הוראות החוק חלות גם עסקת הלוואה בין שני אנשים פרטים

14.04.2015   |

הוראות החוק חלות גם עסקת הלוואה בין שני אנשים פרטים

 

בפרשה דנן עמדה לפתחו של בית המשפט שאלת עמידה בחובת הכתב וחובת היידוע למרות שמדובר באדם פרטי ולא מלווה חוץ בנקאי ממוסד

 

תא"מ 8252-07-11 גולן נ' מסס (פורסם בנבו 9.4.15)

במרכז פסק הדין עמדה עסקת הלוואה בין גולן (התובע) לבין מסס (הנתבע) אשר אינה הושבה במלואה. לטענת התובע הוא העניק הלוואה לנתבע, וקיבל כנגדה שיק על סך 20,000 ₪, בבוא העת ניגש לפדות ההמחאה, אך ההמחאה סורבה, וכעת דורש התובע כי הנתבע ישלם לו את הסכום הנקוב בהמחאה כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.

הנתבע טען טענות רבות, אשר בית המשפט אינו היה זקוק לדון בהם, זאת נוכח קביעתו כי יש לדחות את התביעה מבלי דיון בטענות השונות שהועלו.

בית המשפט קבע כי הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חלות על מערכת היחסים שבין הצדדים, זאת למרות שהעובדה כי מי שהעניק את ההלוואה הינו אדם פרטי ולא מוסד מוכר שעוסק דרך קבע בהענקת הלוואות חוץ בנקאיות. ביהמ"ש קובע זאת בהתאם להודעת התובע כי הוא העניק הלוואות למספר אנשים בכללם הנתבע, ואף לגברת נוספת שהגיעה לתת עדותה בבית המשפט.

בית המשפט קבע בין אם נקבל גרסתו של הנתבע, לפיה מדובר בניכיון שיקים (שהינו במהותו הלוואה, גם כאשר מדובר בשיק בודד) ובין אם נקבל את גרסת התובע כי מדובר בהלוואה נושאת ריבית, ההתקשרות שבין הצדדים היא הסכם הלוואה, אשר בהינתנה ע"י מי שאינו בנק, כפוף לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות.

בית המשפט קבע לעניין זה, כי אין מחלוקת כי הוראות החוק לא קוימו על ידי התובע. לא נערך הסכם בכתב ולא קוימה חובת הגילוי, וכאשר נחקר התובע על עסקת ההלוואה, לא ידע לציין מהי הקרן, מהי הריבית, מדוע הריבית חושבו כפי שחושבה וכו'.

סעיף 9א' בחוק נותן לבית המשפט את האפשרות לבטל את החוזה כולו או מקצתו, אם נוכח לגלות כי החוזה עצמו אינו הולם להוראות סעיפים 5-7 בחוק או כי המלווה לא גילה פרטים מהותיים לחוזה ההלוואה. יתרה מכך, סעיף 9ב' מקנה לבית המשפט את האפשרות להתאים את שיעור העלות הממשית של האשראי ואת שיעור ריבית הפיגורים לריבית מהרבית בחוק או לקבוע שיעור נמוך יותר. כך שאי מילוי חובת הגילוי והעדר מסמך בכתב, בהתאם להוראות החוק , אינו מביא בהכרח לביטול ההסכם, אך במקרה דנן, אין תיעוד כלל להלוואה, לקרן, לריבית, למועד מתן ההלוואה או למועד ההחזר המיועד , אין מנוס מבית המשפט אלא לדחות את התביעה במלואה.

מעבר לכך, ביהמ"ש מציין למעלה מן הצורך  כי בשאלת האמינות, כשל התובע כשלון חרוץ. בכתב התביעה ציין "להשבת ההלוואה משך הנתבע לפקודת התובע המחאה המשוכה על הבנק הבינלאומי שז"פ 8.02.2010 ע"ס 20,000 ש"ח". גרסה זאת פורטה אף בתצהיר עדות ראשית מטעם התובע. וחרף האמור, במסגרת הדיון נתברר כי התובע הוא שרשם את מועד הפירעון של השטר, ואף את הסכום הנקוב בו, זאת נוכח העובדה כי למעשה ההמחאה ניתנה לבטחון "על חלק".

 

 


© כל הזכויות שמורות