהבנק לגלות את המסמכים כדקלמן:  

לוח תקבולים של ההלוואה נשוא כתב התביעה מיום הקמתה ועד היום, דף חשבון של החייב העיקרי מיום מתן ההלוואה ועד היום, העתק ממכתבי המידע בצירוף אישור מסירתם, כתב התביעה שהוגש כנגד החייב העיקרי. העתק ההסדרים שנחתמו עם החייב. פירוט הלוואות נוספות שניתנו בחשבון.

הבנק המציא לעיון הנתבע את לוח התקבולים של ההלוואה נשוא התביעה ועותק מכתב התביעה שהוגש כנגד החייב העיקרי. הבנק לא נעתר לבקשה להמצאת דפי החשבון של החייב העיקרי מיום מתן ההלוואה ועד היום, משטען לתחולתו של חיסיון בנק-לקוח המונע חשיפת מידע מחשבונו הפרטי של החייב העיקרי, וכי המדובר במסמך שאינו רלוונטי לתביעה דנן.

באשר למכתבי המידע בצירוף אישור מסירתם, הבנק הודיע לנתבע כי אין ברשותו מכתבים נוספים מעבר למכתב ההתראה אותו גילה זה מכבר.

הבנק אף השיב לנתבע שלא קיימים בידיו הסדרים שנחתמו מול החייב העיקרי.

בכל הנוגע לפירוט הלוואות נוספות שניתנו בחשבון, הבנק הודיע לנתבע כי קיימת הלוואה נוספת המובטחת בערבותו של אחד מאיר שי, וכי התנהל בגינה הליך בבית משפט השלום.

בתשובה לתגובה הנתבע טען, כי המסמכים שהועברו לעיונו היו בלתי קריאים. באשר למסמכים שלא הומצאו לעיונו, הנתבע שב וטען כי אלה חיוניים לבירור חקר האמת ורלוונטיים לצורך ההכרעה בתיק.

דיון והכרעה

תקנות סדר דין אזרחי קובעות כי בעל דין יגלה את כל המסמכים הרלבנטים לתביעה. מכאן כאשר בעל דין אינו עושה כן, בית המשפט ראשי להורות על גילוי המסמכים הרלוונטים לבירור ההליך בבית המשפט.

במקרה דנן, ברור ונהיר כי דפי חשבונו של החייב העיקרי והמידע אודות הלוואות מאוחרות שניתנו לו לאחר ההלוואה נשוא ערבות הנתבע, ובפרט אודות מטרת לקיחתה והאם כיסתה את ההלוואה נשוא כתב התביעה, ההחזרים ששולמו בגינן, תנאי הערבויות החדשות והשפעתם על ערבותו, הינם חיוניים ורלוונטים לניהול קו הגנתו.

למעשה, למידע המבוקש על ידי הנתבע קיימת השלכה ישירה על היקף ותוקף ערבותו של הנתבע, ובהקשר זה למותר להפנות להוראת סעיף 5(א) לחוק הערבות, תשכ"ז-1967 (להלן: חוק הערבות) שעניינה הפטרת הערב בהתאם להפטרת החייב על פי הסכם בינו לבין הנושה או על פי ויתור של הנושה. כך, שהיה ויתברר כי החייב העיקרי נטל הלוואה חדשה עם ערבויות חדשות, ואשר כיסתה את ההלוואה לה ערב הנתבע, הרי שלא ניתן לשלול כל אפשרות להפטרת הנתבע מערבותו, ולמצער, מחלקה.    

עם זאת, שיקולי הרלוונטיות ככל שיהיו וזכותו של הנתבע להליך משפט הוגן, כמו כמובן ההגעה לחקר האמת ולעשיית משפט צדק מתנגשים עם זכותו של החייב העיקרי להגנה על פרטיותו. בפסיקה הקודמת נקבע כי במקום בו קיימת התנגשות בין הזכות לפרטיות לבין זכותו של הנתבע להתגונן בדרך כלל לא יהא מנוס מלחשוף את המידע.

בית המשפט אשר שקלל על כף המאזניים את שני השיקולים קובע לשקלל שהאיזון הראוי מחייב את חשיפת המידע. זאת, שכן מדובר במידע רלוונטי, חיוני ובעל פוטנציאל לסייע לנתבע בהגנתו. באשר לקיומה של הכבדה בהמצאת המידע, הרי שהבנק לא העלה כל טענה בהקשר זה. עוד מוסיף בית המשפט וקובע כי בענייננו המדובר ברלוונטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, כך שגורם ההכבדה מאבד ממשקלו.  

 בצד מבחן הרלוונטיות, ניצבות החובות המוטלות על הבנק כלפי הערב. חובות אלו המוטלות על הבנק ללא כל קשר להליך משפטי, מקבלות משנה תוקף כשמדובר בהליך משפטי. 

החייב העיקרי אינו צד להליכים דנן. ברם, זכויותיו של הבנק (החב בחובת הסודיות) הינן כזכויותיו של החייב העיקרי (בעל הזכות לפרטיות ושמירת הסודיות), אינן עולות עליהן ואינן יורדות מהן.

מכל הנאמר לעיל בית המשפט קובע כי על הבנק לבנק להמציא לעיון הנתבע את דפי החשבון של החייב, המתייחסים לתקופה שמיום העמדת ההלוואה ועד היום, וכן פירוט לכלל ההלוואות המאוחרות שניתנו בחשבון, לרבות הערבויות שניתנו בגינן.

באשר ליתר המסמכים, על הבנק לשוב ולהמציא לעיון הנתבע עותק קריא מכלל המסמכים שכבר המציאם לעיונו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© כל הזכויות שמורות